Hoppa till innehåll

Almegas tjänsteindikator andra kvartalet 2023

Läget något bättre än väntat

Ladda ner rapporten

Rapporten finns i sin helhet på denna sida men kan också hämtas som pdf-fil.

1. Sammanfattning

Tjänsteproduktionen faller i vår

Efter en god period bromsade tillväxten i den privata tjänstesektorn in under 2022 för att stanna av helt under början av detta år. Det första kvartalet i år var produktionen i tjänstesektorn 0,1 procent lägre än samma kvartal 2022. Nedgången var mindre än väntad men Almegas tjänsteindikator förutspår att produktionen kommer att falla även det andra kvartalet.

Tillväxten för företagstjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik dämpades snabbt under 2022 och var vid slutet av året nere under noll. Därefter har det skett en viss uppryckning och det första kvartalet i år var produktionen i branschen i fasta priser 1,8 procent högre än det första kvartalet 2022. Branschen bärs delvis av en fortsatt ökande tjänsteexport.

Produktionen inom bemanning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster till företag, fortsätter att öka snabbt. Det första kvartalet i år var produktionen i branschen 11,6 procent högre än samma kvartal 2022. Bemanningsbranschen utvecklas fortfarande bra, vilket till stor del beror på den stora bristen på arbetskraft. Uthyrningen till industri samt lager och logistik, som står för hälften av branschens omsättning, har dock slutat att öka.

Tillväxten inom informations- och kommunikatikonssektorn lyfte markant under det första kvartalet i år till en årstakt på 9,9 procent jämfört med 0,9 procent föregående kvartal. Det är den högsta tillväxten i sektorn på fem kvartal.

Det stora lyftet förklaras främst av en kraftig ökning av tillväxten bland datakonsulter och programmeringstjänster som står för nästan 60 procent av sektorns produktion.

Arbetsmarknaden håller fortfarande emot

Trots att tillväxten bromsat in fortsätter jobben att bli fler inom den privata tjänstesektorn. Det första kvartalet i år var antalet anställda 45 500 fler än under samma kvartal 2022.

Almegas arbetsmarknadsindikator förutspår att jobben i tjänstesektorn kommer att bli fler även under det andra kvartalet men att ökningen blir mindre än tidigare.

Antalet anställda i konsulttjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik har ökat med 12 400 personer under det senaste året. Ökningen är störst bland tekniska konsulter medan arkitektbyråer har slutat att nyanställa.

Personaluthyrning, fastighetsservice och andra stödtjänster till företag hade det första kvartalet i år 15 700 fler än anställda än ett år tidigare. Bemanningsbranschen stod för hälften av de nya jobben. En nedgång i konjunkturen brukar vanligen drabba bemanningsföretagen tidigt. Detta verkar inte vara fallet denna gång. Förklaringen är sannolikt att det ännu är brist på arbetskraft inom många yrken.

Fortfarande räknar något fler tjänsteföretag med att öka sin personalstyrka än att minska den. Tekniska konsulter och konsulter inom juridik och ekonomi har de mest optimistiska anställningsplanerna medan en stor andel av arkitektbyråerna planerar neddragningar. Anställningsplanerna bland datakonsulter har dämpats något, på kort sikt i alla fall.

Antalet varsel om uppsägning ökar. Under årets första fem månader varslades mer än dubbelt så många personer i den privata tjänstesektorn om uppsägning än under samma period förra året.

Prisökningen på tjänster avtar snabbt

Tjänsteföretagens försäljningspriser ökade snabbt under 2022 men prisökningstakten avtar nu. Under det första kvartalet i år ökade tjänstepriserna med 5,9 procent i årstakt jämfört med åtta procent under hösten. Jämfört med föregående kvartal ökade bara tjänstepriserna med 1,2 procent.

Almegas prisindikator för tjänstesektorn förutspår att tjänsteföretagens försäljningspriser kommer att öka ännu långsammare under det andra kvartalet i år. Det är ett tydligt tecken på att inflationen är på väg ned.

