Hoppa till innehåll

Kommuner har inte rätt att bli leverantörer

Förvaltningsrätterna i Luleå och i Växjö har nu slagit fast att berörda kommuner inte har rätt att vara leverantörer till Arbetsförmedlingen inom valfrihetssystemet Rusta och matcha. ”Det är välkommet att de två domstolarna slår fast att det finns gränser för vad en kommun kan göra”, säger Ulrica Dyrke, konkurrens- och upphandlingsexpert hos Almega.

Almega har under flera år ifrågasatt och uppmärksammat frågan om en kommun enligt kommunallagen har rätt att leverera matchningstjänster till Arbetsförmedlingen. Vad innebär de två domarna i praktiken och varför är de så viktiga? Vi har intervjuat Almegas konkurrens- och upphandlingsexpert Ulrica Dyrke i frågan.

Domarnas innebörd

De två domarna tydliggör att det finns geografiska gränser för vad en kommun har rätt göra.

– I domarna slås fast att en kommun inte har rätt att ansöka om att utföra matchningstjänster inom Arbetsförmedlingens valfrihetssystem Rusta och matcha, när det innebär att kommunen också ska kunna erbjuda matchningstjänster till arbetssökande som bor i andra kommuner. Enligt domstolarna strider detta mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen 2 kap 1§.

Gränser vad en kommun får göra

Rusta och Matcha är ett valfrihetssystem som bygger på att fristående matchningsföretag erbjuder matchningstjänster åt arbetssökande inom specifika leveransområden. Varje leveransområde omfattar oftast flera kommuner. Enskilda kommuner runt om i landet har visat intresse av att själva bli leverantörer av matchningstjänster inom detta system, vilket orsakar problem.

– Kommuner är i grunden skattefinansierade och även myndighetsfunktioner vilket kan ge dem konkurrensfördelar. Skulle de etablera sig som konkurrenter i matchningssystemet skulle det skapa stora konkurrensproblem för de fristående matchningsföretagen. I slutändan skulle effektiviteten i matchningssystemet riskera att hämmas, vilket främst drabbar de arbetssökande.

– Man kan dessutom ifrågasätta om en kommuner verkligen har rätt enligt kommunallagen att bedriva denna typ av verksamhet. Att de två domstolarna nu slår fast att det faktiskt finns gränser för vad en kommun får göra är välkommet.

Almegas arbete i frågan

Almega har uppmärksammat frågan för att skapa goda förutsättningar för en effektiv reformering av Arbetsförmedlingen. Hösten 2019 gav Almega Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, i uppdrag att göra en kommunalrättslig analys, som Almega presenterade i rapporten ”Kommunerna får inte agera matchningsaktörer”.

– Olle Lundin konstaterade i sin analys att kommunerna inte har rätt enligt kommunallagen att agera som leverantörer av matchningstjänster inom ramen för Arbetsförmedlingens valfrihetssystem. När frågan därefter utreddes av en särskild utredare deltog Almega i utredningsarbetet och vi har även i olika remissvar påpekat och lyft fram de kommunalrättsliga begränsningarna som kommuner har.

Det har dock inte hindrat enskilda kommuner att, trots detta, ansöka om att bli leverantörer.

– Därför är det mycket välkommet att två domstolar nu har behandlat frågan och att de båda har slagit fast att kommunallagen lokaliseringsprincip faktiskt sätter gränser för vad kommuner kan göra. Som kommun bör man tänka sig noga för innan man ansöker om att få bli leverantör i Rusta och matcha.

Rapporter och remisser