Hoppa till innehåll
den osunda konkurrensen

Den osunda konkurrensen

Företag som möter konkurrens från offentlig sektor upplever ofta detta som problematiskt. En grundläggande orsak till detta är att en offentlig aktör har en stabil intäktskälla i form av skattemedel, till skillnad från ett privat företag. Inte sällan kan en offentlig aktör som säljer varor eller tjänster på marknaden även ha en myndighetsroll, såsom tillståndsgivning, vilket i sig kan skapa en fördel gentemot privata konkurrerande företag. Dessa förhållanden skapar en automatiskt stark roll för de offentliga aktörerna.

Det är sedan länge känt att företag upplever problem när de möter konkurrens från offentlig sektor som säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. Som ett led i att komma till rätta med dessa problem infördes reglerna om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) i konkurrenslagen. KOS-reglerna började gälla den 1 januari 2010. Sedan dess har olika kartläggningar genomförts för att belysa utvecklingen i frågan. Exempelvis gjorde Almega år 2012 en enkätundersökning med frågor till medlemsföretagen, vilket resulterade i 400 exempel på konkurrensproblem från medlemsföretagen. Vidare genomförde Almega år 2013 en telefonundersökning bland 40 kommuner för att kartlägga kommunal försäljning av brandskyddsutbildningar och konkurrenseffekterna för företagen i branschen.

Trots att KOS-reglerna har funnits i snart ett decennium har problemen med osund konkurrens från offentlig sektor inte bemästrats. Exempelvis presenterade Konkurrensverket år 2017 en enkät där 27 procent av de svarande företagen uppgivit att de möter konkurrens från offentlig sektor och 17 procent upplever denna konkurrens som problematisk. Det kan således konstateras att osund konkurrens från offentlig sektor är ett påtagligt och kännbart problem för många företag runt om i landet. ”David mot Goliat – känslan” är fortfarande tydlig hos många företag s om upplever konkurrenskonflikter med offentlig sektor.

Många företag som verkar inom tjänstesektorn drabbas av denna osunda konkurrens. Detta är skadligt – inte bara för de drabbade företagen, utan även för företagsklimat och ekonomisk tillväxt i ett större perspektiv.

Almega vill mot denna bakgrund åter uppmärksamma denna fråga och har därför i en undersökning bett tjänsteföretag som upplever osund konkurrens från offentlig sektor att beskriva de problem de möter. Frågor har bland annat ställts om hur konkurrensproblemen yttrar sig samt om hur företagen agerar i dessa situationer. I rapporten återfinns konkreta svar och beskrivningar som företag inkommit med i kartläggningen.

Genom denna rapport vill Almega uppmana ansvariga politiker att ta nästa steg för att vidta åtgärder för att komma till rätta med konkurrenskonflikterna mellan offentlig och privat sektor. Det handlar om att skapa ett sunt företagsklimat, där företag kan verka och växa utan att hindras genom osund konkurrens från offentlig sektor.