Hoppa till innehåll

I vår prognos för svensk ekonomi utgår Almega från att den globala BNP-tillväxten kommer ta mer fart under 2017-2018, efter den historiskt svaga återhämtningen efter finanskrisen. De ljusare prognoserna beror i hög grad på att världshandeln bedöms öka snabbare, efter fem år av historiskt låg tillväxttakt. Det finns ett uppdämt behov av att förnya produktionskapital i form av modernare teknik och innovationer, vilket gynnar ett land som Sverige med stor exportsektor med ett stort tjänsteinnehåll. Hela 54 procent av Sveriges exporterade förädlingsvärde utgörs av tjänster. Näringslivets export är en mix av varor och tjänster, där tjänsternas andel nu alltså utgör drygt hälften.

Denna rapport innehåller en särskild fördjupning om den förändrade strukturen på Sveriges produktion av exportprodukter. I fördjupningen framgår att särskilt branscher inom företagstjänster utsätts för ökad internationell konkurrens. Andelen importerade insatstjänster som används i produktionen av Sveriges exportprodukter har ökat sedan millennieskiftet. Samtidigt har även andelen inhemskt producerade tjänster för export ökat. Utifrån ny inhemsk och internationell statistik framgår den ökade vikten av inhemskt producerade tjänster i Sveriges totala export, inte minst efter finanskrisen.

Den ökade efterfrågan från exportmarknaden kommer driva upp efterfrågan inom både exportindustrin och tjänstebranscher som bidrar till Sveriges export. Almega räknar med att exporten kommer lyfta i ungefär samma takt som exportmarknaden bedöms växa i år och nästa år, det vill säga med 3,6 procent i år och med 3,1 procent nästa år. Exportmarknaden väntas växa med 3,6 respektive 2,9 procent.

Sveriges BNP-tillväxt bedöms ändå öka svagare än föregående år, med 2,6 procent i år och med 1,5 procent nästa år. Inbromsningen beror inte på att efterfrågan väntas bli så mycket svagare utan i hög grad på allt större kapacitetsbrist för stora delar av tjänstesektorn. Dessutom bedöms hushållens och den offentliga sektorns konsumtion öka långsammare nästa år. Även näringslivets investeringar väntas öka långsammare 2018.

Den privata tjänstesektorn bidrog med över hälften av Sveriges BNP-tillväxt under förra året och spelar en nyckelroll för den fortsatta utvecklingen eftersom denna sektor väger tungt i Sveriges totala BNP, strax över 50 procent. Å ena sidan pekar en rad konjunkturindikatorer på en fortsatt stark efterfrågan på olika typer av tjänster. Det visar även Almegas senaste enkätundersökning bland medlemsföretag inom företagstjänster, som presenteras i denna konjunkturrapport. Men, å andra sidan håller den historiskt höga bristen på personal tillbaka tillväxten bland en lång rad företag som söker högkvalificerad arbetskraft för att kunna möta den starka efterfrågan.

Därför räknar Almega med att ökningstakten för Sveriges sysselsättning gradvis kommer att bromsa in i år och nästa år. Samtidigt kommer arbetskraften växa då alltfler asylsökande från år 2015 kommer att beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. En relativt stor andel av dem har för låg utbildning för att matcha den stora mängd lediga jobb som ställer höga krav på kompetens. Mot bakgrund av de kvarstående matchningsproblemen räknar Almega med att arbetslösheten kommer att parkera på 6,8 procent av arbetskraften i år och nästa år.

Almega räknar med att inflationen, mätt med både KPI och KPI med fast ränta (KPIF), kommer ta lite mer fart och landa på 1,6 procent 2018. En första räntehöjning av reporäntan bedöms komma först i december nästa år, se tabell 1.

Tabell 1: Almegas konjunkturprognos, maj 2017, nyckeltal

Konjunkturrapport_tabell.png