Hoppa till innehåll
avtalslöst brexit

Avtalslöst brexit– vad innebär det för tjänstesektorn?

Storbritannien kommer att lämna EU, men det är ännu oklart om det kommer att finnas ett utträdesavtal för brexit. Kommer det inte att finnas lär de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt. Vi har tagit fram en guide för hur ditt företag ska hantera det som kallas för ett avtalslöst brexit.

Brexit innebär nya tullformaliteter mellan Sverige och Storbritannien. Utöver olika tillståndskrav för import och export kommer det, enligt Tullverket, bland annat betyda att företag måste:

  • Föranmäla varor med summariska införseldeklarationer och tillämpa reglerna för säkerhet och skydd vid export.
  • Anmäla transportmedel och varor vid ankomst till EU och vid utförselorten från EU.
  • Lämna tulldeklarationer vid import och export.
  • Tillämpa införsel- och utförselrestriktioner.
  • Betala eller lämna garantier för tull och andra avgifter innan varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning.

Riskanalys är en bra början

Genomför en riskanalys för ditt företag och undersök vilka konsekvenser brexit kan komma att ha. Nedan har vi stolpat upp en del saker ditt företag kan göra för att hantera brexit bättre. Längst ner i artikeln finner du också tips på vidare läsning från Tullverket.

Transporter är viktigt

Ta reda på vilka transportörer ditt företag anlitar och vilka transportvägar transportörerna använder. Om vägarna ser ut att bli problematiska behöver ni eventuellt överväga alternativ. Det kan också vara fallet med varor där leveranserna är tidskritiska. Kanske behöver ni överväga att anlita ett ombud?

Hur transporteras varorna till eller från Storbritannien? Hur väl förberedd är din transportör? Vilka åtgärder har transportören vidtagit för att minimera riskerna för störningar i flödet?

Kolla upp ifall man kan man föra in eller ut icke-unionsvaror som är restriktionsvaror vid de orter där det sker idag. Kontakta berörda myndigheter och undersök alternativa transportvägar ifall det är nödvändigt. Tidsmässiga fördröjningar om fysisk kontroll krävs är inte omöjliga, så räkna med det.

Kommer varorna från ett land som EU har frihandelsavtal med eller importeras de till Storbritannien för vidare distribution inom EU? Då kan du det vara fördelaktigt att kontrollera om direkttransportregeln gäller för avtalet med landet som varorna har sitt ursprung i. Varorna kan nämligen förlora sin ursprungsstatus och därför ta bort möjligheten att få tullnedsättning eller tullbefrielse.

Direkttransport innebär att en vara transporteras direkt från ett avsändarland till ett mottagarland, med syfte att förhindra att ursprungsvaror manipuleras eller byts ut på vägen till det land som medger förmåner för frihandel.

Ifall varorna är tidskritiska kan det vara värt att överväga hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras. Om företaget påverkas negativt att förseningar kan utökad lagerhållning vara ett alternativ för att säkra tillgången.

Kontakta leverantörerna

Ta tillfället i akt att ta kontakt med de olika aktörerna för att höra hur de resonerar och hur de tror att de kommer att påverkas av brexit.

Är dina leverantörer i Storbritannien förberedda? Har de åtagit några åtgärder för att minska riskerna för störningar i handelsflödet? Ta reda på om dina leverantörer planerar förberedelser för att kunna hantera brexit, annars är det dags att uppmana dem att göra det.

Hur ser avtalen med dina brittiska samarbetspartners ut? Undersöka ifall befintliga avtal behöver förhandlas om på grund av brexit.

Följ utveckling!

Handlar ditt företag med Storbritannien? Då kommer det antagligen att påverkas av brexit.  Eftersom utgångsläget är osäkert är det viktigt att hålla sig uppdaterad på vad som händer i politiken, och vilka effekterna det har för dig. Här är några länkar till sajter som Tullverket rekommenderar att man följer.

Mot bakgrund av detta har EU-kommissionen tagit fram en guide där det framgår hur medlemsländerna ska agera i olika frågor vid ett avtalslöst brexit.

Har du inte handlat med länder utanför EU? Då är det hög tid att förbereda sig redan nu.