Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 281 remisser

Personlig assistansVårdföretagarna

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

18 april 2019

IT&Telekomföretagen

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

IT&Telekomföretagen har svarat på remissen.

1 april 2019

Lagen om offentlig upphandling (LOU)+1Almega

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor (2019-8)

Almega tillstyrker förslaget att upphandlande myndigheter och enheter per 1 oktober 2019 ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal. Almega anser att detta ger en både viktig och rimlig möjlighet för företag utan eget systemstöd att kunna leva upp till de krav som fr.o.m. 1 april 2019 gäller på e-fakturor enligt viss EU-standard.

15 mars 2019

Arbetsgivaravgift+2Almega

Promemorian Förlängt växa stöd

Remissvar av Promemorian Förlängt växa stöd, referensnr: Fi 2019/00432/S1 Tjänsteföretagen stod 2017 för 52 procent av BNP och 47 procent av sysselsättningen och andelarna är växande.

6 mars 2019

Lagen om offentlig upphandling (LOU)+1Almega

Slutbetänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44)

Almega har yttrat sig över ett utredningsbetänkande om nya upphandlingsregler. Utredningens förslag består av två delar. Den första delen rör förenklingar av reglerna som rör upphandlingar som inte omfattas av EU:s regelverk. Almega framför vissa principiella invändningar emot delar av det förslaget.

1 februari 2019

Sjukvård+1Vårdföretagarna

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 november 2018

Innovations­företagen

Remissvar: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

29 oktober 2018

Ersättningssystem+1Vårdföretagarna

Förslag till ändring av Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

31 augusti 2018

Vårdens finansieringVårdföretagarna

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

15 juni 2018

Innovations­företagen

Remissvar: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

6 juni 2018

SjukvårdVårdföretagarna

Förslag till föreskrifter om riktade hälso­undersökningar

Vårdföretagarna besvarat remissen tillsammans med Almega.

31 maj 2018

SjukvårdVårdföretagarna

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

S2018/01188/SF Vårdföretagarna har besvarat remissen.

28 maj 2018

Innovations­företagen

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider

  Svenska Teknik&Designföretagen har svarat på remissen.

23 maj 2018

Digitala tjänster+5IT&Telekomföretagen

Slutbetänkandet reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att besvara denna remiss, svaret hittar du här.

23 april 2018

Digitala tjänster+3IT&Telekomföretagen

Remissvar på Europeiska Kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018)147 final

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med svar. IT&Telekomföretagen ansluter sig till Näringslivets Skattedelegations yttrande. Utöver det som framkommer i svaret vill vi särskilt understryka risken för negativa dynamiska skatteeffekter på svenska digitala tjänsteföretag av förslaget om intäktsbeskattning.

23 april 2018

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Kvalitetssäkring av HVB

Vårdföretagarna behandlar remissen.

21 mars 2018

Data+1IT&Telekomföretagen

Remissvar SOU 2017:89 – Hemlig dataavläsning

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen. Hela remissvaret kan du läsa här. Det ska inledningsvis framhållas att IT&Telekomföretagen stödjer utredningens målsättning att bekämpa allvarlig brottslighet. Vi är måna om att våra medlemsföretag bistår de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete.

6 mars 2018

Almega

Exitbeskattning för fysiska personer (Fi2017/04529/S1)

Almega avstyrker förslaget med hänvisning till det yttrande som givits från Näringslivets Skattedelegation.

5 mars 2018

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Vårdföretagarna behandlar remissen.

2 mars 2018

Digital delaktighet+2IT&Telekomföretagen

Remissvar av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, läs hela svaret här.

27 februari 2018

KvalitetVårdföretagarna

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Vårdföretagarna behandlar remissen.

27 februari 2018

Arbetsmarknad+4Almega

Departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

Almega och IT&Telekomföretagens synpunkter Sedan den obligatoriska återkallelsebestämmelsen infördes och trädde i kraft den 1 augusti 2014 har avslagsfrekvensen ökat på ansökningar om förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete.

20 februari 2018

Kompetensförsörjning+1IT&Telekomföretagen

Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen tillsammans med Almega, läs hela svaret här.

20 februari 2018

Personlig assistansVårdföretagarna

Remiss Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

16 februari 2018

ÄldreomsorgVårdföretagarna

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

5 februari 2018

Visa fler