Hoppa till innehåll

Remiss angående Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontant­branschen

IT&Telekomföretagen har tagit del av Skatteverkets hemställan angående förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen och lämnar härmed följande synpunkter och kommentarer.

Bakgrund till att IT&Telekomföretagen svarar

Hösten 2009 stod handeln inför införandet av den nya kassaregisterlagen. Denna innebar bland annat att samtliga leverantörer av kassaregister och kontrollboxar skulle certifiera de enheter för att få sälja dem på marknaden. Certifieringen skulle garantera att krav i lag och föreskrifter var uppfyllda. Certifieringskravet för kassaregister ansågs dock för betungande för branschen och ersattes istället av en egendeklaration.

I och med att hela handeln förväntades behöva köpa nya kassaregister var det en mycket stor potentiell marknad. Leveransen till handeln skulle dessutom ske över en tämligen begränsad tid. Parallellt med detta uttryckta ett flertal tillverkare och leverantörer att det fanns vissa oklarheter i Skatteverkets föreskrifter som utgjorde underlag för vad som skulle produceras och programmeras. De nämnda faktorerna ledde tillsammans till en diskussion om att leverantörer tolkade kraven olika, ibland till egen fördel, för att kunna sälja flera kassaregister, kanske med tanken att minimera egna anpassningskostnader. Detta ansågs leda till risk för illojal konkurrens mellan leverantörer.

Möjligheten att diskutera tolkningar av regelverk inom branschen och föra en dialog med Skatteverket var begränsade eftersom det inte fanns något branschforum. Av den anledningen initierade IT&Telekomföretagen bildandet av Kassaregisterrådet hösten 2009.

Kassaregisterrådet är en branscharbetsgrupp under IT&Telekomföretagen som i sin tur är ett förbund inom Almega. Skälet till att det ligger under IT&Telekomföretagen är att kassaregister och även kontrollboxar huvudsakligen kan betraktas som IT-utrustning avseende de funktioner det handlar om.

Kassaregisterrådets arbete

Kassaregisterrådet har haft tolv möten sedan bildandet, har idag cirka 50 medlemsföretag och representerar sett till sålda kassaregistersystem en majoritet av dem som finns på marknaden. Representanter för Skatteverket har deltagit i de flesta möten.

Rådet har arbetat med följande frågor.

  • Förtydligande av Skatteverkets föreskrifter
  • Diskussion och plan för införande av tredjepartskontroll, se nedan.
  • Arbete med framtagande av regelverk för D-enheten
  • Långsiktighet och förutsägbarhet i regelverket
  • Diskussioner om nya betalningsmetoder och hur de påverkar kvittohanteringen
  • Diskussioner om elektroniska kvitton som alternativ till papperskvitton

Utvecklingen av kassaregister

Kassaregisterbranschen genomgår en snabb utveckling. Dels sker en övergång från ROM-till programvarubaserad teknik och dels sker en snabb utveckling av kontanthandels-området med nya, ofta mobiltelefonbaserade betalningslösningar. Det går t.ex. idag att ladda ner kassaregisterprogram från internet till en standardiserad dator, läsplatta eller smart telefon.

Denna utveckling möjliggör användning av kassaregister där hårdvaran är t.ex. en dator, som är avsedd att kunna flyttas, tillsammans med någon lämplig kassaregister-programvara.

Tredjepartskontroll

Ett av de större problemen som Kassaregisterrådet identifierat och arbetat med är den nuvarande regimen att leverantören av kassaregister själv får intyga att registret uppfyller Skatteverkets krav. Denna procedur har visat sig leda till att deklarerade kassaregister från olika leverantörer i praktiken inte alls behöver uppfylla samma krav vilket vållar flera underliggande problem.

Det första är att det kan ge upphov till illojal konkurrens mellan leverantörer. Det kan förefalla riskfritt att minimera egna anpassningskostnader för den svenska marknaden. Detta har dessutom förstärkts av tolkningsproblemen avseende föreskrifterna.

Ett annat och betydligt allvarligare underliggande problem är att om Skatteverket vid en kontroll hos en handlare upptäcker att kassaregistret inte uppfyller kraven, trots den av leverantören ingivna egendeklarationen, så påförs handlaren en kontrollavgift och inte, som skulle vara naturligt, leverantören.

Kasaregisterrådet arbetar nu med att införa en frivillig tredjepartskontroll för att kunna minska de två problemen i så hög utsträckning som möjligt. Denna kontroll ska bestå av två delar, dels en deklaration som leverantören ger som intygar att kassaregistret uppfyller Skatteverkets krav och, om det visar sig inte göra det, så kan handlaren få ersättning för eventuell kontrollavgift från leverantören. Den andra delen av tredjepartskontrollen är tänkt att vara en teknisk kontroll där det säkerställs att framför allt vissa otillåtna funktioner inte finns.

En leverantör som har genomgått en godkänd tredjepartskontroll och skrivit på deklarationen hamnar på en förteckning med arbetsnamnet ”Tummen Upp”. Denna publiceras på olika webbsidor och fungerar som att inköpsråd åt handeln.

Angående Skatteverkets hemställan

IT&Telekomföretagen konstaterar att det sker en snabb teknikutveckling inom området. Möjligheten att använda programvara för kassaregister i olika sorters fysiska enheter gör att möjligheten till anpassning ökar. Marknadskrafterna för detta blir starkare om det råder en enhetlig reglering vilket gynnar nyutveckling och pressar priset på enheter.

IT&Telekomföretagen har gjort en undersökning bland medlemmarna i Kassaregisterrådet och konstaterar att det idag finns ett flertal system som skulle kunna fungera för tillfällig handel. Dessa system som ofta är baserade på datorer eller läsplattor, klarar stora temperaturintervall, väger lite och har möjlighet både till batteri- och nätdrift. Dessa system ligger samtliga i prisintervallet kring 10 000 kronor. Det finns även skrivare som kan kopplas till som klarar batteridrift. Se även bilagor.

Det kan också konstateras att det idag finns stöt- och vattentåliga mobiltelefoner, terminaler för lagerarbetare mm som samtliga är gjorda för att klara hårda fysiska krav och diverse militär utrustning till ett något högre pris.

IT&Telekomföretagen ser alltså inga tekniska skäl som skulle förhindra införande av krav på kassaregister för tillfällig handel.

 

Med vänlig hälsning

IT&Telekomföretagen inom Almega

 

Anne-Marie Fransson
förbundsdirektör

Status
Besvarad

Från
Skatteverket

Svar senast

Kontaktperson

Anne-Marie Fransson

tf. Förbundsdirektör

+46 8 762 69 50 +46 70 345 69 50 E-post

Läs mer