2. Nolltillväxt i tjänstesektorn i början av året

Minskad tjänsteproduktion väntas

2022 var ett bra år för den privata tjänstesektorn.1 Helåret 2022 var produktionen 5,5 procent högre än helåret 2021. Tillväxten bromsade dock in under året. Det fjärde kvartalet 2022 var tjänsteproduktionen 2,9 procent högre än samma kvartal 2021. I början av detta år bromsade tillväxten ytterligare. Produktionen i den privata tjänstesektorn var det första kvartalet i år 0,1 procent lägre än samma kvartal 2022.2

Almegas tjänsteindikator förutspådde i mars att produktionen skulle minska på årsbasis det första kvartalet. Så blev fallet men nedgången var mindre än väntad. Tjänsteindikatorn förutspår dock att produktionen kommer att minska på årsbasis även det andra kvartalet.

Diagram 1: Almegas tjänsteindikator för produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn kvartal ett 2023 samt årlig produktions tillväxt

Diagram 1: Almegas tjänsteindikator för produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn kvartal ett 2023 samt årlig produktionstillväxt
Källa: Almega, Konjunkturinstitutet, SCB, Macrobond.
Anm: Från 2015 räknas Ericsson som tjänsteföretag, vilket innebar ett tidsseriebrott mellan 2014 och 2015.

Tillväxten inom den privata tjänstesektorn bromsade tydligt in under 2022 medan industriproduktionen fortsatte att växa även under det andra halvåret. Försvagningen av kronan bidrog sannolikt till att hålla uppe exporten från både industri- och tjänstesektor. Industrin är dock mer export intensiv än tjänstesektorn.

Diagram 2: Produktionen i industrin och privata tjänstesektorn januari 2019 till april 2023

Diagram 2: Produktionen i industrin och privata tjänstesektorn januari 2019 till april 2023
Källa: SCB Källa: SCB, Produktionsvärdeindex
Anm: Tillverkningsindustri (B+C) samt privat tjänstesektor (G45-T98) exkl. finansiell sektor (K64-66).

Inköpschefsindex (PMI) för privata tjänster – som mäter företagens förväntningar på framtiden – försvagades under hela förra året. I början av detta år sjönk index för tjänstesektorn under tillväxtzonen för första gången på två och ett halvt år. Därefter har dock förväntningarna förbättrats något även om index föll igen i maj (se diagram 3).3

På längre sikt är tjänsteföretagen något mer optimistiska. I maj räknade 45 procent av tjänsteföretagen med att deras försäljning skulle öka det närmaste året medan 16 procent räknade med att den skulle minska.4

Diagram 3: Inköpschefsindex för privata tjänster och industri, januari 2019 till maj 2023

Diagram 3: Inköpschefsindex för privata tjänster och industri, januari 2019 till maj 2023
Källa: Swedbank/Silf

Företagstjänster hålls fortfarande uppe

Produktionen inom företagstjänster växte även under 2022 men i avtagande takt.5 Försvagningen var tydligast för transporttjänster som drabbades hårt av de stigande bränslepriserna under början av 2022. Tillväxten föll även markant för information och kommunikationsbranschen medan bemanningsbranschen fortsatte att växa buren av den fortsatta bristen på arbetskraft.

Produktionen av företagstjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik dämpades snabbt under 2022. I början av 2022 växte produktionen med närmare 15 procent i årstakt. Vid slutet av året var tillväxten nere i noll på årsbasis. Därefter har det skett en viss uppryckning och det första kvartalet i år var produktionen i branschen i fasta priser 1,8 procent högre an det första kvartalet 2022 (se diagram 4).

Branschens förväntningar på framtiden är något mer optimistiska än tidigare i vår. I maj räknade var fjärde teknisk konsult och konsult inom företagsledning med ökad efterfrågan det närmaste kvartalet. Bland juridiska och ekonomiska konsulter räknade vart femte företag med att stigande efterfrågan. Bland arkitekterna räknade däremot vartannat företag med sjunkande efterfrågan. Framtidsbilden har blivit mörkare bland arkitekter under våren (se tabell 1).

Diagram 4: Årlig produktionstillväxt inom konsultverksamheter samt andra stödtjänster till företag, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023

Diagram 4: Årlig produktionstillväxt inom konsultverksamheter samt andra stödtjänster till företag, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023
Källa: SCB, nationalräkenskaper

Exporten av affärstjänster fortsätter att öka. Under det första kvartalet i år var exporten, i löpande priser, 23,0 procent högre än samma kvartal 2022. Den försvagade kronkursen kan ha bidragit till att exporten hållits uppe.6 En del av exortökningen är en priseffekt. Priserna på konsulttjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik med mera har stigit med 4,1 procent det senaste året (se tabell 8).

