Hoppa till innehåll

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab, vilket innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Detta gäller under en begränsad period. Nedan finns mer information om vad som gäller för respektive ersättning.

Sjukpenning – gäller till och med 31 januari

Från och med 15 december behöver läkarintyg vid sjukdom inte lämnas från dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 vid ansökan om sjukpenning. Detta gäller till och med 31 januari 2021.

I vissa fall kan arbetstagaren behöva lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren dag 15.

Ersättning för vab – gäller till och med 30 april

Från och med 15 december 2020 behöver förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare till Försäkringskassan för sjukt barn vid dag 8, utan från dag 22.

Smittbärarpenning – läkarintyg behövs fortfarande från dag 1

Vid ansökan om smittbärarpenning för den som själv är smittad, eller den som bor tillsammans med någon som är smittad, behöver fortfarande ha ett läkarintyg från första dagen som visar att han eller hon inte får gå till arbetet på grund av risk för att smitta andra.

Aktuella belopp

Prisbasbeloppet för år 2021 har fastställts till 47 600 kronor, vilket är en höjning med 300 kronor jämfört med 2020. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och skattesystemet och påverkar bland annat SGI, traktamenten med mera.

Tillfällig lag som underlättar att hålla bolags- och föreningsstämmor under coronapandemin

Riksdagen har vid två tillfällen under våren 2020 beslutat om tillfälliga regler för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Reglerna har tagits in i en ny tillfällig lag som trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020.

Förlängning av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Denna lag förlängs till och med utgången av 2021.

Arbetsmiljö/Nya skärpta regler för arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har fattat beslut om nya, ändrade föreskrifter för arbetsplatsers utformning.  De nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, inte i eget eller andras hem.

De innehåller regler om allt från luftkvalitet till krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av dessa regler har funnits tidigare, men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit.

Vill du som arbetsgivare hålla dig informerad?

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om aktuella arbetsgivarfrågor samt relevant information rörande ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.

Inte medlem? Här kan du läsa mer om medlemskap i något av Almegas förbund.