Hoppa till innehåll

Osund konkurrens från offentlig sektor

Det är sedan länge känt att tjänste­företag upplever osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden.

Som ett led i att komma till rätta med dessa problem infördes reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS), i januari 2010. Men nästan ett decennium senare kvarstår problematiken. Nu behöver vi ta nästa steg för att komma till rätta med konkurrenskonflikterna mellan offentlig och privat sektor.

Problematiken med osund konkurrens påverkar stora delar av tjänstesektorn. En undersökning, som Almega låtit göra, visar att två av tre av de tjänste­företag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänste­företag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

Vi vill:

  • Att reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) utvärderas i syfte att effektivisera tillämpningen
  • Att krav på kommunal särredovisning införs
  • Att konkurrensverket agerar mot överträdelser och sprider information
  • Att kommuner och landsting inför en KOS-policy för sin säljverksamhet.
  • Att dialogen om osund konkurrens hålls levande

Tjänste­företagen upplever följande problem

  • Att den offentliga aktören har en prissättning som inte är marknadsmässig. Problemen rör prissättning hos såväl kommunala som statliga aktörer.
  • Att offentliga aktörer marknadsför sin egen verksamhet framför företagens. Det kan exempelvis handla om att det kommunala bolagets säljverksamhet omnämns i positiva ordalag av personal som arbetar med tillståndsfrågor på kommunens förvaltning.
  • Att kommunen ger den verksamhet som bedrivs i egen regi fördel i upphandlingar.
  • Att företagen inte ges tillgång till viktig infrastruktur. Det kan exempelvis röra tillgång till IT-system eller till lokaler som ryms inom myndigheten och som är en förutsättning för att kunna bedriva den aktuella verksamheten.
  • Att verksamhet som kommunen eller landstinget bedriver i egen regi för interna ändamål även tackar ja till externa uppdrag.

Problemen hindrar privata företag att verka och växa och kan bli tvungna att lägga ner sin verksamhet eller att flytta. Det riskerar även att skapa ringar på vattnet och förhindra nyetablering på orten och försvåra ekonomisk tillväxt i ett större perspektiv, då den på ett negativt, sätt påverkar hela Sveriges företagsklimat och vår ekonomiska tillväxt.

Många företag är rädda för att stöta sig med den offentliga aktören. Ofta handlar det om att man inte vill förstöra relationerna till exempelvis kommunen, som även beviljar tillstånd etcetera. Det kan också handla om en rädsla för att förlora kommunen som en framtida kund. Därför är det viktigt att det finns ett rättssystem som kan ta om hand dessa konkurrenskonflikter på ett effektivt sätt. Dagens regler lämnar mycket mer att önska i detta avseende.

KOS-reglerna, som infördes för snart ett decennium sedan, har inte bemästrat problemen. Det är dags att ta itu med dessa frågor på allvar. I grunden handlar det om att skapa ett sunt företagsklimat.