Produktionen inom personaluthyrning och andra stödtjänster till företag, steg kraftigt under första delen av 2022 men bromsade in mot slutet av året. Under början av detta år ökade dock tillväxten något igen. Det första kvartalet i år var produktionen i branschen 11,6 procent högre än samma kvartal 2022 (se diagram 4).

Bemanningsföretagen fortsätter att växa i god takt men tillväxten är lägre än tidigare. Siffror från Kompetensföretagen – där framför allt bemanningsföretag ingår – visar att omsättningen i branschen det första kvartalet 2023 var 6,0 procent högre än samma kvartal 2022. Under det fjärde kvartalet 2022 växte branschen med 12,0 procent i årstakt.7

Uthyrningen av personal till industri och tillverkning ökade det första kvartalet i år med sex procent i årstakt. Uthyrningen av personal till lager och logistik minskade däremot med sju procent. Sammantaget var uthyrningen till dessa två branscher oförändrad. Dessa branscher står tillsammans för hälften av bemanningsföretagens verksamhet. Uthyrningen av personal till mindre yrkesområden som IT, Teknik samt adminstration och service var däremot högre det första kvartalet i år än samma kvartal 2022.

Bemanningsföretagen är relativt optimistiska om utvecklingen framöver. 56 procent av företagen räknade det första kvartalet med att det kommer att gå bättre för dem det närmaste året. Andelen som räknade med en förbättring är något högre än föregående kvartal.8 Även i Konjunkturinstitutets barometer är företagen något mer optimistiska än tidigare (se tabell 1). Utvecklingen bland bemanningsföretag är en indikator på hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas och det relativt goda utvecklingen tyder på att arbetsmarknaden är starkare än förväntat med hänsyn till konjunkturnedgången.

Omsättningen fortsätter att öka inom säkerhetsbranschen. I Säkerhetsföretagens konjunk- turbarometer för kvartal ett 2023 uppgav 80 procent av företagen att efterfrågan på deras tjänster hade ökat de senaste tre månaderna och 84 procent räknade med att den skulle fortsätta öka det närmaste halvåret. Företagen var mer optimistiska än föregående kvartal. 77 procent av företagen räknade med att öka sin personalstyrka det kommande halvåret.9

Tillväxten inom transportbranschen stannade av under förra året på grund av de höjda bränslepriserna i början av året som ledde till kraftiga höjningar av priserna på transporter. Det fjärde kvartalet 2022 var tillväxten i branschen negativ i årstakt. Därefter har det skett en viss uppryckning. Det första kvartalet i år var produktionen i branschen 1,6 procent högre än samma kvartal 2022.10

Sjunkande drivmedelspriser innebär att prisökningarna på transporttjänster har dämpats kraftigt från 17 procent i årstakt i början av 2022 ner till sex procent i årstakt i början av detta år (se kapitel 4). Transportföretagen är mer optimistiska än tidigare och vart fjärde företag räknade i maj med ökad efterfrågan det närmaste kvartalet (se tabell 1).

Diagram 5: Årlig produktionstillväxt inom information och kommunikation, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023

Diagram 5: Årlig produktionstillväxt inom information och kommunikation, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023
Läget Något bättre än väntat
Källa: SCB, nationalräkenskaper Anm: Avser branscherna J58-J63.

Inom information och kommunikation dämpades tillväxten markant under 2022 och det fjärde kvartalet 2022 var produktionen, i fasta priser, 0,9 procent högre än samma kvartal 2021, vilket var den lägsta tillväxttakten i branschen sedan 2012. Det första kvartalet i år innebar dock ett rejält lyft för branschen. Produktionen var 9,9 procent högre än samma kvartal 2022, vilket var den högsta tillväxten på fem kvartal.

