Hoppa till innehåll

Höjning av arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen har i sin vårändringsbudget föreslagit att i två steg ta bort reduktionen av socialavgifter för unga. Med stor sannolikhet kommer riksdagen i mitten av juni att fatta beslut i enlighet med regeringens förslag. Det innebär i så fall att den första höjningen av arbetsgivaravgifter för unga sker den 1 augusti 2015 och den andra från och med 1 juli 2016 då avgifterna för unga blir samma som för alla anställda.

Almega vill redan nu informera om att för att få ta del av reduktionen av socialavgifter för unga som nu gäller måste semesterlönen ha betalats ut senast den 31 juli 2015.

Semesterlagen föreskriver (26 §) att semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Detta innebär att det inte strider mot semesterlagen att semesterlönen betalas ut före semesterledigheten. Det viktiga är att utbetalningen sker i nära anslutning till semesterledigheten, det vill säga vid det löneutbetalningstillfälle som närmast föregår – eller följer efter – semesterledigheten.

Exempel
Medarbetaren har tre veckors semester under juli månad. Utbetalning av semesterlön och semesterersättning skulle i normalfallet ske i samband med ordinarie löneutbetalningstillfälle i augusti. På lön utbetald i augusti ska den högre arbetsgivaravgiften betalas. Om semesterlön och semesterersättningen utbetalas vid ordinarie löneutbetalningstillfälle i juli får arbetsgivaren ta del av nu gällande reduktion av socialavgifter för unga.

Är det tillåtet att betala i förskott enligt Bemanningsföretagens avtal?
Avtal för tjänstemän tecknat med Unionen och Akademikerförbunden
Ja, eftersom avtalet inte hindrar sådan utbetalning då den reglering som finns är att semestertillägget om 0,8 % ska utbetalas tillsammans med lönen i samband med eller närmast efter semestern (Avtal för tjänstemän 9.4.3). Avtalet innehåller heller ingen särskild reglering om hur semesterlön och semesterersättning med 12,5 % enligt 9.4.1 för bl a ambulerande tjänstemän ska utbetalas.

Avtal för arbetare tecknat med LO-förbunden
Ja, eftersom avtalet inte innehåller en särskild reglering om när semesterersättning och semestertillägg ska utbetalas.

Bemanningsföretagens kollektivavtal med lärarfacken
Ja, eftersom avtalet reglerar att semestertillägget ska utbetalas senast månaden efter semestern (Friskoleavtalet 5:3). Det finns inget som hindrar utbetalning tidigare.

Bemanningsföretagens kollektivavtal med Vårdförbundet
Ja, eftersom avtalet reglerar att semestertillägget utbetalas vid ordinarie löneutbetalningstillfälle under eller närmast efter semester. (E-avtalet Vårdförbundet § 15 Mom 4)

Bemanningsföretagens kollektivavtal med Läkarförbundet
Ja, eftersom avtalet inte hindrar sådan utbetalning då den reglering som finns är att semestertillägget om 0,6 % ska utbetalas under eller närmast efter semestern. (E & F-avtalet Läkarförbundet § 13 Mom 9)

Informera anställda
Om arbetsgivaren väljer att utbetala semesterersättning och semestertillägg tidigare så ska berörda anställda informeras tydligt om vilket/vilka belopp/lönearter som utbetalas vid ett tidigare tillfälle än vad som annars skulle skett. Det kan också vara bra att särskilt poängtera att detta givetvis inte påverkar det belopp som utbetalas till de anställda.