Hoppa till innehåll

Årets lönerevision för tjänstemän för tiden 1 maj 2015 – 30 april 2016

Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i löneavtalet.

LÖNER UNIONEN
Unionens löneavtal gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän inom Unionens avtalsområde förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

Lönerevision per den 1 maj 2015
Ett allmänt utrymme (pott) beräknas som 2,5 % av summan av de fasta kontanta lönerna för tjänstemän den 30 april 2015. Om lokala parter inte kommer överens om annat garanteras heltidsanställd 230 kr vid revisionen. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till deltiden.

Vad gäller prestationslönesystemet ska den garanterade månadslönen för 133 respektive 150 timmar ingå i lönerevisionen. Eftersom prestationslönen är 8 respektive 16 procent högre per timme än lönen för 133 respektive 150 kommer prestationslönen ändå att höjas i och med att den garanterade månadslönen höjs. 230 kr som är garanterade för heltidsanställd ska nedräknas till den fasta lönens proportion till den totala lönen.

Lägsta löner
Om tjänstemannen senast den 30 april 2015 fyllt 20 respektive 24 år ska lönen fr o m den 1 maj 2015 uppgå till lägst;
Lägsta lön för 20-åringar är 16 471 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 19 085 kr/mån

Förhandlingsordning 2015, Unionen
(Se löneavtalet sid 11)

Tjänstemännen ska till företaget senast den 8 april 2015 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter. Företaget ska senast den 8 maj 2015 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska den begäras senast den 15 maj 2015. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 29 maj 2015. Eventuell central förhandling ska påkallas senast den 26 juni 2015. Kommer parterna inte överens är det arbetsgivaren som fördelar löneökningarna.

Saknas lokal facklig äger den anställde begära förhandling om ny lön senast den 8 maj 2015. Arbetsgivaren ska då senast inom 14 dagar lämna meddelande om den nya lön som avses utgå. Tjänstemannen har rätt att senast inom 14 dagar begära förhandling. Ombudsman kan biträda tjänstemannen vid förhandlingen.

LÖNER AKADEMIKERFÖRBUNDEN
Är Akademikeravtalet inkopplat gäller Akademikerförbundens löneavtal för de som är medlemmar i något av de akademikerförbund som räknas upp på insidan av omslaget i avtalstrycket för Allmänna villkorsavtal. Unionens löneavtal gäller för Unionens medlemmar.

Akademikerförbundens löneavtal gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i något akademikerförbund. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga akademiker inom avtalsområdet förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

Lönerevision per den 1 maj 2015
Om vare sig de lokala eller centrala parterna kan bli eniga om lönerevisionen per den 1 maj 2015 fastställs nivån på medlemmarnas sammantagna löneökningar till 2,5 %.

Förhandlingsordning 2015, Akademikerförbunden
(Se löneavtalet sid 20)

Lokala förhandlingar ska påbörjas i så god tid före revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast den 13 mars 2015. Central förhandling ska påkallas senast den 27 mars 2015.

Finns inte någon Akademikerförening på företaget sker förhandling med den enskilde medlemmen.
Uppnås inte enighet fördelas löneökningarna av arbetsgivaren.

ÖVRIGT
Beträffande regler för lönesättning, omfattning och övriga tillämpningsregler hänvisar vi till löneavtalet.