Nytt avtal med Kommunal för ambulanssjukvårdare

Vårdföretagarna har tecknat nytt avtal om allmänna villkor samt löneavtal för ambulanssjukvårdare med Kommunal. Allmänna villkor samt löner gäller från 1 augusti 2013 till 31 augusti 2016 (37 månader). Löneökningarna är i linje med övriga avtal på marknaden och avtalsvärdet beräknas till 6,8 % på 3 år med hänsyn tagit till övriga avtalsförändringar. Löneökningarna är i krontal och uppgår under de 3 avtalsåren till i genomsnitt 1700 kronor per heltidsanställd medlem. Ändringar i allmänna villkor innehåller bl a justeringar av ersättningsnivåer för ob-tid och beredskap. Lägstalönerna i avtalet kommer inte att öka i samma takt som lönerna i övrigt. Den största nyheten i avtalet är en ny modell för jour vilken dock endast gäller för nya anbud från och med 2013-11-01 i tätortsregioner där jourtid nyttjas. Mer information om den nya modellen kommer att förmedlas vid senare tillfälle. Alla avtalsändringar samt löneavtalet finns i bilagor i länk nedan.

Löneavtal
Retroaktiv löneökning från 1 augusti 2013. Varje heltidsanställd bidrar till pott med 500 kronor. Deltidsanställda bidrar proportionerligt mot heltidsmåttet. För 2014 och 2015 är pottutrymmet 600 kronor per heltidsanställd. Lönerevisionsdatum respektive år är 1 augusti. Lägstalöner uppgår för personer som fyllt 19 med sammanhängande anställningstid överstigande 1 år till till 18745 kronor från 1 augusti 2013, 19195 kronor från 1 augusti 2014 och 19645 från 1 augusti 2015. Totalt höjs lägstalönerna med 1275 kronor under avtalsperioden.

Löneavtal i sin helhet finns i länken nedan.
 

Ändringar i allmänna villkor
§ 6 Obekväm arbetstid

Mom 1 ersättning
För arbetstid förlagd från kl 19.00 måndag-torsdag till kl 06.00 påföljande dag utges ett tillägg om

-34:85 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-35:54 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-36:25 kr per timme fr o m 1 aug 2015

För arbetstid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag 06.00 utges ett tillägg om

-45:05 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-45:95 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-46:87 kr per timme fr o m 1 aug 2015

För arbetstid förlagd från kl 19:00 dag före Trettondagen, första maj, Kristi Himmelfärds dag och Nationaldagen till kl 06.00 dagen efter respektive helgdag utges ett tillägg om

-45:05 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-45:95 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-46:87 kr per timme fr o m 1 aug 2015

För arbetstid förlagd från kl 18:00 dag före Långfredagen till kl 07.00 dag efter Annandag Påsk, respektive från kl 18.00 dag före Pingstafton, Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton till kl 07.00 vardag (lördag som infaller vid Jul och Nyårshelgen bryter inte helgersättningen) närmast efter helgdagsafton utges ett tillägg om

-106:05 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-108:17 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-110:33 kr per timme fr o m 1 aug 2015

Ersättning för obekväm arbetstid beräknas per påbörjat sexminutersintervall.
 

§8 Jourtjänst
Mom 2 Ersättning

Jourersättning utgår enligt nedan

För Jourtid förlagd från måndag kl 06.00 till fredag kl 19.00 utges en ersättning om

-48:35 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-49:51 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-50:70 kr per timme fr o m 1 aug 2015

För Jourtid förlagd från fredag kl 19.00 till måndag kl 06.00 utges en ersättning om

-49:98 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-51:18 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-52:41 kr per timme fr o m 1 aug 2015

För Jourtid förlagd från kl 08.00 påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton till kl 08.00 dagen efter nämnda aftnar utges en ersättning om

-90:98 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-93:17 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-95:40 kr per timme fr o m 1 aug 2015
 

§9 Beredskapstjänst
Mom 2 Ersättning

För beredskapstjänst understigande 150 timmar per fyraveckorsperiod utgår ersättning enligt nedan

-39:58 kr per timme fr o m 1 aug 2013
-40:53 kr per timme fr o m 1 aug 2014
-41:50 kr per timme fr o m 1 aug 2015


Protokoll och bilagor

Fullständigt protokoll och bilagor innehållande löneavtal och ändringar av allmänna anställningsvillkor finner du i länk här.

Central arbetsgrupp

Det ligger i parternas och allmänhetens intresse att personal inom ambulanssjukvården har tillräcklig återhämtning mellan arbetspass för säkerheten och arbetsmiljön.
Parterna inrättar en arbetsgrupp i syfte att utreda branschens disponering av arbetstid, jourtid och eventuell övertid. I arbetet ska faktorer som längden av enskilda arbetspass, belastning under eventuell jourtid samt sammanlagt uttag av övertid att studeras i en gemensam strävan att minska behovet av jourtid och övertid.