Hoppa till innehåll

En LOV-modell med gott resultat

Riksrevisionens första frågeställning handlar om de arbetssökandes val av STOM-leverantör samt hur rating och information påverkar valet. Granskningen visar att den rating en leverantör har (1-4 stjärnor) i allra högsta grad återspeglar leverantörens förmåga att skaffa jobb åt de arbetslösa.

Riksrevisionen slår fast att arbetslösa som väljer en 4-stjärnig leverantör har i genomsnitt 30 procentenheter större möjlighet att få arbete än de som väljer en leverantör med bara en stjärna. Leverantörer med topprating får också omkring fyra gånger fler deltagare jämfört med de enstjärniga. Många arbetslösa väljer alltså leverantör utifrån möjligheten att få jobb eller påbörja utbildning.

Almegas slutsats är följaktligen att modellen fungerar. När arbetslösa väljer leverantör utifrån ratingen får fler arbete eller kommer i utbildning.

Matchningsaktörerna finns över hela landet

Riksrevisionen andra frågeställning gäller huruvida Arbetsförmedlingen har utformat STOM så att det finns incitament för leverantörerna att leverera goda resultat samt hur förutsättningarna för valfrihetssystemet ser ut runt om i landet.

Av rapporten framgår att hela 99 procent av den arbetsföra befolkningen bor i ett s.k. leveransområde där det finns etablerade fristående leverantörer. I debatten kring Arbetsförmedlingens reformering påstås ibland att det saknas fristående matchningsleverantörer i stora delar av landet. Riksrevisionens rapport visar dock att denna oro är överdriven.

I november 2019 saknades fristående leverantörer i 14 leveransområden och Almega har i bilaga 1 sammanställt färska arbetslöshetssiffror för dessa leveransområden. Idag är det bara elva områden där leverantörer saknas eftersom fyra nya leverantörer har etablerat sig i leveransområdena Arjeplog, Hagfors och Torsby. I maj 2020 var det 0,66 procent av landets arbetslösa som bodde i ett leveransområde utan fristående leverantörer.

Med tanke på att antalet områden utan fristående leverantör har minskat med 21 procent sedan i höstas, anser Almega att det är högst sannolikt att det under hösten 2020 kommer att etablera sig leverantörer även i de elva kvarvarande leveransområdena. Inte minst med tanke på den stigande arbetslösheten i spåren av coronapandemin.

Riksrevisionen lyfter även fram att det krävs alternativa åtgärder för att få leverantörer att etablera sig i områden med få invånare. Förslagen som uppges är antingen att kraven sänks eller att ersättningen höjs i dessa leveransområden.

Almega delar Riksrevisionens slutsatser men anser även att sammanslagningar av leveransområden med små arbetsmarknader bör övervägas.

Höga trösklar in – låga trösklar ut

Enligt Almega är nyckeln till ett fungerande STOM att det ställs höga krav för att få bli leverantör samt att en leverantör som underpresterar ska uteslutas från tjänsten. Riksrevisionens granskning visar att kvalitetskraven på leverantörerna har skärpts sedan starten i december 2014 trots oförändrade ersättningar.

Arbetsförmedlingen har hittills genomfört fyra översyner av leverantörerna och kan numera inom respektive leveransområde utesluta den femtedel av leverantörerna som har lägst resultat, undantaget leveransområden med färre än fem leverantörer.

En brist i Riksrevisionens granskning är att det saknas analys och rekommendationer för hur samtliga leverantörer som inte levererar i STOM ska kunna uteslutas.

Enligt Almega är det är ett problem att leverantörer som inte matchar arbetslösa till jobb eller utbildning kan fortsätta verka inom STOM. Detta försämrar inte bara matchningen på arbetsmarknaden utan minskar dessutom förtroendet för tjänsten.

Lyssna på Riksrevisionen

Samtliga Riksrevisionens rekommendationer är värda att ta fasta på. Almega vill särskilt lyfta fram att Arbetsförmedlingen bör få tillgång till Skatteverkets månadsvisa inkomstuppgifter på individnivå vid beräkning av rating och utbetalning av ersättning till leverantörerna.

Almega delar Riksrevisionens bedömning att detta behövs för att öka ratingens tillförlitlighet och minska risken för felaktiga utbetalningar. Även Arbetsförmedlingen har påtalat detta behov till regeringen.

Grunden för en lyckad reform av Arbetsförmedlingen

Riksrevisionens granskning ger ett starkt stöd till fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen utifrån den beprövade LOV-modell som Stöd och matchning bygger på.

I Arbetsförmedlingens utgiftsprognoser för 2020 förutspås en kraftig ökning av antalet deltagare inom STOM – från närmare 25 000 deltagare i månaden idag till 60 000 i slutet av 2020. Almega stöder ett ökat antal arbetslösa i STOM. Det skapar rätt förutsättningar för leverantörerna att ta över matchningsuppdraget när reformeringen av Arbetsförmedlingen realiseras till fullo 2022.