Hoppa till innehåll

Remittering av promemorian Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar

Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över promemorian ”Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar” (A 2015/816/IU) och vill med anledning härav framföra följande:

Läs remissen

 

Almega delar Regeringens uppfattning att det är viktigt att stävja de påstådda oegentligheterna. Precis som i andra upphandlingar eller system ska säkerhet, rättssäkerhet och kvalitet vara det som styr utförandet.

Almega konstaterar att när systemet med etableringslotsar infördes påpekade leverantörer av tjänster, som är jämförbara med etableringslotsen, att det endast med stora svårigheter skulle vara möjligt att bedriva verksamheten utifrån de riktlinjer som Arbetsförmedlingen la fast. Ersättningsnivån var en av anledningarna till detta.

Almega anser att det åligger den som sluter avtal om en tjänst att också följa upp verksamheten så att den utförs på det sätt som parterna avtalat om. Det kan diskuteras om så har varit fallet här. Med ordentlig uppföljning och tydliga mål för verksamheten hade det varit möjligt att stoppa de oseriösa leverantörerna i ett tidigt skede.

Almega har i senare upphandlingar fått medverka i en så kallad RFI d v s Request For Information. Det har inneburit en möjlighet att visa på svagheter i en kommande upphandling och ge förslag på förbättringar. 

Regeringens förslag om att lägga ner valfrihetssystemet för etableringslotsar slår hårt mot alla de seriösa aktörer som återfinns inom detta område. Avskrivningstiden är så kort att den inte ens täcker den kollektivavtalade uppsägningstiden för vissa av de anställda.

Almega instämmer i de synpunkter som framförts i Svenskt Näringslivs remissvar.

Almega har härutöver inga ytterligare synpunkter.

 

Stockholm 13 mars 2015

 

Ulf Lindberg
Näringspolitisk Chef
Almega AB

 

 

Status
Besvarad

Från
Arbetsmarknadsdepartementet

Svar senast
13 mars 2015