LAS

Lagen om anställningsskydd

Den svenska Lagen om anställningsskydd behöver moderniseras. Lagen är med några mindre förändringar, från 1974. Sedan dess har så väl arbetslivet som företagens marknad och konkurrenssituation förändrats i grunden. Men arbetsrätten bygger i huvudsak på samma regelverk nu som då.

Globaliseringen har helt enkelt gjort att vi kan sälja väldigt mycket mer än vad som annars skulle ha varit fallet. Men det är inte bara svenska företag som numera kan sälja sina tjänster och varor globalt – det gäller även alla andra. Därför är även konkurrensen numera global på ett helt annat sätt än vad som var fallet 1974.

För att svenska företag och svensk arbetsmarknad även i framtiden ska kunna vara vinnare och dra nytta av globaliseringen krävs det att vi kontinuerligt reformerar arbetsmarknaden och moderniserar LAS.

Den starkaste anställningstryggheten finns inte i lagstiftningen utan i att anställda har bra och uppdaterad kompetens. Då blir arbetstagare attraktiva på arbetsmarknaden.

Det är så vi skapar verklig trygghet för alla.

Ny rapport: En reformerad arbetsrätt för fler jobb

Vi vill:

  • Utvidga det så kallade tvåundantaget i LAS till att omfatta två personer per varje 10-tal anställda i alla företag med upp till 50 anställda.
  • Företag som investerar i medarbetarnas kompetens bör få utökade möjligheter att behålla rätt kompetens.
  •  Anställningsskyddet bör vara utformat så att det stimulerar den enskilde till kompetens­utveckling och omställning. Därför måste frågor om anställningsskydd, kompens­utveckling och omställning ses i ett sammanhang.
  • För att mildra effekterna och öka förutsägbarheten för mindre företag i samband med uppsägningstvister bör längden för hur länge en anställning kan bestå under en pågående tvist om uppsägning begränsas.
  • Skadestånden enligt LAS (38–39 §§) bör för företag med upp till 50 anställda begränsas till en tredjedel av dagens nivåer.
  • På sikt bör hela principen om turordning utifrån anställningstid ersättas med ett kompetensbegrepp där bättre kompetens ger medarbetare företräde till fortsatt anställning.
  • Ta bort möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning om endast brott mot omplaceringsskyldigheten föreligger.