Hoppa till innehåll
personer i grupp

Trygga medarbetare i tider av oro – råd till dig som arbetsgivare

Det oroliga världsläget kan skapa stor oro och osäkerhet bland era medarbetare. Och den oron kan te sig olika från person till person. Som arbetsgivare är det nu viktigt att agera för att skapa en känsla av lugn och trygghet i organisationen. Vi på Almega får en hel del frågor från våra medlemmar på temat och vi delar här med oss av några råd för hur ni som arbetsgivare kan tänka och agera – för att skapa trygga medarbetare i tider av oro.

Ta ansvar för arbetsmiljön

Oroligheter berör människor på olika sätt. Det behöver du som arbetsgivare vara lyhörd inför och förhålla dig till. Dina medarbetare kan dels känna allmän oro över världsläget och ekonomin, dels vara direkt drabbade då de har anhöriga eller vänner i berörda länder. Som arbetsgivare har vi ett ansvar för det som rör arbetet, men inte oro utifrån privata omständigheter eller samhällsutveckling. Men även om oron är av privat karaktär kan det självklart påverka arbetet, och där vi har ett ansvar att agera utifrån hur det påverkar arbetsplatsen. I vissa situationer kan det bli nödvändigt att erbjuda samtalsstöd eller koppla in företagshälsovård. Dock är det viktigt att ni som arbetsgivare tänker igenom hur långt ni kan sträcka er i ert stöd. Det är viktigt med likabehandling om fler medarbetare ber om stöd för en liknande situation.

Om oron rör konflikten mellan Ryssland och Ukraina och yrkesmässiga relationer kopplat till detta, är det annorlunda. Då har vi ett tydligare ansvar utifrån arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter*.

Ha ett tydligt och synligt ledarskap

Som arbetsgivare och chef är vikten av ett tydligt och synligt ledarskap viktigare än någonsin. Att bli sedd, lyssnad på och förstådd är mycket viktigt. Att visa empati innebär inte att du ska bekräfta oron i sig, däremot att du förstår att medarbetaren är orolig. Din egen trygghet och saklighet räcker långt. Och bibehåll arbetsrutiner, det bidrar till att dämpa oron.

Var tydlig i kommunikationen och håll er till fakta och betrodda källor

Informera och kommunicera hellre för mycket än för lite, även om du inte har några nyheter. Att beskriva och visa på den beredskap som finns bidrar till ökad trygghet bland medarbetarna. Uppmana alla att följa myndigheternas rekommendationer, och spekulera inte – håll er till fakta och betrodda källor!

Se över er krisberedskap

Ur arbetsmiljösynpunkt behöver företag ha en beredskap för olika typer av kriser och scenarier. Chefer och arbetsledande medarbetare ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter**. Om ni som arbetsgivare inte har den kompetens som krävs, behöver ni säkerställa detta krav med stöd av extern expertis, exempelvis från en företagshälsa. Det kan bland annat handla om en beredskap för omhändertagande och samtalsstöd vid en kris. Utöver arbetsmiljölagen och arbetsgivaransvaret kan vi behöva en krisberedskap för så mycket mer än olyckor och extraordinära situationer som pandemier och krigssituationer – så som företagsläckor, cyberattacker eller en mediestorm.

* Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social arbetsmiljö (afs2015:4)

** 7§ i Arbetsmiljöverkets föreskrifter afs1999:7 om Första hjälpen och Krisstöd