Hoppa till innehåll

Remissyttrande – Konkurrensverkets befogenheter Ds 2020:3

Almega har tagit del av den av den remitterade departementspromemorian och vill framföra följande synpunkter.

Allmänna kommentarer

Inledningsvis vill Almega framhålla att öppna och väl fungerande marknader är helt grundläggande förutsättningar för företagande inom tjänstesektorn. Konkurrensbegränsande avarter såsom karteller och dominansmissbruk skadar de grundläggande marknadsmekanismerna och måste hindras.

De konkurrensvårdande myndigheterna spelar i detta sammanhang en betydelsefull roll. Det är viktigt att tillse att det system som de konkurrensvårdande myndigheterna verkar i fungerar effektivt, så att otillåtna konkurrensbegränsande aktiviteter kan hindras. En synlig och effektiv konkurrenstillsyn är avgörande för alla tjänsteföretag och i synnerhet för de många små och medelstora företagen som annars inte kommer ha förutsättningar att verka och växa på marknaden. I ett större perspektiv är en effektiv konkurrensövervakning av betydelse för ekonomisk tillväxt, innovationskraft och samhällsutveckling i landet.

Till följd av den rådande coronapandemin står vi sannolikt inför en påtaglig ekonomisk nedgång som kommer påverka många företag och leda till olika slags omställning på marknaderna. Detta förstärker behovet av en effektiv konkurrenstillsyn som vårdar marknadens funktionssätt.

Ta del av hela remissyttrandet nedan.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Kontaktpersoner

Ulrica Dyrke

Jurist och Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 69 64 +46 70 364 79 56 E-post

Läs mer