Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 267 remisser

Upphandling

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Almega avstyrker förslaget med ett nytt kapitel 19 a i LOU av följande skäl: • Svårt att bedöma när det finns ett gränsöverskridande intresse. • Risken för godtycke i tilldelning av kontrakten är mycket stor och därmed ökad risk för korruption. Almega avstyrker även förslaget från Välfärdsutredningen om att införa reserverade kontrakt (reserverad upphandling).

29 november 2017

Skatter+2

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Almega lämnar följande synpunkter till promemorian Slopad Skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Almega anser Almega avstyrker förslaget om att införa skattskyldighet för förmån av hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren för anställda.

24 november 2017

Upphandling+1

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning SOU 2017:44

Almega välkomnar utredningens intentioner att ge ökade möjligheter till kommuner att lägga ut undervisning på entreprenad. Inom förskolan är detta redan fullt möjligt idag.

5 oktober 2017

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen

4 oktober 2017

En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårde

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

2 oktober 2017

Skatter

Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Almega har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige.

2 oktober 2017

Remiss av departementspromemorian Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

29 september 2017

Remittering av betänkandet SOU 2017: 39 Ny dataskyddslag

Almega har tillsammans med IT&Telekom och Vårdföretagarna fått erbjudande om att besvara remissen

1 september 2017

Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

Almega har tillsammans med IT&T fått erbjudande om att besvara remissen.

31 augusti 2017

Remiss av betänkande SOU 2017:15 kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Almega AB har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Betänkande SOU 2017:15 kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden”.

11 juli 2017

Genomförande av vissa straffsrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

18 december 2017

Remiss av betänkandet Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

24 november 2017

Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

Almega har beretts tillfälle att svara på remissen

10 november 2017

Remiss avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

Almega har tillsammans med IT&Telekomföretagen givits tillfälle att besvara remissen.

10 november 2017

Remiss Förslag till ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal (PTSFS 2013:3)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

3 november 2017

Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

Almega har beretts tillfälle att svara på remissen

31 oktober 2017

Friskolor+2

Utbildning, undervisning och ledning

Almega har beretts tillfälle att svara på remissen

27 oktober 2017

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

23 oktober 2017

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen SOU 2017 41

Almega har givits tillfälle att besvara remissen

9 oktober 2017

EU

Remiss av Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen SOU 2017:57

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

1 oktober 2017

Remittering av betänkandet SOU 2017 55 Ny kamerabevakningslag

Almega ser över remissen och inkommer med svar

19 september 2017

Remittering av betänkande SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter

IT&Telekomföretagen har fått erbjudande att besvara remissen

15 september 2017

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017 38)

Almega utbildningsföretagen har tillsammans med Vårdföretagarna fått erbjudande om att besvara remissen

11 september 2017

Remittering av promemoria Ds 2017:19 Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

IT&Telekomföretagen har fått erbjudande om att besvara remissen

8 september 2017

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

Almega har erbjudits möjlighet att besvara remissen

5 augusti 2017

Visa fler