Hoppa till innehåll

Förslag till föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor (2019-8)

Almega tillstyrker förslaget att upphandlande myndigheter och enheter per 1 oktober 2019 ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal. Almega anser att detta ger en både viktig och rimlig möjlighet för företag utan eget systemstöd att kunna leva upp till de krav som fr.o.m. 1 april 2019 gäller på e-fakturor enligt viss EU-standard. Sådana fakturaportaler kommer att underlätta företags deltagande i offentliga upphandlingar. Almega föreslår att det införs en kontrollpunkt där implementeringen på de upphandlande myndigheterna och enheterna av både system och fakturaportaler undersöks av DIGG.

Innan det säkerställs att det finns fungerande system och fakturaportaler på plats på myndigheternas sida anser Almega att DIGG inte rimligen kan använda möjligheten att vitesförelägga leverantörer att sända e-fakturor enligt den nya EU-standarden. En sådan tillämpning skulle te sig helt oproportionerlig i ljuset av den rådande situationen. I övrigt ställer sig Almega bakom vad som framförts i yttrandet från Svenskt näringsliv.

Läs Almegas remissvar i sin helhet: almega-remissyttrande-digg-forslag-foreskrifter-avs-e-fakturor

Status
Besvarad

Från
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Svar senast
15 mars 2019

Läs remissen här