Hoppa till innehåll

Skarpt förslag: Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen

En Arbetsförmedling som trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbetstillfällen och företag som just nu skriker efter arbetskraft, inte lyckas förbättra utan tvärtom försämrar jobbchansen för de som är arbetslösa, måste reformeras i grunden. I Almegas rapport ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken ska leverera goda resultat, ha hög kostnadseffektivitet och kunna hjälpa såväl arbetslösa som arbetsgivare med de utmaningar de står inför.

– Det är tydligt att dagens Arbetsförmedling underpresterar, och förtroendet för myndigheten är mycket lågt. Det är hög tid att Arbetsförmedlingens uppdrag renodlas och att matchningen konkurrensutsätts så att duktiga privata aktörer kan bidra till den en bättre fungerande matchning mot arbetsmarknadens behov, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har fått förnyad aktualitet eftersom den stöds av sju av åtta riksdagspartier. I den så kallade januariöverenskommelsen har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit fram till att Arbetsförmedlingen ska reformerad i grunden och att den ska vara fullt under genomförd 2021.

Förslaget i rapporten är att målinriktade insatser sätts in av utbildnings- och matchningsaktörer redan från dag ett, om behov finns. Det kommer snabba på övergången till arbete betydligt.

– Det måste också löna sig mer att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden i jobb, framförallt varaktigt arbete i bristyrken. Resultatersättningen bör ge tydliga incitament för detta, säger Patrik Eidfelt, tf förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Erfarenheterna av konkurrensutsättning av arbetsförmedlingstjänster visar att privata aktörer är bra på att uppfylla kravställningarna i efterfrågade tjänster. Tyvärr har Arbetsförmedlingen inte ännu tillämpat resultatstyrning fullt ut.

Rapporten visar att konkurrensutsättningen av Arbetsförmedlingen bör fortsätta, men att genomförandet behöver förbättras. Ungefär 40 procent av Arbetsförmedlingen kan läggas ut på privata matchningsföretag, resten är administration och myndighetsutövning. Konkurrensutsättningen bör kombineras med en starkare styrning mot resultat. Det höjer effektiviteten och ger högre kvalitetströsklar.

Mer matchning i fokus behövs för att öka arbetsgivarnas intresse av att rekrytera långtidsarbetslösa.

– Idag är rundgången i åtgärder stor för de långtidsarbetslösa, och subventionerade anställningar är ofta dyra och ineffektiva. Vi vill ha mer aktiva insatser där de långtidsarbetslösa matchas mot arbetsmarknadens behov. Utbildning mot bristyrken behöver öka, och ett kompetensavdrag bör införas som ger arbetsgivare incitament att anställa och själva utbilda arbetslösa, säger Fredric Skälstad, branschchef Utbildningsföretagen.