Hoppa till innehåll

EU-restriktioner mot Ryssland påverkar offentliga kontrakt

Till följd av Rysslands krig i Ukraina har EU infört sanktionsregler som innebär restriktioner mot Ryssland och även mot Belarus. Reglerna påverkar offentlig upphandling.

Reglerna innebär förbud mot att inom EU/EES tilldela och fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer. Förbudet mot att tilldela kontrakt gäller sedan den 9 april 2022 och förbudet mot att fullgöra kontrakt gäller sedan den 11 oktober 2022. Företag som har ryska samarbetspartners eller underleverantörer berörs av sanktionerna.

Förbuden mot att tilldela respektive fullgöra kontrakt gäller endast kontrakt över upphandlingsdirektivens tröskelvärden. Upphandlade kontrakt under EU:s tröskelvärden omfattas inte av EU:s sanktioner och inte heller kontrakt inom ramen för valfrihetssystem (LOV).

Aktörer som omfattas

Enligt reglerna är det otillåtet att tilldela eller fullgöra offentliga kontrakt som omfattas av EU-direktiven om offentlig upphandling i förhållande till följande aktörer:

a) ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland

b) juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkt a

c) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i punkt a eller b.

Om underleverantörer eller enheter vars kapacitet åberopas svarar för mer än tio procent av kontraktets värde, så gäller restriktionerna även för dem.

Aktörer som omfattas av sanktionerna listas i flera olika bilagor. Upphandlingsmyndigheten skriver på sin hemsida att myndighetens erfarenhet är att det är relativt ovanligt att upphandlande organisationer har avtal med sådana företag som anges i sanktionsförordningarna. Däremot är det, enligt Upphandlingsmyndigheten, inte otänkbart att det förekommer sådana aktörer som omfattas av sanktionerna längre ner i leverantörsleden eller att betalning inom ramen för avtalet riskerar att indirekt gå till aktörer som omfattas av sanktionerna.

Som leverantör bör man vara förberedd på att upphandlande organisationer kan komma att ställa krav i upphandlingar, såsom att anbudsgivare ska lämna intyg som styrker efterlevnad av sanktionerna.

För den som vill läsa mer

Upphandlingsmyndigheten har på sin hemsida samlat information om hur EU:s sanktioner påverkar offentlig upphandling: