Hoppa till innehåll

Leverantörer måste uppmärksamma brister under anbudstiden för att få överklaga upphandling

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en leverantör, för att få överklaga en upphandling, måste ha påtalat otydligheter och brister redan under anbudstiden. Detta innebär ytterligare belastningar och större rättsosäkerhet för företagen, enligt Almegas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.

I två domar har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) funnit att de upphandlande myndigheterna brutit mot upphandlingsreglerna. Men HFD ansåg inte att leverantörerna visat att de hade lidit skada eftersom de inte begärt några förtydliganden samt att deras beskrivningar av skadan var alltför generellt hållna.

Påtalandeskyldighet under anbudstiden

Genom dessa domar har HFD skapat en slags ”påtalandeskyldighet” under anbudstiden, för leverantörer som vill åberopa brister i upphandlingar i domstol. Redan nu har domarna börjat få genomslag och tillämpas i förvaltningsdomstolar som handlägger upphandlingsmål.

Exakt hur långt denna skyldighet sträcker sig är i nuläget oklart och de samlade effekterna av dessa domar återstår att se – men Almegas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke är oroad över utvecklingen.

– Givetvis bör brister i upphandlingsdokumenten uppmärksammas av leverantörerna i så tidigt skede som möjligt, men dessa två domar innebär orosmoln. Offentlig upphandling upplevs redan i dag som komplicerat av många leverantörer. Med denna nya påtalandeskyldighet ser det ut att kunna bli ännu krångligare och mer administrativt tungt. Som leverantör kanske man inte heller inser effekterna av ställda krav eller oklarheter förrän man har fått själva tilldelningsbeslutet och då kan det alltså vara för sent att överklaga, vilket är riskabelt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Risk att upphandling blir svårare

Ulrica Dyrke ser även en risk för att det byggs en svårhanterad procedur i upphandlingarna.

– En konsekvens kan även bli att leverantörer känner att de ”för säkerhets skull” måste uppmärksamma den upphandlande myndigheten på alla möjliga aspekter för att inte fråntas möjligheten att begära en eventuell överprövning av upphandlingen. I så fall kan det ju finnas risk att man bygger in en svårhanterad procedur – som kanske inte heller minskar antalet överprövningar i slutänden.

Här kan du läsa mer