Hoppa till innehåll

Så tar du fram en bra lönepolicy

En bra lönepolicy stöttar verksamhetens vision, strategier och övergripande mål. Den uttrycker företagets lönepolitik och säkerställer att det finns ett gemensamt sätt att se på belöning och löneutveckling. Den ska även ge en bild av vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lön. Här är tio steg för att ta fram en bra lönepolicy:

 1. Vilken är vår affärsidé och vilka är våra övergripande mål?
  Börja formulera policyn genom att utgå från företagets affärsidé, vision, värderingar, strategier och mål.
 2. Vilka är våra framgångsfaktorer?
  Framgångsfaktorerna anger förutsättningarna för framgångsrik, konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Framgångsfaktorerna anger också förutsättningarna för företagets utveckling.
 3. Vilka krav ställer framgångsfaktorerna på våra medarbetare?
  Framgångsfaktorerna ställer krav på medarbetarnas beteende. Beteende som bidrar till företagets framgång måste belönas.
 4. Hur stimulerar vi medarbetarna till att uppfylla kraven?
  Lönen ska stimulera medarbetaren att uppfylla de krav framgångsfaktorerna ställer. Lönen ska stimulera de insatser och den kompetensutveckling som är viktig för att företaget ska bli framgångsrikt och uppnå sin affärsidé. Lönen ska stimulera till att både företag och medarbetare utvecklas.
 5. Vilka principer ska styra lönesättningen?
  Lönesättningsprinciperna, det vill säga riktlinjer och kriterier för lönesättningen måste vara kända och förankrade hos alla, både chefer och medarbetare. Dessa principer finns fastlagda i flera kollektivavtal.
 6. Hur ska lönesättningen gå till?
  Löneprocessen samordnas med den årliga verksamhetsplaneringen. Företagsledningen fastställer de övergripande målen. Chefen och medarbetaren fastställer individuella mål för medarbetaren. Målen överensstämmer med företagets övergripande mål och framgångsfaktorer. Chefen bedömer därefter hur väl medarbetaren uppfyllt sina mål och redogör för sin bedömning i resultatdialogen. I lönedialogen motiverar chefen sin lönesättning och kopplar medarbetarens resultat till lönen. Information till och/eller förhandling med facken ingår i processen. Läs mer i ditt kollektivavtal!
 7. Vilken ansvarsfördelning ska vi ha?
  Ansvaret mellan VD och ledningsgrupp, mellan chefer, medarbetare och personalavdelning måste fördelas på ett tydligt sätt. Företagsledningen fastställer riktlinjer och samordnar lönesättningen. Varje chef ansvarar för den individuella lönesättningen för sina medarbetare.
 8. Vilka löneformer ska vi tillämpa?
  Det är lämpligt att fastställa företagets löneformer i lönepolicyn. Fast lön kan kompletteras med rörlig lön. Ofta kan flera olika löneformer behövas i ett företag.
 9. Hur ska policyn förankras hos medarbetarna?
  En viktig förutsättning för att lönepolicyn blir det stöd den är avsedd att vara är att den är känd och gäller alla medarbetare. Lönepolicyn visar vilka krav som ställs och hur medarbetaren belönas. Det är viktigt att chefen är delaktig och står bakom lönepolicyn. Chefens uppgift är att för varje medarbetare förklara och motivera lönepolicyns innehåll och funktion.
 10. Hur ska vi följa upp vår lönepolicy?
  Följ upp lönepolicyn direkt efter att lönerevisionen avslutats. Vad har varit bra, vad har varit mindre bra? Vilka ändringar krävs till nästa gång?
  Lönepolicyn ska spegla förändringarna i verksamheten och omvärlden. För att lönepolicyn ska vara ett bra verktyg krävs en kontinuerlig diskussion med de lönesättande cheferna.

Här kan du läsa mer om hur du tar fram en bra lönepolicy.