Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 295 remisser

Kvalitet+1Vårdföretagarna

Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

20 september 2019

IT&Telekomföretagen

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Vi har besvarat remissen.

28 juni 2019

BetaltiderInnovations­företagen

Krav på rapportering av betalningstider” (N2019/01251/KSR)

Inom Näringsdepartementet pågår ett förberedelsearbete för att införa krav på rapportering av betaltider. Syftet med åtgärden är att stödja näringslivets frivilliga initiativ att arbeta med att korta betaltider i Sverige. Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på rapporten och lämnat rekommendationer kring det fortsatta arbetet.

28 juni 2019

Almega

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Dnr U2019/00304/UH Generella synpunkter Styr- och resursutredningen fokuserar på att stärka lärosätenas långsiktiga betydelse för samhällsutvecklingen genom att lägga fram förslag som stärker den akademiska friheten genom minskad detaljstyrning.

24 juni 2019

KompetensförsörjningInnovations­företagen

Remissvar: STRUT – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan”, SOU 2019:6.Utredaren har presenterat en rapport med förslag kring lärosätenas framtida styrning och resurstilldelning. Innovationsföretagen menar att det finns brister i underlaget och att det inte kan ligga till grund för en genomgripande reform.

21 juni 2019

IT&Telekomföretagen

Nya befogenheter på konsumentsskyddsområdet

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, ni kan läsa den här Remisssvar.

14 juni 2019

Almega

SOU 2018:83

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83). Diarienummer: U2018/04684/UF. Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet Sammanfattande kommentarer Almega avvisar i huvudsak utredningens förslag som är väldigt långtgående och på sikt kan leda till ett förstatligande av den fristående tolkverksamheten.

20 maj 2019

Almega

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skol­företag (U2019/00336/GV)

Almegas remissvar: Almega vill härmed lämna synpunkter på ovanstående promemoria från Utbildningsdepartementet. Generella synpunkter Offentlighetsprincipen passar vinstdrivande företag illa genom att konkurrensen kan komma att snedvridas, öppenheten kan komma att missbrukas och kostnaderna blir höga.

3 maj 2019

Personlig assistansVårdföretagarna

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

18 april 2019

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

Vårdföretagarna har svarat på remissen.

16 april 2019

IT&Telekomföretagen

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

1 april 2019

Lagen om offentlig upphandling (LOU)+1Almega

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor (2019-8)

Almega tillstyrker förslaget att upphandlande myndigheter och enheter per 1 oktober 2019 ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal. Almega anser att detta ger en både viktig och rimlig möjlighet för företag utan eget systemstöd att kunna leva upp till de krav som fr.o.m. 1 april 2019 gäller på e-fakturor enligt viss EU-standard.

15 mars 2019

Arbetsgivaravgift+2Almega

Promemorian Förlängt växa stöd

Remissvar av Promemorian Förlängt växa stöd, referensnr: Fi 2019/00432/S1 Tjänsteföretagen stod 2017 för 52 procent av BNP och 47 procent av sysselsättningen och andelarna är växande.

6 mars 2019

IT&Telekomföretagen

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, ni kan läsa den här.

5 mars 2019

Lagen om offentlig upphandling (LOU)+1Almega

Slutbetänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44)

Almega har yttrat sig över ett utredningsbetänkande om nya upphandlingsregler. Utredningens förslag består av två delar. Den första delen rör förenklingar av reglerna som rör upphandlingar som inte omfattas av EU:s regelverk. Almega framför vissa principiella invändningar emot delar av det förslaget.

1 februari 2019

Sjukvård+1Vårdföretagarna

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 november 2018

Innovations­företagen

Remissvar: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

29 oktober 2018

Ersättningssystem+1Vårdföretagarna

Förslag till ändring av Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

31 augusti 2018

Vårdens finansieringVårdföretagarna

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

15 juni 2018

Innovations­företagen

Remissvar: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

6 juni 2018

SjukvårdVårdföretagarna

Förslag till föreskrifter om riktade hälso­undersökningar

Vårdföretagarna har besvarat remissen tillsammans med Almega.

31 maj 2018

SjukvårdVårdföretagarna

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

28 maj 2018

Innovations­företagen

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider

  Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

23 maj 2018

Datalagring+1IT&Telekomföretagen

Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Remissen är under behandling.

7 maj 2018

Digitala tjänster+5IT&Telekomföretagen

Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att besvara denna remiss, svaret hittar du här.

23 april 2018

Visa fler