Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 433 träffar.

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (SOU 2021:16)

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter.

25 augusti 2021

IT&Telekomföretagen

Remiss av Ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2021:12)

I promemorian lämnas förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

16 augusti 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)

En särskild utredare har haft i uppdrat att ta ställning till hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Direktivet reviderar fyra befintliga konsumentskyddsdirektiv som rör avtalsvillkor, prisinformation, otillbörliga affärsmetoder respektive konsumenträttigheter.

22 juli 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (PTS-ER-2021:13)

Regeringen beslutade den 19 november 2020 att uppdra åt Post- och telestyrelsen (PTS) att redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på fjärrtåg. I uppdraget till PTS ingick att prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar.

30 juni 2021

PersontrafikTågföretagen

Remissvar PTS rapport uppkoppling på fjärrtåg

I Tågföretagens är positiva till förslagen i Post- och telestyrelsen, PTS, rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (PTS-ER-2021:13).

30 juni 2021

IT&Telekomföretagen

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens (2021/01304)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

24 juni 2021

SjukvårdVårdföretagarna

Remiss reviderade riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Vårdföretagarnas remissvar på (RS 2020-0632) Remiss från Region Stockholm

14 juni 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 att tillsätta en utredning som ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå (dir. 2018:79). Till särskild utredare förordnades den 6 maj 2019 f.d. landshövding Barbro Holmberg.

11 juni 2021

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (S2021/02397)

Vårdföretagarnas svar på remiss S2021/02397 Remissinstanser  

11 juni 2021

Äldreomsorg+1Vårdföretagarna

SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg

» Vårdföretagarnas remissvar SOU 2021:4

28 maj 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av Säker och kostnadseffektiv it-drift (SOU 2021:1)

Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 26 september 2019 att uppdra åt en särskild utredare att kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt hur dessa behov tillgodoses.

7 maj 2021

Tågföretagen

Remissvar förlängning tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga trafik

Det behövs en större flexibilitet i vilka nivåer som tillämpas på begränsningen av beläggningen samt även att fler tillfällen till avstämning och nya bedömningar görs under sommarmånaderna. Det behövs också tydliga och rimliga system för kompensation till de branscher som blir särskilt hårt drabbade av beslutade restriktioner.

4 maj 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av Ett förbättrat system för arbetskrafts­invandring (SOU 2021:5)

Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas.

3 maj 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet – en jämlikhetskommission – har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration.

12 april 2021

Bostadsbyggande+1Innovations­företagen

Boverkets föreskrifter om bullerskydd i byggnader samt förslag till ändring av Boverkets byggregler

Innovationsföretagen har svarat på remissen ”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler”, diarienr 2747/2019. Innovationsföretagen bejakar Boverkets nya regelmodell men tillämpningen om skydd mot buller går i fel riktning.

9 april 2021

ÄldreomsorgVårdföretagarna

Promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser S2021/002252  

31 mars 2021

Personlig assistansVårdföretagarna

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Remiss S2020/09872 » Remissinstanser » Vårdföretagarnas remissvar

31 mars 2021

Offentlig upphandlingKompetensföretagen

Remissvar – Utkast till lagrådsremiss ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”

Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och bemanning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetensföretag i Sverige på en föränderlig arbetsmarknad.

31 mars 2021

MomsVårdföretagarna

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Remiss Fi2020/05159 Vårdföretagarnas remissvar Näringslivets Skattedelegations svar Remissmissiv Promemorian

21 mars 2021

ÄldreomsorgVårdföretagarna

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Remiss SOU 2020:70 Vårdföretagarnas remissvar Remissmissiv Betänkandet 2020:70  

19 mars 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av prome­morian Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (2020:03269)

I denna promemoria föreslås att valfrihetssystem enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ersättas av auktorisationssystem för sådana tjänster och att regleringen ska utvidgas till att omfatta digital post.

17 mars 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om batterier (2020/01583)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

17 mars 2021

RemissIT&Telekomföretagen

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet (2020:03164)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

8 mars 2021

Arbetsmarknad+1Innovations­företagen

Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på Tillväxtverkets förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (Ä 2021-1221). Innovationsföretagen tillstyrker förslaget med nedanstående kommentarer och synpunkter.

24 februari 2021

ArkitektInnovations­företagen

BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden

Projektet med BEAst ska resultera i en branschgemensam anvisning för beställare att luta sig mot som kravställning för bl.a. arkitekter. Vi bifaller detta initiativ på systemnivå och ställer oss positiva till ett införande av dess arbetssätt och struktur.

19 februari 2021

Visa fler