Hoppa till innehåll

Etableringsjobb

Etableringsjobb finns för nyanlända med uppehållstillstånd och personer som står långt från arbetsmarknaden.

Systemet med etableringsjobb bygger på en förordning och sedan antas ett avtal om etableringsjobb på förbundsnivå.

Etableringsjobb avser nyanlända med uppehållstillstånd och personer som står långt från arbetsmarknaden (24 månader). Däremot gäller inte reglerna för personer med tillfälligt uppehållstillstånd till följd av regler om arbetskraftsinvandring.

Lön från arbetsgivare och ersättning från staten

Lönen som arbetsgivaren betalar är cirka 9 000 kronor i månaden, inklusive arbetsgivaravgifter. Den anställde får därtill en ersättning av staten upp till lägsta lön på avtalsområdet. Ersättningen från staten räknas varje år upp med samma procentsats som inkomstbasbeloppet.

Etableringsjobb får inte nyttjas inom ett avtalsområde och driftsenhet som vidtagit uppsägningar på grund av arbetsbrist senaste 12 månaderna.

Arbetstagare i etableringsjobb omfattas av LAS, lagen om anställningsskydd. Gällande förbundsvisa kollektivavtal inom avtalsområdet tillämpas (till exempel övertid, ob) och läggs ovanpå lönen. 

Den anställde får inte stå under arbetsledning av annan än arbetsgivaren.

Sker genom tidsbegränsad anställning på heltid

Etableringsjobb sker genom en tidsbegränsad anställning på heltid med avvikelse från LAS och kollektivavtal i max två år. Kan avbrytas i förtid (tre veckor).

En arbetstagare i etableringsjobb har ingen företrädesrätt till återanställning. Övriga har ingen företrädesrätt till etableringsjobb.

Det fordras lokal överenskommelse innan ett företag kan börja använda etableringsjobb. En partssammansatt nämnd prövar frågor kopplade till etableringsjobb.

Intresse finns för etableringsjobb

”Hälften av våra medlemsföretag kan tänka sig att anställa någon genom etableringsjobb redan idag. Nu hoppas vi att arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och tecknar avtal så att etableringsjobben blir verklighet”

Jessica Forss Katz, opinionsstrateg på Almega, berättar i dessa två filmer kort om etableringsjobb.