Hoppa till innehåll

Oändlig tillväxt i en ändlig värld är en omöjlighet! Det har länge varit ett vanligt förekommande påstående som sägs förklara varför vi måste ge upp tanken på en stigande levnadsstandard. I en ny idéskrift utmanar Almega denna syn. “Genom tjänstefieringen kan vi både höja välståndet och minska utsläppen. Det omöjliga har blivit möjligt”, säger Fredrik Segerfeldt, Almega.

De senaste decennierna har de rika ländernas utsläpp av växthusgaser sjunkit, trots att välståndet ökat. BNP per capita kan alltså stiga samtidigt som utsläppen minskar.

-Faktorer som digitalisering, teknisk utveckling, dematerialisering, strukturomvandling samt förändrad efterfrågan från konsumenter möjliggör att välståndsökningen frånkopplas från ökad resursförbrukning och ökade utsläpp, säger Fredrik Segerfeldt, författare av idéskriften och näringspolitisk expert på Almega.

Tjänstefieringen, som är ett samlingsbegrepp för nämnda faktorer, har ett tydligt samband med högre inkomster. Ju rikare ett land är, desto högre andel utgör tjänsterna av ekonomin. Strukturomvandlingen där tjänster har ersatt industrin har lett till såväl högre inkomster som en renare miljö.

- Detta beror på flera saker. Dels har tjänstesektorerna en lägre koldioxidintensitet jämfört med tillverkningsindustrin. Dels är ny teknik renare än gammal. Och dels konsumerar vi en allt större andel tjänster ju rikare vi blir, säger Fredrik Segerfeldt.

Teknisk utveckling leder till dematerialisering, vilket är en annan viktig aspekt i strukturomvandlingen.

- När en CD- eller DVD-skiva ersätts av Spotify och Netflix är det självklart ett uttryck för dematerialisering. Men det handlar även om tjänstefiering, eftersom produktfunktionen att lyssna på musik eller titta på film har gått från att handla om en fysisk vara till en abstrakt tjänst, säger Fredrik Segerfeldt.

Idéskriftens slutsatser visar att världens mest avancerade länder har lyckats frånkoppla ökat välstånd från ökad miljöförslitning. Det gäller även utsläpp av koldioxid. En av de viktigaste orsakerna till detta är våra samhällens tjänstefiering, det vill säga den privata tjänstesektorns ökande andel av BNP och sysselsättning samt tjänsternas ökande andel av vår konsumtion.

-Att bejaka en fortsatt strukturomvandling där tjänstesektorn fortsätter att växa är därför viktigt om vi vill kunna kombinera ett ökat välstånd med en god miljö i allmänhet och minskad global uppvärmning i synnerhet, säger Fredrik Segerfeldt.

Läs hela idéskriften här:  https://www.almega.se/2024/06/ny-skrift-oandlig-tillvaxt-i-en-andlig-varld/

Dokument