Hoppa till innehåll

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2022

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) genom det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK och EU:s nya arbetsvillkorsdirektiv samt nya regler i utlänningslagen och genomförande av balansdirektiv är de lagar och regler som ändras kring halvårsskiftet och som kan vara bra för dig som arbetsgivare att ha koll på.

Arbetsvillkorsdirektivet innebär mer skriftlig information till anställda

Den 29 juni 2022 ändrades Anställningsskyddslagen till följd av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Ändringarna innebär att anställda nu har rätt till betydligt mer skriftlig information från arbetsgivaren om sina anställningsvillkor än tidigare. Denna informationsskyldighet gäller alla anställningar, oavsett anställningsform och längd på anställningen. Alla företag påverkas av dessa ändringar och innebär att mallar för anställningsavtal som träffas från den 29 juni eller senare behöver göras om. Vi på Almega har tagit fram mallar och checklistor, som du hittar i Arbetsgivarguiden. 

Nya regler i utlänningslagen påverkar hantering av arbetstillstånd

Nya regler gäller i utlänningslagen från och med den 1 juni 2022 vilket påverkar hanteringen av arbetstillstånd. De nya reglerna innebär bland annat krav på anställningsavtal vid ansökan om arbetstillstånd för utländska medborgare från länder utanför EU//EES och Schweiz. Ändringarna syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare samt till att attrahera och behålla internationell kompetens och motverka så kallade ”kompetensutvisningar”. Mer information kring detta hittar du i Arbetsgivarguiden.

Ändrade regler om arbetsrätt och nya stöd för omställning

Riksdagen röstade för regeringens förslag om ändringar i arbetsrätten samt om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden den 8 juni 2022. Förslagen har sin grund i överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Ändringar i arbetsrätten innebär att lagen om anställningsskydd (LAS) ändras på flera punkter, som till exempel att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl såsom arbetsbrist eller förhållanden som är relaterade till arbetstagaren personligen. Andra förändringar är att alla arbetsgivare får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist och att en anställning inte ska bestå vid tvist om giltigheten av en uppsägning. För att ge arbetstagare ett bättre skydd vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad införs turordning och omställningstid. Det kommer även ett nytt statligt studiestöd, omställningsstudiestödet, som ska göra det möjligt för fler vuxna yrkesverksamma att förbättra sin kompetens genom studier i syfte att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs också.

De flesta lagändringar började gälla den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022. 

Webbinarier om dessa förändringar kommer i september så håll utkik på vår webb. Mer information hittar ni på Arbetsgivarguiden.

Genomförande av balansdirektivet

Riksdagen har beslutat om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Sammanfattningsvis består ändringarna av följande:

  • Socialförsäkringsbalken ändras så att föräldrar med låg eller ingen SGI erhåller föräldrapenning på grundnivå som inte är reserverade. Ändringen innebär att 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska vara reserverade till förmån för den ena föräldern.
  • Nya bestämmelser införs i lagen om ledighet för närståendevård och föräldraledighetslagen och innebär vissa rättigheter när en förälder med barn upp till åtta år, eller vissa arbetstagare som har närstående med omsorgsbehov, begär flexibla arbetsformer av omsorgsskäl. Det kan handla om till exempel distansarbete och flexibel arbetstid. Rättigheten ger arbetstagaren rätt att begära men inte att få flexibla arbetsformer. Om en arbetstagare gör gällande att hen har blivit uppsagd eller avskedad av skäl som har samband med ledighet eller begäran om flexibla arbetsformer med stöd av föräldraledighetslagen eller lag om ledighet för närståendevård, är arbetsgivare skyldig att på arbetstagaren begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för uppsägningen eller avskedandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2022, med undantag för följdändringen i lagen om ledighet för närståendevård som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2022.