Hoppa till innehåll

Vi är angelägna om att bli uppföljda

För oss som leverantör är det viktigt att upphandlande enhet är tydlig med hur man följer upp vår insats. Vi är angelägna om att bli uppföljda, att uppfylla kontraktet. Det säger Lina Fransson, vd för Vårdgruppen Skåningegård.

Almegas rapport ”Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling” visar att många tjänsteföretag upplever att det i offentlig upphandling är för mycket fokus på pris och för litet på kvalitet och att det även är problem med tidskrävande formalia och omfattande och irrelevant kravställande. Det framgår även att många tjänsteföretag anser att dialogen inför upphandlingarna brister liksom uppföljningen av kvaliteten i leveransen under kontraktstiden. Är detta problem som även ni upplever i er bransch?

– Kravställandet är en utmaning. Ett problem är krav som går utöver Boverkets riktlinjer och reglerna från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som vi följer. Det blir inte bra när kommunerna ställer andra krav. Som leverantör krävs det att vi har tillstånd av IVO för att få bedriva verksamhet. En gruppbostad för vuxna får maximalt ha sex personer, ändå upphandlar en del kommuner för sju brukare! Det kan bero på okunskap eller att kommunen inte tar en dialog först.

När jag jobbade åt en annan arbetsgivare deltog vi i en upphandling inom äldrevård. Kommunens egen regi krävde då en bemanning som aldrig skulle få godkänt av IVO. Det handlar om att upphandlarna ska vara pålästa, se vilka krav som gäller från IVO och andra myndigheter. Sedan behöver de räkna på det själva och vara tydliga om vad som gäller i upphandlingen (när det till exempel finns en tom plats). Om detta tillämpas kan vi lämna ett mer korrekt pris. Ett antal kommuner har blivit bättre på detta. Kommunförbundet Skåne går ut nu för att få input innan själva upphandlingen. Så det finns jättegoda exempel! Men ibland blir kraven orimliga, som att man ”måste ha egen rehab-personal anställd”. Vårt behov av just det är kanske 15 procent. Då blir det svårt att gå in med ett anbud, vi kan inte anställa någon på så låg procent.

Finns det andra utmaningar än dessa?

– Ja, en utmaning som vi delar med hela samhället – att hitta personal med rätt utbildning. Det är höga krav i upphandlingarna, vilket är bra. Men hur ska vi få folk att utbilda sig inom vård och omsorg? Hur ser vi till att fler vill ta hand om äldre?

Vad genomsyrar bra upphandlingar?

– Ett tydligt upphandlingsdokument, att man använder de annonseringssystem som är tydliga och bra. Att man följer Boverkets krav och IVO:s regler och inte ställer andra krav, som avvikande antal platser, och så vidare. Det är också bra om det är tydligt hur man följer upp insatsen. Att vi får tydliga uppdrag – då har vi lättare att göra rätt och det blir lättare att följa upp. Att göra ett bra jobb är ett sätt att bibehålla ett bra rykte för branschen. Vi är angelägna om att bli uppföljda, att uppfylla kontraktet.

Vad bör offentlig sektor utveckla för att göra bra offentliga affärer?

– Ibland kan jag vara frågande inför de som ska kvalitetssäkra tjänsten. De är controllers och det fokuseras mycket på pris, hur tjänsten kan bli billigare. Men det är viktigt att rätt kompetens finns hos den/de som följer upp – att det inte bara blir fokus på priset. Vad gäller LSS måste man ha en mer individuell prissättning. Vi tar emot brukare med omfattande omvårdnadsbehov, så vi behöver ha individuell prissättning – där finns förståelse från kommunerna. Det finns många exempel på att kommunerna är bra, för det mesta fungerar det väl. De har en budget att hålla.

OM FÖRETAGET VÅRDGRUPPEN SKÅNINGEGÅRD

Vårdgruppen Skåningegård är ett familjeägt företag med ensam ägare. Lina har varit vd i fyra år. Företaget bedriver verksamhet i Växjö, Kinda, på Gotland. Driver LSS-boende och daglig verksamhet utanför Växjö, psykiatriboende i Hycklinge, Kinda kommun, demensboende och hemtjänst i Visby samt två psykiatriboenden i Havdhem och Burgsvik på Södra Gotalnd. Har valt att inte gå in i entreprenader utan håller sig till ramavtal och LOV.

LÄS HELA RAPPORTEN

”Så vill tjänsteföretagen förbättra offentliga upphandlingar”