Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 366 träffar.

TransportpolitikTågföretagen

Tåg­företagens frågor om regelsituationen efter den 16 juni 2020

Sedan ett par veckor står det klart att Sverige inte mäktar med att införa det fjärde järnvägspaketet i juni 2020. Förseningen kan enligt uppgift bli så mycket som ett år. Vi har länge efterlyst en plan B. Transportstyrelsen har nu analyserat läget och konstaterat att de direktverkande EU-förordningarna åtminstone delvis kan tillämpas.

2 april 2020

Digitala tjänster+1IT&Telekomföretagen

Remissvar Promemorian med bestämmelser som kompletterar Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (Ds 2019:33)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

20 februari 2020

VårdbemanningKompetensföretagen

Remissvar Digfysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet

SOU 2019:42 Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. Vår främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetens­företag i Sverige. Inledning Kompetensföretagen tackar för möjligheten att inkomma med remissyttrande på rubricerat betänkande.

23 januari 2020

Digitala tjänster+2IT&Telekomföretagen

Remissvar Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen. Här kan du ta del av remissvaret.

14 januari 2020

SjukvårdVårdföretagarna

Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 januari 2020

SjukvårdVårdföretagarna

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar Ds 2019:20

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

2 januari 2020

Personlig assistansVårdföretagarna

Remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

9 december 2019

Forskning och innovationInnovations­företagen

Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på promemorian; Fi2019/03515/S1, Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

6 december 2019

IT&Telekomföretagen

Remiss avseende promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

2 december 2019

TransportpolitikTågföretagen

Remissvar Fjärde järnvägspaketet

Tågoperatörerna har svarat på promemorian Fjärde järnvägspaketet, N2019/02121/TM. Promemorians förslag syftar till att införliva de delar av fjärde järnvägspaketet som ännu inte genomförts i svensk rätt. Samtidigt som direktiven införlivas görs också en i och för sig välbehövlig redaktionell och systematisk bearbetning av järnvägslagstiftningen.

31 oktober 2019

GodstrafikTågföretagen

Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

7 oktober 2019

Kvalitet+1Vårdföretagarna

Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

20 september 2019

PersontrafikTågföretagen

Yttrande över Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Tågoperatörerna är i grunden positiv till att kollektivtrafikresenärer får tydligare och enhetlig information i alla informationskanaler.

6 september 2019

IT&Telekomföretagen

Svar på Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med svar.

30 juni 2019

5GIT&Telekomföretagen

Remissvar kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

IT&Telekomföretagen har lämnat svar på remissen.

30 juni 2019

IT&Telekomföretagen

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Vi har besvarat remissen.

28 juni 2019

BetaltiderInnovations­företagen

Krav på rapportering av betalningstider” (N2019/01251/KSR)

Inom Näringsdepartementet pågår ett förberedelsearbete för att införa krav på rapportering av betaltider. Syftet med åtgärden är att stödja näringslivets frivilliga initiativ att arbeta med att korta betaltider i Sverige. Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på rapporten och lämnat rekommendationer kring det fortsatta arbetet.

28 juni 2019

Almega

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

Dnr U2019/00304/UH Generella synpunkter Styr- och resursutredningen fokuserar på att stärka lärosätenas långsiktiga betydelse för samhällsutvecklingen genom att lägga fram förslag som stärker den akademiska friheten genom minskad detaljstyrning.

24 juni 2019

KompetensförsörjningInnovations­företagen

Remissvar: STRUT – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan”, SOU 2019:6.Utredaren har presenterat en rapport med förslag kring lärosätenas framtida styrning och resurstilldelning. Innovationsföretagen menar att det finns brister i underlaget och att det inte kan ligga till grund för en genomgripande reform.

21 juni 2019

IT&Telekomföretagen

Nya befogenheter på konsumentsskyddsområdet

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, ni kan läsa den här Remisssvar.

14 juni 2019

Almega

SOU 2018:83

Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83). Diarienummer: U2018/04684/UF. Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet Sammanfattande kommentarer Almega avvisar i huvudsak utredningens förslag som är väldigt långtgående och på sikt kan leda till ett förstatligande av den fristående tolkverksamheten.

20 maj 2019

Almega

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skol­företag (U2019/00336/GV)

Almegas remissvar: Almega vill härmed lämna synpunkter på ovanstående promemoria från Utbildningsdepartementet. Generella synpunkter Offentlighetsprincipen passar vinstdrivande företag illa genom att konkurrensen kan komma att snedvridas, öppenheten kan komma att missbrukas och kostnaderna blir höga.

3 maj 2019

Klimat och miljöTågföretagen

Vägslitageskatt – ett smart differentierat styrmedel för miljövänliga transporter?

Den 27 april var sista dag för remissvar avseende vägslitageskatten, det vill säga Finansdepartementets promemoria ”En ny inriktning för beskattning av vägtransporter”.

27 april 2019

Personlig assistansVårdföretagarna

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

18 april 2019

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

Vårdföretagarna har besvarat remissen.   Remissvar Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

16 april 2019

Visa fler