Kommunerna som konkurrent

Om konsekvensanalysen i utredningen, Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna (SOU 2020:41)

Vad händer med konkurrensen och tjänstekvaliteten om kommunerna blir leverantörer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder?

Den nyligen överlämnade offentliga utredningen SOU 2020:41 (”utredningen”) drar slutsatsen att flera förhållanden som kan snedvrida konkurrensen mellan privata och kommunala utförare kan hanteras genom krav på affärsmässighet i kommunala verksamheter, särredovisning och begränsade avsteg från lokaliseringsprincipen.

Almega och Svenskt Näringsliv har bett Copenhagen Economics att se närmare på konsekvensanalysen i utredningen utifrån tidigare erfarenheter från konkurrensen mellan offentliga
och privata utförare, forskning och intervjuer med kommuner och entreprenörer på marknaden.

Läs rapporten här