Konflikten har brutit ut

Idag klockan 12:00 har de första varslade konfliktåtgärderna brutit ut genom att SEKO går ut i strejk på ett antal fartyg och rederier. Vidare har SEKOs övertids- och restidsblockad trätt i kraft på samtliga företag inom avtalsområdet, länk till första strejkvarslet. Från och med klockan 15.00 idag svarar Almega Tjänsteföretagen med att lockouta SEKOs medlemmar på ledig tid på motsvarande fartyg och rederier, länk till lockoutvarsel.

Från kl. 15.00 idag gäller SEKOs andra varsel om utvidgad strejk av samtliga medlemmar på uppräknade företag , länk till andra strejkvarslet.

I de nu strandade förhandlingarna har Seko motsatt sig att modernisera och nutidsanpassa skärgårdstrafikens kollektivavtal till att mer likna avtalen för övriga grupper på arbetsmarknaden.

Tariffsystemet innebär bland annat att Seko:s medlemmar inom skärgårdstrafiken med jämna mellanrum får extra lönehöjningar genom uppflyttningar i tariffen oavsett om de gjort ett bra eller dåligt jobb. Dessa extra lönehöjningar innebär att lönekostnadskostnadsökningarna i genomsnitt är en tredjedel högre för skärgårdsrederier än för resten av näringslivet. Detta är i längden oacceptabelt och vi vill påbörja ett arbete med att förändra detta.  Vi är beredda att ge Seko 6,8 procent vilket är det andra parter fått på arbetsmarknaden.

Vi kan bara beklaga att Seko har lamslagit skärgårdstrafiken bland annat i Stockholm bara för att hålla fast vid ålderdomliga delar i kollektivavtalet som inte är rimliga på dagens arbetsmarknad.

Läs igenom följande frågor och svar kring konflikten noggrant:

1. Fråga
Vad gäller för våra fackliga förtroendemän?

Svar:
Lagen om facklig förtroendeman gäller men SEKO:s fackliga företrädare har inte rätt att få ledigt med betalning för facklig verksamhet som rör konflikten.
Rätten till obetald ledighet är den samma som tidigare, vad gäller omfattning och ledighetens förläggning.
Övriga anställda har inte heller rätt att under arbetstid delta i sådana möten.

2. Fråga:
Facket vägrar att uppge vilka som är deras medlemmar och säger även att vi inte får samla in uppgifter på vem som är medlemmar?

Svar:
Vi rekommenderar er att fråga era anställda direkt om de är medlemmar eller inte. Arbetsgivaren har en rätt enligt Personuppgiftslagen att sammanställa uppgifter om facklig tillhörighet för att kunna fullgöra skyldigheter enligt lag och avtal. Ett påstående från facket sida om att detta skulle utgöra brott mot ”grundlagen” och ”åsiktsregistrering” är helt felaktigt.
Om facket uppmanat sina medlemmar att inte svara på frågan om medlemskap får ni använda er av de underlag ni har t.ex. från senaste lönerevision. I annat fall skall arbetstagaren betraktas som oorganiserad och har arbetsskyldighet.

3. Fråga
Hur ska vi hantera de som omfattas av konflikten?

Svar:
För varje kalenderdag som konflikten pågår suspenderas samtliga medlemmar i SEKO från sina anställningar.
Med undantag för eventuellt beviljad semesterledighet, skall för varje kalenderdag, såväl tjänstgöringsdag som tjänstgöringsfri dag, den schemalagda arbetstiden noteras.
För varje schemalagd ledig dag förbrukas 5 timmar.

4. Fråga:
Vilka omfattas av konflikten?

Svar:
En facklig organisation förfogar bara över sina egna medlemmar.
Det innebär att det bara är SEKO:s medlemmar som omfattas av lockouten och som ska strejka.
Arbetsgivaren ska respektera detta. Om någon medlem i SEKO, av någon anledning, meddelar arbetsgivaren att han/hon inte vill strejka ska arbetsgivaren hänvisa arbetstagaren att ta upp frågan med SEKO. Arbetsgivaren ska förutsätta att medlemmar i facket går i strejk.

5. Fråga:
Vad händer med arbetsgivarens egendom under konflikten, mobiltelefoner mm

Svar:
Den som strejkar eller är lockoutad ska återlämna alla arbetsgivarens egendom så som arbetsverktyg. Detta gäller även passerkort, nycklar, mobiltelefoner, datorer, kreditkort och tjänstebilar.

