Hoppa till innehåll

Höjt tak för RUT-avdrag

Den 1 juli återställs taket för rutavdrag till 50 000 kronor per person och år. Tidigare var avdraget på 25 000 kronor.

̶ Höjningen av rutavdraget innebär att många fler får möjligheten att gå till jobbet. Branschen är en integrationsmotor med 57 procent utrikes födda. Många är kvinnor som har en svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

(Prop. 2017/18:276)

I föräldraledighetslagen införs en rätt till föräldrapenning även för sambo, det vill säga inget krav på att paret tidigare varit gift eller har gemensamma barn. Det var tidigare ett krav för att sambo skulle likställas med förälder. Vad som avses med sambo framgår av 1 § sambolagen.

Ändringen av bestämmelsen om sammanboende innebär att alla som är sambo med en förälder och som omfattas av föräldraledighetslagen kan få rätt till ledighet utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Detta har gällt tidigare för tillfällig föräldrapenning, vilket innebär att denna ändring enbart  kommer att påverka föräldrapenningen.

Träder i kraft 1 juli 2019.

Säkerhetsskyddslagen

En ny säkerhetsskyddslagen trädde ikraft den 1 april 2019 för att stärka och modernisera säkerhetsskyddet. Den nya lagen ersätter 1996 års säkerhetsskyddslag. Lagen innebär förtydligade krav på skydd för sådana verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet och därmed ökar skyddet mot bland annat spioneri, sabotage och terroristbrott.

Lagstiftningen gäller för alla som bedriver verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, oavsett om den bedrivs i offentlig eller privat regi. Dessutom tydliggörs kraven på verksamheterna som träffas av lagen. Verksamhetsutövarna ska göra en säkerhetsskyddsanalys och utifrån den vidta de åtgärder som behövs. Detta kan gälla informationssäkerhet, skydd av lokaler och anläggningar samt kontroll av personal.

Såväl offentliga som privata aktörer kan söka stöd och råd från tillsynsmyndigheterna Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Datainspektionens nationella integritetsrapport

Datainspektionens nationella integritetsrapport släpptes i maj 2019 och beskriver utvecklingen när det gäller frågor som rör integritet och dataskydd. Eftersom det har gått ett år sedan dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla, fokuserar denna första rapport på hur långt arbetet kommit med att införa det nya regelverket i företag, myndigheter och andra organisationer m m.