Det kraftiga lyftet för sektorn förklaras främst av att tillväxten för datakonsulter och programmeringstjänster steg från 2,5 procent i årstakt fjärde kvartalet förra året till 13,5 procent det första kvartalet i år. Branschen står för nära 60 procent av sektorns produktion. Även telekommunikationer har förbättrat sig jämfört med föregående kvartal. Produktionen föll visserligen med 2,7 procent i årstakt det första kvartalet i år men det var förbättring jämfört med nedgången på 10,5 procent i årstakt föregående kvartal.

Exporten av informations- och kommunikationstjänster fortsätter att öka. Det första kvar- talet i år var exporten, i löpande priser, 17,5 procent högre än samma kvartal 2022.11 En del av tillväxten var dock en priseffekt. Information- och kommunikationstjänster har ökat med 6,9 procent i pris det senaste året (se tabell 8).

Tabell 1: Efterfrågan i tjänstebranscher som främst säljer till företag. Utfall tre månader bakåt och förväntningar tre månader framåt, februari och maj 2023

Nettotal, säsongsrensat

Utfall FebruariUtfall MajFörväntningar FebruariFörväntningar Maj
Landtransporter-614324
Juridiska och ekonomiska konsulter-541018
Konsulter företagsledning1311524
Arkitekter-37-58-13-47
Tekniska konsulter1713-327
Datakonsulter202744250
Arbetsförmedlningen-29-8-131
Övriga företagstjänster-59-1029
Tjänstesektorn, total30914
Källa: Konjunkturinstitutet
Anm: Nettotal är andelen företag som rapporterar att efterfrågan ökar minus andelen som rapporterar att den minskar.

Läget Något bättre än väntat

Framtidsförväntningarna är fortfarande starka inom branschen. I maj räknade hälften av datakonsulter med att efterfrågan på deras tjänster skulle öka framöver. Datakonsulterna fortsätter att vara den tjänstebransch som ser mest optimistiskt på framtiden.

Optimismen inom branschen bekräftas i TechSveriges och Svenskt Näringslivs företagspanel för årets andra kvartal. I maj i år räknade 69 procent av techföretagen med att deras försälj- ning skulle öka det närmaste året jämfört med 45 procent bland samtliga tjänsteföretag. Andelen techföretag som tror på ökad försäljning är något högre än i början av året. 53 procent av techföretagen räknar även med att öka sin personalstyrka det kommande året, vilket är oförändrat jämfört med början av året.12

Blandad utveckling för tjänster till hushåll

Tjänstebranscher som säljer till hushåll hade en god utveckling under 2022 med undantag för handeln där nedgången var tydlig under andra halvåret.

Hushållens konsumtion steg under det första halvåret 2022, delvis finansierad av sparande under pandemin. Under andra halvåret 2022 började dock konsumtionen falla när hög inflation och stigande räntor urholkade hushållens plånböcker. Det första kvartalet i år var hushållets konsumtion i fasta priser 2,7 procent lägre än samma kvartal 2022.13

Hushållens köpkraft väntas urholkas något ytterligare i år även om inflationen har börjat sjunka. Den ökade ekonomiska osäkerheten bidrar dock till att hushållen förblir försiktiga. Hushållens konsumtion beräknas falla med närmare 1,5 procent i år vilket kommer att drabba tjänstebranscher som säljer till hushåll.14

Läget Något bättre än väntat

Diagram 6: Årlig produktionstillväxt inom handel och fastighetsbolag, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023

Diagram 6: Årlig produktionstillväxt inom handel och fastighetsbolag, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023
Källa: SCB, nationalräkenskaper.
Anm: Handel och fastighetsbolag säljer tjänster både till hushåll och företag.

Omsättningen i handeln utvecklades svagt under hela 2022 och nedgången har fortsatt. Det första kvartalet i år var omsättningen i fasta priser 1,5 procent lägre än samma kvartal 2022. Nedgången är särskilt tydlig för detaljhandeln. Under årets första fyra månader var omsättningen i genomsnitt nio procent lägre än samma period 2022. Till skillnad från tidigare är nedgången lika stor inom både dagligvaruhandel som sällanköpshandel.15 Även e-handelns försäljning sjunker. I april i år var försäljningen bland svenska e-handelsbolag två procent lägre än ett år tidigare.16

Motorhandelns tillväxt hölls länge tillbaka av leveransproblem på grund av den omfattande bristen på fordonskomponenter. Dessa problem är åtgärdade men nu sviktar efterfrågan på nya personbilar, främst bland privatkunder. Under årets första fem månader nyregistrerades fem procent färre personbilar än under samma period 2022.17

Produktionen av tjänster inom fastighetsbolag och fastighetsförvaltare steg med i genomsnitt två procent under 2022. Det första kvartalet i år var produktionen, i fasta priser, 2,8 procent högre än samma kvartal 2022.

