Hoppa till innehåll

LAS-utredningen – viktiga steg i rätt riktning

LAS-utredningens förslag är i stora delar välkomna. Vissa delar skulle behöva justeras, däribland förslagen rörande kompetensutveckling. Samtidigt vore en överenskommelse mellan parterna att föredra.

Regeringens utredning har lagt fram sina förslag på hur lagen om anställningsskydd (LAS) ska kunna förändras. Uppdraget till utredningen innefattade fyra deluppdrag rörande turordningsregler, kompetensutveckling, kostnader för mindre företag vid uppsägningar samt anställningsskydd för personal med olika anställningsvillkor. Utredningens förslag innebär flera viktiga steg i rätt riktning.

Samtidigt är Januariavtalet tydligt med att arbetsmarknadens parter ska få chansen att själva komma överens om hur en reformering av LAS ska se ut innan det blir aktuellt att genomföra utredningens förslag. Och parterna kommer att under sommaren och hösten återuppta förhandlingarna.

Vad gäller utredningens uppgift att se över hur kostnaderna, framför allt för mindre företag, skulle kunna minskas vid uppsägningar har utredarna bland annat tittat på under vilka förutsättningar som en anställning ska bestå under en tvist.

Förslaget innebär att det kommer att bli billigare att säga upp personal. Men bara för de arbetsgivare som gör rätt och följer lagen. För de företag som däremot gör fel blir det dyrare, vilket är en fullt rimlig avvägning från utredningen.

Vidare föreslår utredningen att samtliga företag, oavsett storlek, ska kunna undanta fem personer från turordningen. Idag kan två personer undantas och detta endast i företag med upp till 10 anställda. Detta är bra eftersom företag måste kunna parera motgångar och göra omställningar och samtidigt behålla nyckelpersoner. Dessutom skulle förändringen medföra att fler företag vågar anställa.

När det gäller deluppdraget att ta fram förslag kring arbetsgivarnas ansvar för de anställdas kompetensutveckling föreslår utredningen bland annat en lagstadgad rätt till kompetensutveckling för alla som varit anställda i minst sex månader. Kompetensutveckling är mycket viktigt och sker inom alla företag men tyvärr är utredningens förslag inte särskilt genomarbetat. Ett partsgemensamt förslag till lösning är att föredra.

Vidare föreslår utredningen att skjuta på ikraftträdandet till i juni 2022, istället för till årsskiftet 2020–2021. Med tanke på den pågående krisen, vilken Sverige måste ta sig ur så snart det är möjligt, finns det ingen som helst anledning att vänta med att reformera av LAS.