Hoppa till innehåll

Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

Almega har erbjudits möjligheten att svara på remissen.

Den nuvarande ojämna granskningen av yrkesregleringen i EU påverkar tillhandahållandet av tjänster och tjänsteutövarnas rörlighet negativt. Åtgärder av enskilda medlemsstater garanterar inte en enhetlig rättslig ram i EU för bedömningen av huruvida planerad nationell reglering är proportionerlig eller för att åtgärda de problem som nationella myndigheter har. Åtgärdens huvudsakliga mål är att skapa mer klarhet kring tillämpliga kriterier, stärka tillförlitligheten, öppenheten och jämförbarheten mellan medlemsstaterna och se till att regler tillämpas lika för att förhindra ytterligare bördor och splittring på den inre marknaden. De målen kan nås mer framgångsrikt på EU-nivå i fråga om omfattning och verkan om det införs en gemensam EU-omfattande bedömning som tillämpas av alla medlemsstater på ett jämförbart sätt. Med tanke på att yrkesregleringarna ändras ofta finns det utan EU-åtgärder en risk för att avståndet ökar mellan dem som redan följer god regleringssed och korrekt bedömer proportionaliteten innan de lagstiftar6 och dem som inte gör det, vilket ökar skillnaderna i regleringens kvalitet. Detta får till sist negativa effekter på tillträdet till yrken och för konsumenterna och ekonomin

Status
Under bearbetning

Från
Utbildningsdepartementet

Svar senast
22 februari 2017

Länk till remissen