Diagram 7: Årlig produktionstillväxt inom hotell och restaurang samt kultur, fritids- och andra personliga tjänster, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023

Diagram 7: Årlig produktionstillväxt inom hotell och restaurang samt kultur, fritids- och andra personliga tjänster, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023
Källa: SCB, nationalräkenskaper.
Anm: I annan service ingår bland annat reparationer, tvätterier och frisörer.

Utvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen dämpades något under 2022. Produktionen inom branschen fortsätter dock att växa stadigt. Det första kvartalet i år var omsättningen, i fasta priser, 15,4 procent högre än samma kvartal 2022.

Inom kultur, nöje och fritid samt olika personliga tjänster ökade produktionen snabbt under slutet av 2021 och början av 2022.18 Därefter har tillväxten bromsat in något men förblir positiv. Det första kvartalet i år var produktionen i branschen 8,9 procent högre än samma kvartal 2022.

Tabell 2: Efterfrågan i tjänstebranscher som främst säljer till hushåll. Utfall tre månader bakåt och förväntningar tre månader framåt, februari och maj 2023

Nettotal, säsongsrensat

Utfall FebruariUtfall MajFörväntningar FebruariFörväntningar Maj
Researrangörer och resebyråer65-61914
Hotell och resturang 377-74
Fastighetsförvaltare37-1-8
Tjänstesektorn30914
Källa: Konjunkturinstitutet
Anm: Fastighetsförvaltning (SNI 68.2) säljer tjänster både till hushåll och företag.

Både researrangörer samt hotell- och restaurangföretag noterade kraftigt ökad efterfrågan i början av året. Reseföretagen förväntar sig att efterfrågan ska fortsätta att öka medan hotell- och restaurangföretagen har något lägre framtidsförväntningar (se tabell 2).

Svårtolkad utveckling för välfärdstjänster

Den privata utbildningsbranschen har haft en stadig utveckling sedan 2019 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt i fasta priser på strax under två procent utan någon större variation. Produktionen i branschen det första kvartalet i år var dock 1,6 procent lägre i fasta priser än samma kvartal 2022.

Produktionen inom privat driven hälso- och sjukvård föll under 2022 mätt i fasta priser. Det första kvartalet i år var produktionen 8,2 procent lägre än samma kvartal 2022. Även inom vård- och omsorgsboenden sjönk produktionen under 2022 mätt i fasta priser. Produktionen har dock stigit under de två senaste kvartalen. Det första kvartalet i år var produktionen 2,4 procent högre än samma kvartal 2022.

Även inom vård- och omsorgsboenden sjönk produktionen under 2022 mätt i fasta priser. Produktionen har dock stigit under de två senaste kvartalen. Det första kvartalet i år var produktionen 2,4 procent högre än samma kvartal 2022.

Att produktionen inom privat utförd utbildning och hälso- och sjukvård har fallit i fasta priser det senaste året är svårt att förklara. Produktionen har ökat i löpande priser båda branscherna och antalet arbetade timmar har också ökat. Inom hälso- och sjukvård har även antalet anställda ökat (se tabell 3). Fallet i produktionen mätt i fasta priser kan bero på att de utförande företagen inte fått full kompensation för inflationen under det senaste året. Förhoppningsvis klarnar bilden när utfallet för det första halvåret finns tillgängligt.

Diagram 8: Årlig produktionstillväxt inom privat utförd utbildning, sjukvård samt vård och omsorg, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023

Diagram 8: Årlig produktionstillväxt inom privat utförd utbildning, sjukvård samt vård och omsorg, kvartal ett 2019 till kvartal ett 2023
Källa: SCB, nationalräkenskaperna

Fler konkurser i alla branscher

Under hösten 2022 ökade antalet konkurser inom vissa tjänstebranscher på ett oroande sätt. Det gällde främst företag inom besöksnäringen och detaljhandeln. Ökningen stannade dock av efter årsskiftet. Under april och maj började dock konkurserna öka igen i alla tjänstebranscher. Ökningen var mest påtaglig bland konsulter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Antalet konkurser inom tjänstesektorn var under högre än samma period förra året men ändå inte högre än före pandemin. Uppgången är dock oroande.

