Hoppa till innehåll

I Almegas nya konjunkturrapport, med prognoser för 2017-2018, presenteras ny statistik som visar tjänstesektorns betydelse för svensk ekonomi och dess tillväxt. Trots hög efterfrågan på svenska exportprodukter gör kompetensbrist och ökad import att Sveriges BNP- och sysselsättningstillväxt bromsar in.

Ett uppsving i efterfrågan på investeringsvaror och närliggande tjänster runt om i världen har i år lyft tillväxten i världshandeln, vilket gynnar Sverige som har en stor andel export av landets totala produktion. Det betyder att efterfrågan på insatstjänster från svenska tjänsteleverantörer till exporterande företag också ökar. Dessutom väntas exporten av bland annat it- och teknikkonsulttjänster till tjänsteföretags kunder utomlands öka. Sveriges BNP-tillväxt beräknas i år till 2,9 % men för år 2018 bromsar den in till 2,3 %.

Trots den starkare efterfrågan från Sveriges exportmarknad i år och nästa år bedöms bristen på rätt kompetens för näringslivets produktion hålla tillbaka Sveriges produktionstillväxt. Kompetensbristen i Sverige driver upp företagens behov av att öka sin import av tjänster som insats i sin produktion, vilket gäller både industri- och tjänsteföretag.

– Vi har nått en kritisk punkt på den svenska arbetsmarknaden där tillgången på kompetens har blivit för liten, säger Almegas chefekonom Lena Hagman. Bland framförallt de kunskapsintensiva företagstjänsterna märks därför en ökad import vilket får konsekvenser och vi bedömer att arbetslösheten parkerar på 6,7 procent i år och 2018.

En annan konsekvens är att inflationen trots det höga resursutnyttjandet inte väntas ta fart. Almega räknar med att inflationen, KPI med fast ränta (KPIF), i Sverige kommer att falla tillbaka nästa år, till 1,6 procent, en lägre inflationstakt än vad Riksbanken nu räknar med. Med den svagare inflation som Almega räknar med bedömer vi att Riksbanken kommer att börja höja styrräntan först i början av 2019.

– Gamla samband gäller inte längre. Ökad konkurrens från utländska producenter kombinerat med den ökade importen håller nere prisutvecklingen på tungt vägande tjänster inom Sveriges näringsliv, konstaterar Lena Hagman.

Läs mer