Hoppa till innehåll

Nytt avtal med Unionen och Akademiker­förbunden för Revision- och konsult­företag för tiden 1 januari 2024 – 31 december 2025

Den 11 december 2023 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Unionen och Akademikerförbunden om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 januari 2024 – 31 december 2025.

Webbinarium om det nya avtalet

Det finns ett inspelat webbinarium (30 minuter) om det nya kollektivavtalet, se filmen (länk till Youtube 2023-12-14).

Avtalet innehåller bland annat följande:

  • Lönerevision den 1 januari 2024 och den 1 januari 2025
  • Avtalsperiod 24 månader med ett totalt avtalsvärde på 7,4 procent.

Kostnadsökningarna följer det så kallade märket på svensk arbetsmarknad som industrins parter enats om. Märket är 7,4 procent för avtalsperioden som är 24 månader. Märket framgår när avsättningen till flexpension beaktas i förhållande till Unionens löneavtal.

2024: 4,1 % i löneökningar =4,1 %
2025: 0,2 % ökade premier till flexpension + 3,1 % i löneökningar3,3 %
Totala kostnadsökningar7,4 %

1. Löner – Unionen (se överenskommelse bilaga 1 – 3)

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter, Centralt löneavtal bilaga 1 till uppgörelsen eller, lokalt löneavtal bilaga 3 till uppgörelsen.

Löneavtalet gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Unionen om avtalet är inkopplat för dem. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga tjänstemän förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet.

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 januari 2024 och den 1 januari 2025

Ett allmänt utrymme beräknas som 4,1 procent respektive 3,1 procent av summan av fasta kontanta lönerna för tjänstemän den 31 december 2023, respektive den 31 december 2024.

Det finns ingen individgaranti.

Utgångspunkten i löneavtalet är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed ska ha löneökning i samband med lönerevision. En tjänsteman som inte uppvisar tillräcklig prestation eller inte når uppsatta mål kan få ingen eller märkbart låg löneökning. I de fallen ska en åtgärdsplan upprättas för berörda tjänstemän med tidplan och uppföljning av de planerade åtgärderna. Se vidare i Bilaga 1 sid 4 i överenskommelsen.

Vi har tidigare tillsammans med Unionen tagit fram  stödmaterial för löneprocessen, (inloggning krävs).

Exempel på pottfördelning för företag med Unionenklubb och för företag utan Unionenklubb 2024.

Lägsta löner

Lägstlönerna höjs med mer än utgående lön 2024, de höjs med 1 350 kronor den 1 januari 2024 och med 3,1 procent (samma som utgående lön) den 1 januari 2025.

Fr o m den 1 januari 2024

Lägsta lön för 20-åringar är 20 498 kr/mån

Lägsta lön för 24-åringar är 23 537 kr/mån

Fr o m den 1 januari 2025

Lägsta lön för 20-åringar är 21 133 kr/mån

Lägsta lön för 24-åringar är 24 267 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 respektive den 1 januari 2025 under förutsättning att den anställde senast den 31 december 2023 respektive den 31 december 2024 fyllt 20 respektive 24 år.

Förhandlingsordning Unionen för revisionen 2024 (se överenskommelsen bilaga 2)

Tjänstemännen ska till företaget senast den 19 januari 2024 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter. Företaget ska senast den 23 februari 2024 skriftligen meddela förslag till nya löner till de utsedda representanterna. Önskar tjänstemännen påkalla lokal förhandling ska de meddela företaget senast den 8 mars 2024. De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 22 mars 2024 och eventuell central förhandling begäras senast den 5 april 2024.

Saknas lokal facklig representation ska företaget informera de anställda om sitt förslag på nya löner senast den 23 februari 2024. Unionen har rätt att begära förhandling senast den 8 mars 2024.

Lokalt löneavtal (se överenskommelse bilaga 3)

Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löneutrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning för revisionen 2024, lokalt löneavtal

Arbetsgivaren ska senast den 19 januari 2024 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överenskommelse ska förhandlingar enligt det centrala löneavtalet inledas senast den 23 februari 2024. Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

2. Löner – Akademikerförbunden (löneavtal)

Löneökningarna gäller formellt endast tjänstemän som är medlemmar i Akademikerförbund på företag där Akademikeravtalet är inkopplat. Vår rekommendation är dock att avtalet bör tillämpas också på övriga akademiker förutsatt att annat kollektivavtal inte gäller för dem.

