Hoppa till innehåll

Slutbetänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål” (SOU 2018:44)

Almega har yttrat sig över ett utredningsbetänkande om nya upphandlingsregler. Utredningens förslag består av två delar. Den första delen rör förenklingar av reglerna som rör upphandlingar som inte omfattas av EU:s regelverk. Almega framför vissa principiella invändningar emot delar av det förslaget. Bland annat avstyrker Almega förslag till höga direktupphandlingsgränser för sociala tjänster och andra särskilda tjänster eftersom det leder till minskad transparens och ökat godtycke. Utredningens andra del innehåller förslag på avgift för leverantör som överklagar en upphandling till domstol samt införande av en princip om att den part som förlorar i domstol kan behöva betala motpartens rättegångskostnader. Dessa kostnadsökande förslag avstyrks.

Almega anser att i stället för att fokusera på åtgärder för att minska antalet överprövningar borde domstolsprövningen effektiviseras, förslagsvis genom att införa tre månader frist för prövning i domstol i första instans.

Läs hela Almegas svar här: remissyttrande-forenklingsutredningen

 

Status
Besvarad

Från
Regeringskansliet

Svar senast
1 februari 2019

Läs remissen här