Diagram 9: Konkurser i tjänstebranscher, januari 2021 till maj 2023

Diagram 9: Konkurser i tjänstebranscher, januari 2021 till maj 2023
Källa: UC via Macrobond

3. Arbetsmarknaden närmar sig toppen

Fortfarande blir jobben fler

Avmattningen i konjunkturen har än så länge fått små effekter på sysselsättningen. Det första kvartalet i år var antalet anställda i den privata tjänstesektorn 45 500 personer, eller 1,9 procent, fler än samma kvartal 2022. Almegas arbetsmarknadsindikator förutspår att jobben kommer att bli fler i den privata tjänstesektorn även det andra kvartalet även om tillväxten saktar av ytterligare.

Diagram 10: Almegas arbetsmarknadsindikator för sysselsättningstillväxten i privat tjänstesektor, kvartal fyra 2022

Diagram 10: Almegas arbetsmarknadsindikator för sysselsättningstillväxten i privat tjänstesektor, kvartal fyra 2022
Källa: Almega, SCB, Macrobond

Bland de kunskapsintensiva konsulttjänsterna inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik har antalet anställda ökat med 12 400 personer under det senaste året. Antalet anställda har blivit fler inom samtliga av områdets delbranscher. Flest nya jobb – 4 800 – har tillkommit bland tekniska konsulter och arkitekter, sannolikt bland tekniska konsulter. Arkitektföretagen nyanställer inte för närvarande (se tabell 3).19

Antalet anställda inom personaluthyrning, fastighetsservice och resetjänster var 15 700 fler det första kvartalet 2023 än samma kvartal 2022. Personaluthyrning och rekrytering stod för mer än hälften – 8 400 – av de nya jobben inom sektorn. Inom bevakning och säkerhets- tjänst har antalet anställda blivit 2 100 fler det senaste året.

Tabell 3: Anställda inom den privata tjänstesektorn första kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2022 och 2021

Förändring i antal och procent

Tabell 3: Anställda inom den privata tjänstesektorn första kvartalet 2023 jämfört med första kvartalet 2022 och 2021
Källa: SCB kortperiodisk sysselsättningsstatistik’

Inom information- och kommunikationsbranschen fortsatte jobben att bli fler under första kvartalet 2023. Det första kvartalet 2023 var antalet anställda 8 200 fler än samma kvartal 2022. Huvuddelen av ökningen skedde bland datakonsulter och programmeringsföretag där antalet anställda växte med 5 400 på ett år.

Jobben blir även fler inom privat vård och omsorg. Det första kvartalet 2023 var antalet anställda 5 300 fler än samma kvartal 2022. Antalet anställda inom hälso- och sjukvård ökade med 2 200 personer medan de anställda inom vårdhem och omsorgsboenden, främst äldreomsorg, blev 3 100 fler.

Inom privat utbildning var antalet anställda det första kvartalet i år 5 300 färre än för ett år sedan. Minskningen är oväntad eftersom antalet arbetade timmar inom branschen ökat det senaste året.20

Den starkaste jobbtillväxten inom privat tjänstesektor det senaste året har skett inom hotell- och restaurang. Det första kvartalet 2023 var antalet anställda 16 500 fler än för ett år sedan.

Även bland transportföretagen fortsätter jobben att bli fler. Antalet anställda det första kvartalet 2023 var 3 900 personer fler än samma kvartal 2022. Skillnaderna är stora inom branschen. Bland landtransportföretag blev de anställda 4 000 fler under perioden. Inom post- och kurirföretag blev de istället 3 100 färre, vilket beror på att omsättningen inom e- handeln minskat markant sedan pandemin klingade av (se avsnitt 2.3).

Krisen för handeln syns i jobbsiffrorna. Det senaste året har antalet anställda inom handeln minskat med 22 500 personer. Antalet anställda har minskat inom såväl partihandel som detaljhandel men är oförändrat inom motorhandeln.

