Skarpt förslag: Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen

En Arbetsförmedling som trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbetstillfällen och företag som just nu skriker efter arbetskraft, inte lyckas förbättra utan tvärtom försämrar jobbchansen för de som är arbetslösa måste reformeras i grunden. I Almegas rapport ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken ska leverera goda resultat, ha hög kostnadseffektivitet och kunna hjälpa såväl arbetslösa som arbetsgivare med de utmaningar de står inför.

– Det är tydligt att dagens Arbetsförmedling underpresterar, och förtroendet för myndigheten är mycket lågt. Det är hög tid att Arbetsförmedlingens uppdrag renodlas och att matchningen konkurrensutsätts så att duktiga privata aktörer kan bidra till den en bättre fungerande matchning mot arbetsmarknadens behov, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har fått förnyad aktualitet eftersom den stöds av sju av åtta riksdagspartier. I den så kallade januariöverenskommelsen har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommit fram till att Arbetsförmedlingen ska reformerad i grunden och att den ska vara fullt under genomförd 2021.

Förslaget i rapporten är att målinriktade insatser sätts in av utbildnings- och matchningsaktörer redan från dag ett, om behov finns. Det kommer snabba på övergången till arbete betydligt.

– Det måste också löna sig mer att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden i jobb, framförallt varaktigt arbete i bristyrken. Resultatersättningen bör ge tydliga incitament för detta, säger Patrik Eidfelt, tf förbundsdirektör Kompetensföretagen.

Erfarenheterna av konkurrensutsättning av arbetsförmedlingstjänster visar att privata aktörer är bra på att uppfylla kravställningarna i efterfrågade tjänster. Tyvärr har Arbetsförmedlingen inte ännu tillämpat resultatstyrning fullt ut.

Rapporten visar att konkurrensutsättningen av Arbetsförmedlingen bör fortsätta, men att genomförandet behöver förbättras. Ungefär 40 procent av Arbetsförmedlingen kan läggas ut på privata matchningsföretag, resten är administration och myndighetsutövning. Konkurrensutsättningen bör kombineras med en starkare styrning mot resultat. Det höjer effektiviteten och ger högre kvalitetströsklar.

Mer matchning i fokus behövs för att öka arbetsgivarnas intresse av att rekrytera långtidsarbetslösa.

– Idag är rundgången i åtgärder stor för de långtidsarbetslösa, och subventionerade anställningar är ofta dyra och ineffektiva. Vi vill ha mer aktiva insatser där de långtidsarbetslösa matchas mot arbetsmarknadens behov. Utbildning mot bristyrken behöver öka, och ett kompetensavdrag bör införas som ger arbetsgivare incitament att anställa och själva utbilda arbetslösa, säger Fredric Skälstad, branschchef Utbildningsföretagen.

Läs hela rapporten här

Almegas förslag

Låt marknaden göra jobbet. All matchning och utbildning bör läggas på externa leverantörer. Idag är Arbetsförmedlingen både beställare och utförare, och man har haft uppenbara problem med att konkurrensutsätta sig själv. Det behövs en central arbetsmarknadsmyndighet. Den ska vara mer fokuserad på att administrera och utveckla de arbetsmarknadspolitiska verktygen. Tillhandahålla en digital infrastruktur för matchning, som platsbanken, och för bedömning av de arbetslösas behov och förutsättningar. Myndigheten kommer även ha en viktig funktion i att utveckla och följa upp valfrihetssystemen

Konkurrensutsätt bättre än idag. Almega föreslår en rad förbättringar av konkurrensutsättningen, bland annat med en ny ersättningsmodell där leverantörerna i högre grad får betalt efter resultat, progression och lyckad matchning.

Sätt in aktiva åtgärder tidigare med stöd av utvecklad profilering och targeting. Idag måste en arbetslös bli långtidsarbetslös innan mer aktiva åtgärder sätts in kring matchning och utbildning. Almega föreslåratt profilering och targeting ska ske redan vid den första inskrivningen hos Arbetsförmedlingen, för att tidigt identifiera individer med behov av aktiva insatser. Modellen för profilering och targeting behöver samtidigt utvecklas i riktning mot att bli ett automatiserat och obligatoriskt digitalt verktyg för anvisning av åtgärder och för val av leverantör.

Resultatstyr arbetsmarknadspolitiken. Dagens arbetsmarknadspolitik präglas av ryckighet, rörighet och oförutsägbarhet. De arbetsmarknadspolitiska verktygen är många och politiska beslut har ofta stora konsekvenser för vilka åtgärder som får snabbt ökade eller minskade volymer. Ett tydligt exempel är extratjänsterna som vuxit lavinartat samtidigt som stora neddragningar gjorts inom utbildning och matchning. De åtgärder som levererade bäst resultat till lägst kostnad bör automatiskt få ökade resursanslag, och omvänt för de minst effektiva åtgärderna.

Ökat fokus på matchning mot kompetensbrist. Arbetsgivarna måste få väl matchade personer att rekrytera för att myndigheten ska vara relevant. Mer resurser måste gå exempelvis till yrkesinriktad utbildning, för att matcha bland annat långtidsarbetslösa mot bristyrken. Idag läggs stora resurser på anställningsstöd, som i väldigt låg grad leder över till osubventionerat arbete. Almega föreslår bland annat ett kompetensavdrag som ger arbetsgivare incitament att utbilda arbetslösa, att en matchningsbonus införs, och att en satsning på matchningsanställningar genomförs.