Hoppa till innehåll

Nya regler om överprövning av offentlig upphandling

Den 1 juli 2022 börjar nya regler gälla för överprövning av offentliga upphandlingar. Reglerna innebär bland annat att leverantörer som överklagar till förvaltningsrätt behöver åberopa alla omständigheter inom tre veckor.

De nya reglerna om överprövning innebär i korthet följande

Så kallade preklusionsregler införs som innebär att:

  • Den leverantör som överklagar en upphandling ska som huvudregel åberopa alla omständigheter till grund för sin talan inom tre veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten. Nya omständigheter som åberopas senare får endast beaktas om det finns giltig ursäkt.
  • Nya omständigheter får som huvudregel inte åberopas i kammarrätt av parterna.  Sådana omständigheter får endast beaktas om det finns giltig ursäkt.

Dessa preklusionsregler gäller endast nya omständigheter och inte ny bevisning.

  • Det införs inte något lagkrav på att leverantörer ska påtala brister under anbudstiden. OBS dock att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat nya domar som innebär en form av påtalandeskyldighet för leverantörer.
  • Skyndsamhet ska gälla vid upphandlingsmål och även vid utlämnande av kontrakt.
  • Tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett icke-direktivstyrt avtals giltighet kortas ner från sex månader till 30 dagar, om myndigheten har efterannonserat resultatet av upphandlingen.
  • Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd vid allmän domstol ändras från ett år från att avtalet slöts till ett år från den dag då leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits.
  • Det införs inte någon ansökningsavgift för att överklaga en upphandling och inte heller något ansvar för förlorande part att betala motpartens rättegångskostnader i överprövningsmål.

Ytterligare information