Hoppa till innehåll

Översyn av myndighetsstrukturen för Sveriges handels- och investeringsfrämjande

Inkom från Utrikesdepartementet den 16 september 2011

Almega har ombetts att inkomma med yttrande på rubricerade remiss och ber att få anföra följande:

Sammanfattning

  • En effektiv, tydlig myndighetsstruktur med en bredare kunskapsbas i den centrala organisationen för export- och investeringsfrämjande kommer att underlätta för företagen och ge nya möjligheter för export av kunskapsintensiva tjänster.
  • Särskilda uppdrag kräver specialistkompetens. Exportrådet kan som semistatligt organ ha en koordinerande roll med god legitimitet men bör uppdras att arbeta med experter och underleverantörer på aktuell marknad.
  • Valfrihet i exporttjänster gynnar tjänsteföretag. Inom det affärsinriktade exportstödet bör ett valfrihetssystem införas.

Läs hela svaret i dokumentet till höger >

Status
Besvarad

Från
Utrikesdepartementet

Svar senast

Läs remissen

Kontaktperson

Cemille Üstün

Näringspolitisk expert

+46 8 762 67 04 +46 70 345 67 04 E-post

Läs mer