Hoppa till innehåll
Uppsägning under semester

Uppsägning under semester – detta gäller

Det ekonomiska läget är mycket ansträngt för väldigt många företag. Och trots att åtgärd efter åtgärd har vidtagits står många inför situationen att behöva säga upp personal. Många arbetsplatser ekar dock tomma samtidigt som det snart är semester. Hur ska arbetsgivaren hantera en uppsägning rent praktiskt?

Om jag som arbetsgivare har arbetsbrist och tvingas säga upp personal, hur ska uppsägningen göras?

– Efter genomförda förhandlingar med facket ska arbetsgivaren lämna över uppsägningsbeskedet till berörda medarbetare. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist finns det ett antal ordningsföreskrifter du som arbetsgivare har att beakta. För det första ska uppsägningsbeskedet vara skriftligt. Det ska också innehålla en fullföljdshänvisning och information om eventuell företrädesrätt till återanställning. Dessutom ska uppsägningsbeskedet som huvudregel lämnas till arbetstagaren personligen. Om det inte är skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress, förklarar Nils Bergh, arbetsrättsjurist på Almega.

Följer man som arbetsgivare inte dessa föreskrifter kan det leda till skyldighet att betala skadestånd.

– Även om samtliga ordningsföreskrifter ska följas och att brott mot dem kan leda till skadestånd, så är de i sig inte avgörande för bedömningen om en uppsägning har skett.  Det regleras istället i paragraf 10 andra stycket i LAS, där det framgår att arbetstagaren skall anses uppsagd när han eller hon får del av uppsägningen. Det har uttalats att själva uppsägningen anses ha skett i den stund som arbetstagaren får del av uppsägningen, vilket i normalfallet sker när uppsägningsbeskedet överlämnas till henne eller honom, säger Nils Bergh.

Har arbetstagaren redan hunnit gå på semester, anses uppsägning ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

I dagsläget med tanke på att många arbetar hemifrån på grund av Coronapandemin är ju personliga möten på plats inte alltid möjliga. Om det varken finns arbetsgivarrepresentanter eller arbetstagare på arbetsplatsen, hur gör vi då?

– Huvudregeln är ett personligt möte på plats, men ett personligt möte kan under rådande omständigheter genomföras genom digitalt möte eller per telefon. Vid det mötet får medarbetaren muntligt besked om att hen är uppsagd på grund av arbetsbrist. Det är viktigt att själva uppsägningshandlingen, med fullföljdshänvisning och besked om företrädesrätt, även skickas till medarbetaren, säger Nils Bergh.

Du som medlem hittar mer information om uppsägning (bakom inlogg) i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.