Tjänsteföretag anställer ännu

Tjänsteföretagen nyanställer fortfarande. Andelen företag som räknar med att nyanställa föll under 2022 men har varit konstant det senaste halvåret (se diagram 11). I maj 2023 räknade vart tredje tjänsteföretag med att öka sin personalstyrka de närmsta tre månaderna medan var sjätte räknade med att minska den.21

Anställningsplanerna har dämpats kraftigast bland arkitekter där fler företag räknar med att minska sin personalstyrka än att öka den. Bland tekniska konsulter och juridiska och ekonomiska konsulter är anställningsplanerna fortsatt optimistiska och har till och med ökat det senaste kvartalet (se tabell 4). Bland datakonsulter är anställningsplanerna fortsatt optimistiska även om förväntningarna har dämpats på kort sikt. Inom bemanningsbranschen har däremot anställningsplanerna blivit mer optimistiska det senaste kvartalet.

Diagram 11: Tjänsteföretagens anställningsplaner. Förväntningar tre månader framåt, januari 2019 till maj 2023

Diagram 11: Tjänsteföretagens anställningsplaner. Förväntningar tre månader framåt, januari 2019 till maj 2023
Källa: Konjunkturinstitutet, Macrobond.
Anm: Nettotalet är andelen företag som planerar att öka sin personalstyrka minus andelen som planerar att minska den.

Tabell 4: Antalet anställda i olika tjänstebranscher. Förväntningar tre månader framåt, kvartal fyra och kvartal ett 2023

Nettotal säsongsrensat

BranschKvartal fyraKvartal ettSkillnad
Tjänstesektorn1513-2
Landstransport92415
Hotell och restauranger12142
Datakonsulter4127-14
Finans- och försäkringsverksamhet20255
Fastighetsförvaltning-212041
Juridiska och ekonomiska konsulter33835
Konsulter företagsledning2615-11
Arkitekte-30-264
Tekniska konsulter45516
Arbetsförmedlingen, bemanning11211
Researrangörer12164
Källa: Konjunkturinstitutet
Anm: Nettotalet är andelen företag som planerar att öka sin personalstyrka minus andelen som planerar att minska den.

Tjänsteföretagens anställningsplaner är konstanta på något längre sikt. I Svenskt Näringslivs företagarpanel för andra kvartalet i år uppgav 32 procent av tjänsteföretagen att de räknade med att öka sin personalstyrka det närmaste året medan tolv procent räknade med att minska den. Andelen var i princip oförändrad jämfört med kvartalet innan.22 Techföretagen är mer optimistiska, 53 procent räknade med att öka sin personalstyrka det närmaste året.23

Ännu brister på arbetskraft

Bristen på arbetskraft i tjänstesektorn var som högst det andra kvartalet där mer där mer än hälften av företagen hade svårt att rekrytera personal. Därefter har bristen på arbetskraft minskat i takt med att konjunkturen mattats av.

Det första kvartalet 2023 hade 32 procent av tjänsteföretagen brist på personal. Bristen är fortfarande mycket hög inom transportnäringen, resebranschen och bland tekniska konsulter. Det är anmärkningsvärt att bristen på personal minskat kraftigt bland datakonsulter, en bransch som länge haft svårt att rekrytera kompetens.

Tabell 5: Andel företag med brist på personal, kvartal fyra 2022 och ett 2023

Säsongsrensat, procent

BranschKvartal fyraKvartal ettSkillnad
Tjänstesektorn3732-5
Landtransporter6359-4
Hotell och resturanger2725-2
Datakonsulter5228-24
Fastighetsförvaltning21210
Juridiska och ekonomiska konsulter3827-11
Konsulter företagsledning2018-2
Arkitekter65-1
Tekniska konsulter6248-14
Arbetsförmedling, bemanning4039-1
Researrangörer415615
Källa: Konjunkturinstitutet

Ett annat sätt att mäta arbetskraftsbrist är antalet vakanser, det vill säga antalet lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Under kvartal ett 2023 fanns 33 500 vakanser i den privata tjänstesektorn, vilket var 7 500 färre än ett år tidigare. På ett års sikt har vakanserna blivit färre i samtliga branscher. Antalet vakanser har dock inte minskat det senaste kvartalet.