För företag där kollektivavtalet inte är inkopplat, gäller vad som är individuellt överenskommet. Löneavtalet med Akademikerförbunden är ett sifferlöst löneökningsavtal. Lönesättningen är individuell och sker utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar samt medarbetarens prestation och bidrag till verksamheten. Det finns alltså ingen siffra i löneavtalet att förhålla sig till.

Lönerevisionsdatum är den 1 januari varje år, om inte parterna lokalt kommit överens om annan tidpunkt.

Förhandlingsordning Akademikerförbunden

Lönen fastställs i individuellt lönesamtal med arbetsgivaren. Uppstår oenighet vid lönesamtalet kan frågan föras till lokal förhandling. Lokal förhandling sker med akademikerförening eller den enskilde akademikern om det inte finns någon akademikerförening.

Lokala förhandlingar ska för 2024 påbörjas i så nära anslutning till revisionsdatum som möjligt och vara avslutade senast två månader innan lönerevisionsdatum. För företag som avvaktat avtalsförhandlingarna kommer det vara svårt att hålla den tiden. Det är därför angeläget att inleda arbetet med lönerevisionen så snart som möjligt. Lokala parter kan komma överens om annan förhandlingsordning.

Om den lokala förhandlingen inte leder till en uppgörelse, kan den hänskjutas till central förhandling mellan arbetsgivarförbundet och Akademikerförbunden.

Eventuell central förhandling ska påkallas senast två veckor efter avslutad lokal förhandling.

Om varken lokala eller centrala parter enas om lönerevisionen fördelar arbetsgivaren löneökningarna vilka fastställts till en nivå motsvarande industrimärket.

Flexpension

För företag som betalar flexpensionspremie för samtliga tjänstemän och som inte tillåter att tjänstemannen avstår premien gäller följande vid lönerevision:

Ökad avsättning till Flexpension med 0,2 procent av pensionsmedförande lön tillkommer per 1 januari 2025 som en kostnad utöver lönerevisionen. Därefter är sammanlagd avsättning till flexpension 1,3 %. Avsättningen hanteras av Collectum och arbetsgivaren behöver inte göra någonting.

För företag som tillåter att tjänsteman avstår flexpensionspremien gäller följande vid lönerevision:

De tjänsteman som har flexpension får sin premie automatiskt höjd med 0,2 procent den 1 januari 2025. Motsvarande garanti gäller inte för tjänsteman som avstått från flexpension. Arbetsgivaren kan dock ensidigt kompensera dem med motsvarande löneökning. Den kompensationen ska i så fall ges individuellt utöver den ordinarie lönerevisionen per 1 januari 2025.

Den ensidiga lönekompensationen görs vid sidan om potten och utanför den ordinarie lönerevisionen eftersom den motsvarar höjningen av flexpension som är utanför lönehöjningen.

Läs mer om flexpension (inloggning krävs).

3. Allmänna anställningsvillkor

Tidpunkt för när sjuklön dag 15 – 90 inte är obligatoriskt ändras till 69 år (1.4). Turordnings- och undantagsreglerna i Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK är infogade i allmänna villkorsavtalet (13.4).

4. Avtalstryck

Kollektivavtalet kommer inte att tryckas i fysisk form. I pdf finns det uppdaterade kollektivavtalet  och löneavtalet. De allmänna villkoren finns översatta till engelska Agreement on General Terms.  I Arbetsgivarguiden kommer de svenska versionerna med kommentarer att läggas upp senast när de börjar gälla den 1 januari 2024 (inloggning krävs).

Inloggning till Arbetsgivarguiden

När du loggar in i Arbetsgivarguiden fungerar det bäst med webbläsaren Chrome eller Edge. Om du inte har någon inloggning skapar du den själv, klicka på länken under inloggningsrutorna. Du behöver ert organisationsnummer och medlemsnummer (finns på fakturan från Svenskt Näringsliv). Om du inte hittar medlemsnumret kan du mejla organisationsnumret till medlem@almega.se så hjälper vi dig. Har Du frågor som rör avtalet för Revision- och konsultavtalet är Du alltid välkommen att kontakta oss.