Hoppa till innehåll
Nya lagar 2020

Nya lagar och regler 1 juli 2020

Regler för ersättning för riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 samt reglerna om utstationering ändras. Det är två nya regler som börjar gälla 1 juli 2020 och som kan vara bra för dig som arbetsgivare att hålla koll på.

Ersättning för riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

För att ersättning gäller att följande förutsättningar, arbetstagare som har arbete men en sjukdom som gör att han eller hon riskerar att bli allvarligt sjuk vid insjuknande i covid-19 och saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas. Arbetstagaren måste styrka genom läkarintyg att han eller hon tillhör en riskgrupp för covid-19. Läs mer på Försäkringskassans hemsida om vilka som är riskgrupper.

Arbetstagare kan börja ansöka om ersättning från den 24 augusti på Försäkringskassans hemsida och det då är möjligt att söka ersättning retroaktivt från 1 juli.

Du som medlem hittar mer information i Arbetsgivarguiden (bakom inlogg)

Reglerna om utstationering ändras

Sveriges regler om utstationering ändras den 30 juli 2020 för att implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. De nya reglerna innebär i huvudsak detta:

Möjligheterna att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal utvidgas. Den lön som får krävas ska inte längre vara begränsad till en minimilön.

Skyddet för uthyrda utstationerade arbetstagare utökas bl.a. genom att likabehandlingsprincipen i lagen om uthyrning av arbetstagare ska tillämpas vid utstationering. Skyddet vid långvarig utstationering förstärks genom att samtliga arbets- och anställningsvillkor ska tillämpas på långvarigt utstationerade arbetstagare, dock finns vissa undantag.

Ändringarna innebär också en skärpning av bestämmelserna om anmälningsskyldighet och kontaktperson i lagen om utstationering av arbetstagare. Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen och utse en kontaktperson i Sverige från första dagen istället för som tidigare först efter fem dagar. Arbetsgivare som utstationerar arbetstagare är skyldiga att lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige som visar att anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket. Om den utstationerade arbetsgivaren inte visar att anmälningsskyldigheten fullgjorts är tjänstemottagare i Sverige skyldiga att underrätta Arbetsmiljöverket om detta. En sanktionsavgift ska tas ut om arbetsgivaren eller tjänstemottagaren inte fullgör dessa skyldigheter.