Hoppa till innehåll

Regeringen tillsätter en utredning för att se över statliga Samhall. Det meddelade arbetsmarknadsminister Johan Person på fredagen. Det är en översyn som länge har efterfrågats från arbetsgivarhåll – men det finns brister i utredningsdirektiven. Det menar bland annat Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på arbetsgivarorganisationen Almega.

Vi välkomnar översynen och delar i stort regeringens bild av vad som behöver utredas. Det är bra att Riksrevisionens kritik mot Samhall och styrningen av dess verksamhet adresseras. Dock saknas en närmare granskning av konkurrensproblematiken mot näringslivet som hittills framför allt visat sig mot städbranschen.

Menar Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega.

Samhall är ett statligt bolag som anställer personer med funktionsnedsättning som inte kan få jobb hos andra arbetsgivare eller genom andra insatser. Sedan Samhall ombildades till aktiebolag för drygt 30 år sedan har det skett förändringar i fråga om såväl bolagets verksamhet och förutsättningar som behoven hos och sammansättningen av de personer som kan vara aktuella för anställning hos Samhall. Flera granskningar har också visat på brister i verksamheten.

Utredningen ska bland annat se över den så kallade merkostnadsersättningen, alltså den schablonersättning som Samhall får. Ersättningen har blivit kritiserad, inte minst för att den är betydligt högre än vad arbetsintegrerande sociala företag får och för att det inte finns någon insyn i hur den används. En översyn vore ett steg framåt för att ge mer likvärdiga förutsättningar för det statliga bolaget i förhållande till andra privata aktörer.

Det finns däremot inget inom utredningen när det gäller överväganden kring Samhalls omfattning och inriktning ska beakta hur bolaget påverkar konkurrensen. Det hade varit önskvärt om det fanns med som en eller flera egna punkter i direktiven.

– I många fall har det visats sig att andra insatser än Samhall är mer effektiva och träffsäkra för den tilltänkta målgruppen, säger Fredrik Östbom och fortsätter:

– Det är självklart positivt att målgruppens behov av stöd ska utredas och vi hoppas att det leder till att även Samhalls kunduppdrag anpassas efter den tilltänkta målgruppen som bolaget ska finnas till för. Samtidigt bör en central del i utredningen bestå av att säkerställa att näringslivet inte utsätts för osund konkurrens på grund av Samhalls verksamhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 mars 2025.

Utredningen av Samhall ska bland annat

  • kartlägga Samhalls målgrupp i fråga om storlek och sammansättning och analysera dess stödbehov,
  • analysera om Samhalls verksamhet erbjuder meningsfulla och utvecklande arbeten för målgruppen,
  • analysera de processer hos Arbetsförmedlingen och Samhall som leder fram till urval, anvisning och anställning hos Samhall,
  • analysera om det finns behov av ytterligare stödinsatser för individen före, vid sidan av, eller som en del av en anställning hos Samhall, och om idéburna aktörer kan spela en större roll i detta avseende,
  • analysera om transparensen för och kontrollen av hur Samhall använder den statliga merkostnadsersättningen kan utvecklas,
  • vid behov lämna förslag till förändringar av statens samlade styrning av Samhalls verksamhet.