6. Fråga:
Facket har kallat till ett möte på arbetsplatsen för att informera om konflikten, hur gör vi?

Svar:
Vid en lockout och strejk så har de som omfattas inte rätt att befinna sig på arbetsplatsen under strejken.

7. Fråga:
Facket har satt upp information om konflikten på arbetsplatsen, har det rätt till det?

Svar:
Arbetsgivaren har rätt att ta ner alla anslag och affischer om konflikten.

8. Fråga:
Facket står utanför våra lokaler och delar ut flygblad, får de göra det?

Svar:
Ja, det är den demokratisk rättighet att framföra sin åsikt. Detta får dock inte ske i arbetsgivarens lokaler eller på arbetsgivarens mark.

9. Fråga:
Måste vi MBL-förhandla enligt 11 – 14 §§ under en konflikt

Svar:
Ja, MBLs förhandlingsregler gäller även om det pågår en konflikt. Det ligger dock i sakens natur att det sker så sparsamt som möjligt.

10. Fråga:
Hur är de oorganiserade arbetstagares ställning?

Svar:
Oorganiserade arbetstagare omfattas inte av konflikten. Den rör endast förhållandet mellan det fack som har tagit ut sina medlemmar i konflikt och arbetsgivaren. De oorganiserades anställningsavtal gäller och de förväntas arbeta som vanligt.
Oorganiserade arbetstagare anses dock ha en rätt att ställa sig neutrala i en konflikt, d.v.s. ha en rätt att inte behöva utföra konfliktdrabbat arbete utan att det för den skull anses utgöra ett brott mot anställningsavtalet. I den nu aktuella situationen innebär det att oorganiserade arbetstagare som så önskar har rätt att vara lediga från arbetet. Han eller hon har givetvis inte rätt till betalning, då något arbete inte utförs.
Neutralitetsrätten är en individuell rättighet och facket kan inte bestämma huruvida oorganiserade arbetstagare ska arbeta eller inte. De oorganiserade arbetstagare som önskar göra sin neutralitetsrätt gällande ska meddela arbetsgivaren om det innan konflikten bryter ut. Arbetsgivaren ska då bevilja tjänstledighet. Var tydlig i beslutet om att tjänstledigheten avser ledighet utan lön.

11. Fråga:
Facket säger att vi gör oss skyldiga till strejkbryteri. Vad innebär det?

Svar:
Ett fack som är inblandad i en konflikt brukar hävda att alla som inte följer eller respekterar deras konfliktvarsel genom att fortsätta arbeta är ”strejkbrytare” och att de åtgärder arbetsgivaren vidtar för att försöka motverka effekterna av konfliktvarslet är ”konfliktbrott”.
Det är viktigt att veta att det inte finns några rättsliga konsekvenser av ”strejkbryteri” eller ”konfliktbrott”. Den konsekvens som kan drabba företaget av att arbetstagare fortsätter att arbeta eller att företaget vidtar åtgärder för att motverka konfliktens verkningar, är att SEKO kan trappa upp konflikten genom att varsla om ytterligare stridsåtgärder.
I denna fråga brukar tonläget bli högt och moraliserande. Påtryckningar mot enskilda kan förekomma. Därför är det viktigt med saklig information.
En konfliktande organisation har ingen rätt att hindra arbetstagare tillträde till arbetsplatsen.

12. Fråga:
Facket har ställt ut strejkvakter utanför vår ingång. Har de rätt till detta?

Svar:
Ja den kan demonstrera för sin åsikt så länge det inte sker inom arbetsgivarens lokaler eller på arbetsgivarens mark.
Om en strejkvakt fysiskt försöker hindra någon att gå in på arbetsplatsen så kan det vara en brottslig handling. Det är i första hand Polisen som ska se till att in passage kan ske utan ofredande.
 

Kontakta oss gärna om det uppstår några problem eller oklarheter i samband med konflikten.

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 70 45
mobil 073-984 81 45

Patrik Eidfelt förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 69 37
mobil 072-512 69 37

Tomas Bengtson, förhandlare Almega Tjänsteföretagen
tfn 08-762 70 46
mobil 070-398 55 64

Joakim Josefsson, förhandlare Almega Tjänsteföretagen
tfn  08-762 69 54
mobil: 072-545 69 54