Hoppa till innehåll
arbetsdomstolen dom nr 53/19

Kommentar till Arbetsdomstolens dom nr 53/19

Den 27 november förra året föll domen i AD rörande konceptet Babblarnas värld. Medieföretagen och dess medlemsföretag Hatten Education AB yrkade i domstolen att AD skulle fastställa att företaget hade förvärvat rätten från illustratören att förfoga över – inklusive rätten att ändra och vidarelicensiera – de upphovsrättsligt skyddade prestationer som uppkommit dels inom ramen för illustratörens anställningsförhållande dels inom ramen för det uppdragsförhållande illustratören haft med Hatten.

AD gick helt och hållet på Medieföretagens och Hattens yrkanden. Domen, som för övrigt är mycket välskriven, var enhällig och kan inte överklagas.

Domen rör ett enskilt medlemsföretag men är principiellt viktig för alla företag som avtalar om upphovsrättsligt skyddat material med såväl anställda som uppdragstagare. Den ligger också i linje med tidigare liknande rättsfall när det gäller övergång av rättigheter. En slutsats är naturligtvis att det alltid är viktigt med skriftliga och tydliga avtal, men också att andra omständigheter kan få betydelse, som exempelvis konkludent handlande.

AD uttrycker det på följande sätt när det gäller beställningsuppdrag: ”Vid beställningsuppdrag måste det anses att beställaren redan genom uppdragsavtalet har förvärvat åtminstone viss rätt till verket. Vilken närmare rätt beställaren har förvärvat får avgöras mot bakgrund av omständigheterna i samband med uppdragsavtalets tillkomst och tillämpning samt parternas agerande.”

Faktorer som kan ha betydelse är ändamålet med avtalet, uppdragsavtalets specifika krav, arten av verk, betalningsformen, betalningens storlek, branschpraxis och parternas inställning.

När det gäller anställningsavtal har AD uttalat att, ”då inget uttryckligen avtalats genom anställningsavtalet, torde en övergång av upphovsrättigheter till det som arbetstagaren presterat inom ramen för anställningen i vissa fall kunna äga rum underförstått redan genom anställningsförhållandets beskaffenhet.” Ledning får då sökas i anställningsförhållandets art samt branschens allmänna villkor och sedvänjor. Avgörande är hur verket förutsatts ske med hänsyn till företagets normala verksamhet, den så kallade tumregeln.

Domen har på sina håll blivit föremål för diskussion, men rättsväsendets processer finns för att skapa den tydlighet och tillit som krävs för framgångsrika samarbeten på det upphovsrättsliga området.