Hoppa till innehåll

Nytt avtal med Unionen avseende bransch Tandvård för tiden 1 februari 2021 – 30 juni 2023

Den 22 december 2020 träffade Vårdföretagarna ett nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Tandvård för tiden 1 februari 2021 – 30 juni 2023.

Överenskommelsen i sin helhet inklusive bilagor, inloggning krävs.

Avtalet innehåller bl.a. följande:

  • Ingen retroaktiv löneökning för perioden 1 juli 2020 till 31 januari 2021
  • Avtalsperiod 29 månader med ett totalt värde på 5,4%. Det sista året är uppsägningsbart
  • Lönerna höjs med 4,7% och avsättning till Flexpension sker med 0,7% under perioden

Lönerevision sker enligt följande:

  • 1 februari 2021: 2,9% och 1 juli 2022: 1,8%. Lägstalönerna höjs med samma procentsats och från samma datum.
  • Avsättning till Flexpension sker med 0,3% den 1 februari 2021 och med ytterligare 0,4% den 1 juli 2022. Därefter är sammanlagd avsättning till Flexpension 1,1%.

Löneökningarna följer det så kallade märket för kostnadsökningar på svensk arbetsmarknad som industrins parter enats om. Märket är 5,4 procent för avtalsperioden om 29 månader. Märket framgår när avsättningen till Flexpension beaktas i förhållande till Unionens löneavtal.

2021: 0,3% till Flexpension + 2,9% i löneökningar = 3,2%

2022: 0,4% till Flexpension + 1,8% i löneökningar = 2,2%

Totalt: 3,2% + 2,2% = 5,4%

Flexpension

För företag som betalar flexpensionspremie för samtliga medarbetare på Unionens avtalsområde och som inte tillåter att medarbetaren avstår premien gäller följande vid lönerevision:

Nivåerna för löneökning är 2,9% respektive 1,8% i pott att fördela individuellt till Unionens medlemmar. Flexpension tillkommer som en kostnad utöver lönerevisionen.

För företag som tillåter att medarbetare avstår flexpensionspremien gäller följande vid lönerevision:

De medarbetare som har flexpension får sin premie automatiskt höjd med 0,3% respektive 0,4%. Motsvarande garanti gäller inte för tjänstemän som avstått från Flexpension. Arbetsgivaren kan dock ensidigt kompensera dem med motsvarande löneökning. Den kompensationen ska i så fall ges utöver den ordinarie lönerevisionen det vill säga 2,9% respektive 1,8%.

Länk till Arbetsgivarguiden A-Ö, Flexpension (inloggning krävs)

Löner

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter. Centralt löneavtal enligt bilaga 1 i länken ovan eller det sedan tidigare gällande avtalet om lokal lönebildning enligt bilaga 2 till kollektivavtalet. (Gällande kollektivavtal på Arbetsgivarguiden) inloggning krävs.

Löneavtalet gäller formellt endast medarbetare som är medlemmar i Unionen. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga medarbetare förutsatt att kollektivavtalet med SRAT inte gäller för dem.

Centralt löneavtal – Lönerevision per den 1 februari 2021 och den 1 juli 2022

Det är ingen retroaktiv löneökning för perioden 1 juli 2020 till den 31 januari 2021.

Om lokala parter inte kommer överens om annat ska löneökningsutrymmet beräknas som 2,9% respektive 1,8% av summan av fasta kontanta löner för medarbetare per den 31 januari 2021 respektive den 30 juni 2022.

Det finns ingen individgaranti.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed ska ha löneökning i samband med lönerevision. En medarbetare som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda medarbetare. Se bilaga 1 mom 7 i länken ovan.

Åldersgräns för att omfattas av lönerevisionen har anpassats till höjda åldersgränser i lagen om anställningsskydd och är nu till och med 68 år. (år 2023, 69 år)

Länk till ”En riktigt bra löneprocess”

Lägsta löner

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd som fyllt 18 år uppgå till lägst 16 130 kronor den 1 februari 2021 och 16 420 kronor den 1 juli 2022. För tandsköterskor gäller 18 758 kronor den 1 februari 2021 och 19 096 kronor 1 juli 2022.

 

Allmänna anställningsvillkor

Möjligheten att vid anställnings ingående överenskomma om att den anställde undantas från rätten till sjuklön från dag 15 – 90 ändras från 65 till 68 år (år 2023, 69 år). Kollektivavtalets § 10 mom 5:1.

Kollektivavtalets § 10 mom 5:2, förtigande av sjukdom, tas bort.

Kollektivavtalets § 12 tillförs mom 2:1 med skrivelse om att anställd som vill vara föräldraledig i samband med årets huvudsemester bör ansökan om sådan ledighet i samband med semesteransökan.

Ett förenklat förfarande vid avbrytande av anställning för medarbetare som fyllt 68 år införs i kollektivavtalets § 13 mom.3 (år 2023, 69 år). Följdändringar av nuvarande momentstruktur i kollektivavtalet på så vis att nuvarande mom 3 blir mom 4, nuvarande mom 4 blir mom 5 osv.

Kollektivavtalets § 3 mom 1, förläggning av arbetstid, förändras på så vis att nuvarande formulering ”Såvitt möjligt förläggs arbetstiden måndag – fredag” tas bort.

Kollektivavtalets § 7 mom 1, ersättning för övertidsarbete, ändras på så vis att begreppet ”jourtjänst tas bort från i femte stycket. I femte stycket tas också begreppet ”arbete” bort och ersätts med begreppet ”övertidsarbete”.

Efter överenskommelse om ändringen ovan i § 7 mom 1 är parterna överens om att ersättning för förskjuten arbetstid (även kallad ob-ersättning) regleras i § 4.

Kollektivavtalets § 4 mom 1, ersättning för förskjuten arbetstid, ändras på så vis att tidpunkten för när rätten till ersättning för förskjuten arbetstid måndag – fredag infaller ändras från idag 18:00 till 19:00. Mom 1 tillförs även ersättning för så kallad storhelg. Nivåer för förskjuten arbetstid enligt nedan.

Mom 1             Ersättning för förskjuten arbetstid

Vid ordinarie arbetstid förlagd på tider enligt nedan erhålls följande tillägg per timme:

 

2021-02-01 2022-07-01
Ordinarie arbetstid förlagd till måndag – fredag efter klockan 19:00 utges ett tillägg om 21,04 kronor

 

21,42 kronor
Ordinarie arbetstid förlagd till lördag och/eller söndag samt helgdag (om inte annat anges nedan) utges ett tillägg om 55,30 kronor 56,30 kronor
Ordinarie arbetstid förlagd till midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, påskafton, påskdagen och annandag påsk 108,30 kronor 110,25 kronor

 

Kollektivavtalets § 13 mom 6 tillförs anmärkning kring att parterna tagit fram en gemensam vägledning vid arbetsbrist som heter ”Vägen framåt”

Avtalstryck

Kollektivavtalet kommer inte att tryckas i fysisk form. Det nya avtalet kommer att läggas upp på Arbetsgivarguiden när det träder i kraft den 1 februari 2021.

Har du frågor som rör avtalet för bransch Tandvård är Du alltid välkommen att kontakta oss. (Hjälp och kontakter på Arbetsgivarguiden)