Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Almega och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 249 remisser

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Kvalitetssäkring av HVB

Vårdföretagarna behandlar remissen.

21 mars 2018

Data+1IT&Telekomföretagen

Remissvar SOU 2017:89 – Hemlig dataavläsning

IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter på utredningen. Hela remissvaret kan du läsa här. Det ska inledningsvis framhållas att IT&Telekomföretagen stödjer utredningens målsättning att bekämpa allvarlig brottslighet. Vi är måna om att våra medlemsföretag bistår de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete.

6 mars 2018

Almega

Exitbeskattning för fysiska personer (Fi2017/04529/S1)

Almega avstyrker förslaget med hänvisning till det yttrande som givits från Näringslivets Skattedelegation.

5 mars 2018

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Vårdföretagarna behandlar remissen.

2 mars 2018

Digital delaktighet+2IT&Telekomföretagen

Remissvar av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen, läs hela svaret här.

27 februari 2018

KvalitetVårdföretagarna

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Vårdföretagarna behandlar remissen.

27 februari 2018

Arbetsmarknad+4Almega

Departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

Almega och IT&Telekomföretagens synpunkter Sedan den obligatoriska återkallelsebestämmelsen infördes och trädde i kraft den 1 augusti 2014 har avslagsfrekvensen ökat på ansökningar om förlängt tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete.

20 februari 2018

Kompetensförsörjning+1IT&Telekomföretagen

Remiss av departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen tillsammans med Almega, läs hela svaret här.

20 februari 2018

Personlig assistansVårdföretagarna

Remiss Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

16 februari 2018

ÄldreomsorgVårdföretagarna

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

5 februari 2018

Data+2IT&Telekomföretagen

Remissvar Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

EU-domstolen underkände i december 2016 den svenska generella och odifferentierade datalagringen med hänvisning till att denna innebar ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Till följd av detta initierade regeringen en utredning med uppgift att föreslå nödvändiga förändringar för att anpassa de svenska datalagringsbestämmelserna till EU-rätten.

30 januari 2018

Digitala tjänster+1IT&Telekomföretagen

Remissvar på Betänkande Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen och ser därmed över remissen och återkommer med svar.

24 januari 2018

InnovationIT&Telekomföretagen

Remissvar Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

22 januari 2018

Digitala tjänsterIT&Telekomföretagen

Remissvar av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

15 januari 2018

Personlig assistansVårdföretagarna

Remiss Vissa förslag om personlig assistans

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

22 december 2017

Individ- och familjeomsorgVårdföretagarna

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

22 december 2017

UpphandlingAlmega

Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Almega avstyrker förslaget med ett nytt kapitel 19 a i LOU av följande skäl: • Svårt att bedöma när det finns ett gränsöverskridande intresse. • Risken för godtycke i tilldelning av kontrakten är mycket stor och därmed ökad risk för korruption. Almega avstyrker även förslaget från Välfärdsutredningen om att införa reserverade kontrakt (reserverad upphandling).

29 november 2017

Villkor för vårdföretagandeVårdföretagarna

Offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

29 november 2017

Skatter+2Almega

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Almega lämnar följande synpunkter till promemorian Slopad Skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Almega anser Almega avstyrker förslaget om att införa skattskyldighet för förmån av hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren för anställda.

24 november 2017

SjukvårdVårdföretagarna

Slopad skattefrihet för förmån av hälso-och sjukvård

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

24 november 2017

Data+2IT&Telekomföretagen

Remissvar avseende EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

10 november 2017

Digitala tjänsterIT&Telekomföretagen

Remissvar av Transportstyrelsens rapport Förares användning av kommunikationsutrustning under färd

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen.

31 oktober 2017

Upphandling+1Almega

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning SOU 2017:44

Almega välkomnar utredningens intentioner att ge ökade möjligheter till kommuner att lägga ut undervisning på entreprenad. Inom förskolan är detta redan fullt möjligt idag.

5 oktober 2017

Almega

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen

4 oktober 2017

Digital infrastrukturIT&Telekomföretagen

Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning

IT&Telekomföretagen har besvarat remissen.

4 oktober 2017

Visa fler