Hoppa till innehåll

”Obefogad oro för vita fläckar”

Idag presenterades förslagen i utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utredningen är en del av arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen där uppdraget att matcha de arbetslösa helt ska tas över av fristående leverantörer under 2022.

I utredarens uppdrag har ingått att göra en analys av huruvida dagens regler tillåter kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser åt Arbetsförmedlingen. Utredaren har även haft i uppdrag att lämna förslag som öppnar för kommuner att utföra tjänster åt Arbetsförmedlingen dels genom medverkan i LOV/LOU och dels i situationer då vita fläckar uppstår. Utredaren har landat i bedömningen att kommunerna redan idag har vissa befogenheter på arbetsmarknadsområdet och även möjlighet att på olika sätt samverka med Arbetsförmedlingen. Utredaren lämnar även förslag på lagstiftning till stöd för ytterligare kommunal aktivitet.

Utredaren föreslår att kommunerna ska kunna delta i LOV-system och LOU-upphandlingar, i konkurrens med fristående leverantörer. För att möjliggöra detta anser utredningen att de kommunala principerna om självkostnad och förbud mot vinstdrivande näringsverksamhet ska tas bort och att den kommunala lokaliseringsprincipen ska begränsas. 

– Detta är förslag som riskerar att öppna för kommunal affärsverksamhet på bred front och utan hänsyn tagen till om det rör områden med vita fläckar eller ej. Almega anser att detta är feltänkt, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

– Oron för så kallade vita fläckar är obefogad. Inte ens en procent av de arbetslösa bor idag i områden som saknar matchningsföretag, vilket framgår av Riksrevisionens nyligen presenterade granskning av det befintliga LOV-systemet Stöd och matchning (STOM), säger Andreas Åström.

– Kommunerna bör endast komma ifråga som reservlösning om det saknas fristående leverantörer av arbetsmarknadstjänster lokalt. Matchningsföretagen kommer att samarbeta tätt med kommunerna. I mindre kommuner där fristående aktörer inte har egna lokaler bör de exempelvis kunna få tillgång till kommunens lokaler för möten med de arbetssökande, säger Andreas Åström.

– Digitala möten med de arbetssökande kommer att utgöra ett bra komplement till fysiska möten, vilket ökar tillgängligheten i hela landet. Den viktiga nu är att ge fler fristående jobbförmedlare möjlighet att hjälpa arbetssökande från dag ett. Det är så vi sätter arbetssökande i jobb eller utbildning, avslutar Andreas Åström.