Hoppa till innehåll

Var frånvaro saklig grund?

Arbetsdomstolen ansåg att det funnits saklig grund för uppsägning av en arbetstagare, och ändrade därvid tingsrättens tidigare dom. Arbetsgivaren ansåg att frånvaron varit olovlig, men det gjorde inte arbetstagaren. Arbetstagarens talan avslogs i dess helhet.

Målet avsåg huruvida en uppsägning varit sakligt grundad.

En arbetstagare var frånvarande från arbetet under perioden den 9 till den 27 augusti 2021. Den 26 oktober 2021 underrättade arbetsgivaren (”Bolaget”) arbetstagaren om att man hade för avsikt att avskeda honom pga. att Bolaget ansåg att frånvaron varit olovlig. Bolaget verkställde emellertid inte avskedande, utan valde istället att säga upp arbetstagaren av personliga skäl, med iakttagande av uppsägningstid. Arbetstagaren ansåg för egen del att frånvaron var lovlig, och väckte talan vid tingsrätt och gjorde därvid gällande att det inte funnits saklig grund för uppsägning.

I målet tillämpades anställningsskyddslagen (”LAS”) i dess lydelse före den 1 oktober 2022.

Tingsrätten fann i och för sig att arbetstagaren varit olovligen frånvarande för den omtvistade tiden, men ansåg att det inte förelåg saklig grund för uppsägning. Enligt tingsrätten var den aktuella misskötsamheten inte av så allvarligt slag som krävs för att utgöra saklig grund för uppsägning. Tingsrätten framhöll även att Bolaget inte hade givit arbetstagaren någon varning i samband med att han uteblev från arbetet och att Bolaget inte heller på annat sätt erinrat honom om de eventuella konsekvenserna av hans beteende. Tingsrätten förpliktade därför Bolaget att betala allmänt och ekonomiskt skadestånd till arbetstagaren.

Arbetsdomstolen gjorde emellertid en annan bedömning. Arbetsdomstolen fann precis som tingsrätten att arbetstagaren varit olovligen frånvarande under den omtvistade perioden. Arbetsdomstolen framhöll sedan att det, enligt fast praxis, normalt finns skäl för att avsluta en anställning när en arbetstagare som förvägrats ledighet ändå utan giltig anledning uteblir från arbetet. Arbetsdomstolen kunde inte se att det fanns några förmildrande omständigheter i det nu aktuella fallet. Enligt Arbetsdomstolens mening hade arbetstagarens agerande varit ägnat att i så hög grad rubba det förtroende som arbetsgivaren måste kunna ha för honom som anställd att Bolaget haft rätt att skilja honom från anställningen. Enligt Arbetsdomstolen var det därmed inte heller skäligt att kräva att Bolaget skulle ha omplacerat honom till något annat arbete inom Bolaget.

Arbetsdomstolen ansåg vidare att Bolaget inte heller varit skyldigt att erinra arbetstagaren om att hans anställning var i fara.

I målet hade arbetstagaren gjort gällande att Bolaget varit förhindrat att lägga den påstått olovliga frånvaron till grund för uppsägningen, med hänsyn till den s.k. tvåmånadersregeln i 7 § fjärde stycket LAS. Enligt arbetstagaren hade arbetsgivaren nämligen haft kännedom om samtliga omständigheter som låg till grund för uppsägningen mer än två månader innan underrättelse om tilltänkt avskedande lämnades, vilket Bolaget bestred. I denna del gjorde Arbetsdomstolen följande bedömning.

Arbetsdomstolen framhöll inledningsvis att arbetstagaren hade bevisbördan för påståendet att Bolaget haft kännedom om omständigheterna som låg till grund för uppsägningen mer än två månader innan underrättelse lämnades, dvs. före den 26 augusti 2021.

Bolaget hade därvid gjort gällande att man hade nekat arbetstagaren ledighet, eftersom han hade förbrukat sina semesterdagar. Enligt arbetstagaren behövde han vara ledig för att söka vård för sin son utomlands. Enligt Bolaget var frånvaron därför lovlig endast under förutsättning att arbetstagaren fick tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, och därmed skulle ha haft rätt till ledighet enligt föräldraledighetslagen. Enligt Arbetsdomstolen var det dels visat att Bolaget först den 27 augusti 2021 fick kännedom om att arbetstagaren inte hade ansökt om ledighet för vård av barn, dels att Bolaget först den 26 oktober 2021 fick kännedom om att arbetstagaren inte beviljats tillfällig föräldrapenning för tid efter den 9 augusti 2021. Arbetsdomstolen fann därmed att Bolaget fick kännedom om att den aktuella frånvaron var olovlig senare än två månader innan underrättelsen skedde, vilket innebar att Arbetsdomstolen ansåg att Bolaget varit oförhindrat att lägga den påstått olovliga frånvaron till grund för uppsägningen.

Arbetsdomstolen ålade därför även arbetstagaren, som förlorande part, att ersätta Bolaget för dess skäliga rättegångskostnader vid tingsrätten och i Arbetsdomstolen.