Hoppa till innehåll

Så kickstartar vi tjänstesektorn

Ekonomiska konsekvenser kan aldrig ställas mot förlusterna av de liv eller det lidande coronapandemin fört med sig. Många tusen människor har drabbats, och förlorade jobb och oro för framtiden går hand i hand med sjukdomens framfart.

Krisen är inte över, men vi vet att tjänstesektorn spelar en avgörande del i återstart av svensk ekonomi. I takt med att smittan planar ut, måste konsumtion och efterfrågan komma igång igen. För att återstarta svensk ekonomi behövs en kickstart för tjänstesektorn.

I ett första skede måste företag kunna både återanställa och nyrekrytering. Därför föreslår vi permanent sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt moms på tjänster och fortsatt statligt stöd för sjuklönekostnader. Så får vi fart på hushållens konsumtion av personliga tjänster.

Men mer behövs för att klara krisen på längre sikt. Ekonomin är påverkad på djupet och framtidstron är skadad hos både enskilda och företag. Nu är det dags att satsa och tänka nytt. Genom reformer för tillväxt, innovation och stärkt konkurrenskraft kan vi stå starkare i framtiden.

Coronakrisen har på ett konkret sätt visat hur viktig digital infrastruktur är. Här behöver vi satsa ännu mer. Företagare måste få tillbaka framtidstron och våga åter- och nyanställa medarbetare i sina verksamheter. För det krävs en moderniserad arbetsmarknad och bättre kompetens­utveckling.

Parallellt med omedelbara åtgärder och reformer måste näringslivet också hantera klimatutmaningarna. Med satsningar på hållbara transporter i kombination med digital infrastruktur och ny teknik kan vi säkra näringslivets långsiktiga konkurrenskraft också i en ny tid.

En kickstart för tjänstesektorn lyfter hela Sveriges ekonomi och gör det möjligt att ta oss ur krisen.