Nya regler för offentlig upphandling

Den 1 februari 2022 börjar nya regler gälla för alla offentliga upphandlingar som understiger EU:s tröskelvärden och för vilka Sverige därmed själv utforma bestämmelser.

De nya reglerna kommer att påverka en stor del av de offentliga upphandlingar som genomförs.

– Hela 52 procent av de annonserade upphandlingar som genomfördes i Sverige år 2020 låg under EU:s beloppsmässiga tröskelvärden. Till detta kommer alla direktupphandlingar, det vill säga upphandlingar som inte annonseras, och som också omfattas av de nya upphandlingsreglerna, konstaterar Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert på Almega.

De nya reglerna har tagits fram i syfte att förenkla och göra reglerna mer flexibla, med beaktande av såväl upphandlande myndigheters intressen som leverantörers intressen.

Reglerna innebär bland annat att kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, tas bort. Upphandlande organisationer kommer i stället själva, inom vissa begränsningar, få bestämma hur de vill genomföra upphandlingarna. Det finns även en ny bestämmelse om att upphandlande organisationer ska få ha dialog med en eller flera leverantörer under pågående upphandling.

– Sedan återstår det ju att se hur reglerna kommer att tillämpas i praktiken av de upphandlande organisationerna, säger Ulrica Dyrke.

Vidare kommer det bli nya regler och beloppsgränser för direktupphandlingar och även möjlighet att under vissa förutsättningar göra direktupphandlingar för att täcka nödvändiga behov under pågående överprövning i domstol.

För upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 gäller fortsatt det tidigare regelverket

Tillfället är fullbokat
För att underlätta för de medlemsföretag som har eller vill ha offentlig sektor som kund bjuder Almega in till ett kurstillfälle där de nya upphandlingsreglerna presenteras. Ulrica Dyrke är kursledare och gäst är advokat Anna Ulfsdotter Forssell, regeringens särskilda utredare vars lagförslag de nya reglerna baseras på.

– Under kursen kommer vi presentera och kommentera vad de nya lagreglerna innebär. Och givetvis kommer deltagarna få möjlighet att ställa frågor till oss under utbildningen, säger Ulrica Dyrke.

Boka plats på kursen Nya upphandlingsregler för upphandlingar under EU:s tröskelvärde – Tillfället är fullbokat

Nya regler från 1 februari 2022 innebär bland annat följande

  • Upphandlande organisationer får möjlighet att utforma egna metoder för upphandling under EU:s tröskelvärden.
  • De grundläggande EU-rättsliga principerna kommer fortsatt gälla, liksom vissa regler till skydd för leverantörer.
  • En särskild bestämmelse om dialog i pågående upphandling införs.
  • Nya regler och beloppsgränser för direktupphandling införs.
  • Det införs en möjlighet till direktupphandling under pågående överprövning.