Hoppa till innehåll

Nytt avtal med Unionen avseende bransch Dental för tiden 1 februari 2021 – 30 juni 2023

Den 22 december 2020 träffade Vårdföretagarna ett nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor avseende bransch Dental för tiden 1 februari 2021 – 30 juni 2023.

Överenskommelsen i sin helhet inklusive bilagor (kräver inloggning)

Avtalet innehåller bl.a. följande:

  • Ingen retroaktiv löneökning för perioden 1 juli 2020 till 31 januari 2021
  • Avtalsperiod 29 månader med ett totalt värde på 5,4%. Det sista året är uppsägningsbart
  • Lönerna höjs med 4,7% och avsättning till Flexpension sker med 0,7% under perioden

Lönerevision sker enligt följande:

  • 1 februari 2021: 2,9% och 1 juli 2022: 1,8%. Lägstalönerna höjs med samma procentsats och från samma datum.
  • Avsättning till Flexpension sker med 0,3% den 1 februari 2021 och med ytterligare 0,4% den 1 juli 2022. Därefter är sammanlagd avsättning till Flexpension 1,1%.

Löneökningarna följer det så kallade märket för kostnadsökningar på svensk arbetsmarknad som industrins parter enats om. Märket är 5,4 procent för avtalsperioden om 29 månader. Märket framgår när avsättningen till Flexpension beaktas i förhållande till Unionens löneavtal.

2021: 0,3% till Flexpension + 2,9% i löneökningar = 3,2%

2022: 0,4% till Flexpension + 1,8% i löneökningar = 2,2%

Totalt: 3,2% + 2,2% = 5,4%

Flexpension
För företag som betalar flexpensionspremie för samtliga medarbetare på Unionens avtalsområde och som inte tillåter att medarbetaren avstår premien gäller följande vid lönerevision:

Nivåerna för löneökning är 2,9% respektive 1,8% i pott att fördela individuellt till Unionens medlemmar. Flexpension tillkommer som en kostnad utöver lönerevisionen.

För företag som tillåter att medarbetare avstår flexpensionspremien gäller följande vid lönerevision:

De medarbetare som har flexpension får sin premie automatiskt höjd med 0,3% respektive 0,4%. Motsvarande garanti gäller inte för tjänstemän som avstått från Flexpension. Arbetsgivaren kan dock ensidigt kompensera dem med motsvarande löneökning. Den kompensationen ska i så fall ges utöver den ordinarie lönerevisionen det vill säga 2,9% respektive 1,8%.

Länk till Arbetsgivarguiden A-Ö, Flexpension (inloggning krävs)

Löner

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter. Centralt löneavtal enligt bilaga 1 i länken ovan eller det sedan tidigare gällande avtalet om lokal lönebildning enligt bilaga 2 till kollektivavtalet. Gällande kollektivavtal i Arbetsgivarguiden  (Inloggning krävs)

Löneavtalet gäller formellt endast medarbetare som är medlemmar i Unionen. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga medarbetare.

Centralt löneavtal – Lönerevision per den 1 februari 2021 och den 1 juli 2022

Det är ingen retroaktiv löneökning för perioden 1 juli 2020 till den 31 januari 2021.

Om lokala parter inte kommer överens om annat ska löneökningsutrymmet beräknas som 2,9% respektive 1,8% av summan av fasta kontanta löner för medarbetare per den 31 januari 2021 respektive den 30 juni 2022.

Det finns ingen individgaranti.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed ska ha löneökning i samband med lönerevision. En medarbetare som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda medarbetare. Se bilaga 1 mom 7 i länken ovan.

 Länk till ”En riktigt bra löneprocess”

Lägsta löner

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd som fyllt 18 år uppgå till lägst 17 666 kronor den 1 februari 2021 och 17 984 kronor den 1 juli 2022. För anställd med genomgången utbildning från tandteknikerprogram gäller 21 000 kronor den 1 februari 2021 och 21 378 kronor 1 juli 2022.

Allmänna anställningsvillkor

Kollektivavtalets § 14 Mom 4, Personalinskränkning tillförs anmärkning om partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist.

Länk till  ”Vägen framåt”.

Inga övriga ändringar av allmänna anställningsvillkor införs under avtalsperioden.

Avtalstryck

Kollektivavtalet kommer inte att tryckas i fysisk form. Det nya avtalet kommer att läggas upp på Arbetsgivarguiden när det träder i kraft den 1 februari 2021.

Har du frågor som rör avtalet för bransch Dental är Du alltid välkommen att kontakta oss. Hjälp och kontakter på Arbetsgivarguiden