Tabell 6: Antal vakanser i tjänstesektorn under kvartal ett 2023 samt skillnaden mot samma kvartal 2022

BranschKvartal ettSkillnad
Tjänstesektorn33 505-7 466
G Handel5 764-1 122
H Transport2 236-91
I Hotell och restauranger967-478
J Informations- och kommunikationsföretag6 370-3 654
M Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik8 375-651
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4 520-447
P+Q Enheter inom utbildning, vård och omsorg2 178-1 048
R+S Personliga och kulturella tjänster438-334
Källa: SCB, AKU

Antalet lediga platser är konstant. I maj fanns 189 200 lediga jobb registrerade på Arbetsförmedlingen. Det var 500 fler än ett år tidigare.24

Arbetslösheten är fortsatt stabil

Arbetslösheten har sjunkit stadigt sedan våren 2021 men ligger nu i princip stilla. I april var 423 000 personer arbetslösa. Den säsongrensade arbetslösheten uppgick till 7,1 procent, vilket var en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med mars.25

Andelen långtidsarbetslösa fortsätter att minska. I maj hade 200 100 personer varit registrerade som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i minst sex månader vilket var 22 900 färre än i maj förra året.26

Diagram 12: Arbetslösheten bland ungdomar, utrikes födda och totalt januari 2019 till april 2023

Diagram 12: Arbetslösheten bland ungdomar, utrikes födda och totalt januari 2019 till april 2023
Källa: SCB, AKU och Macrobond.

Under 2021 och stora delar av 2022 var antalet varsel om uppsägning mycket låga vilket beodde på en stark konjunktur och stor brist på arbetskraft. Nu ökar dock antalet varsel igen. Under årets första fem månader varslades 26 400 personer om uppsägning i den privata tjänstesektorn.27 Nästan hälften av antalet varsel – drygt 11 000 personer – förklaras dock av att ett stort varsel från vård- och omsorgsföretaget Humana Assistans som beror på ett tillståndsärende.28

Om man bortser från detta fall varslades drygt 15 000 personer i tjänstesektorn om uppsägning de första fem månaderna i år. Det var mer än dubbelt så många som under samma period förra året (se tabell 7). Varslen ökade mest inom handeln samt information och kommunikation.

Almegajouren hjälper medlemmar med en rad ärenden inom arbetsgivarfrågor. Under helåret 2022 handlade nio procent av rådgivningssamtalen om arbetsbrist. Det senaste halvåret har dock andelen samtal som handlar om arbetsbrist ökat till 13 procent.29

Tabell 7: Antal varsel om uppsägning i tjänstesektorn under januari till maj 2022 och 2023

Berörda personer

BranschJan – Maj 2022Jan – Maj 2023Skillnad
Tjänstesektorn totalt6 46526 43519 970
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar1 3153 9242 609
H Transport och magasinering1 2771 469192
I Hotell- och restaurangverksamhet227568341
J Informations- och kommunikationsverksamhet3642 7512 387
K Finans- och försäkringsverksamhet417259-158
L Fastighetsverksamhet379457
M Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik4011 5771176
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, andra stödtjänster1 1812 4911 310
P Utbildning4732 49139
Q Vård och omsorg; sociala tjänster59051211 626
R Kultur, nöje och fritid60287227
S Annan serviceverksamhet123287164
Källa: Arbetsförmedlingen
Anm: Den enorma ökningen av varslade personer inom vård och omsorg i februari 2023 beror på ett enstaka varsel från bolaget Humana Assistans som orsakats av ett tillståndsärende.

4. Priserna på tjänster fortsätter att dämpas

Försäljningspriserna ökar allt långsammare

Tjänsteföretagens försäljningspriser ökade snabbt under 2022 men ökningstakten har bromsat in de två senaste kvartalen. Under det första kvartalet i år ökade tjänstepriserna med 5,9 procent i årstakt jämfört med 7,6 procent i årstakt under det sista kvartalet 2022. Jämfört med föregående kvartal ökade bara tjänstepriserna med 1,2 procent.

Almegas prisindikator för tjänstesektorn visar tydligt att tjänsteföretagens försäljningspriser kommer att öka ännu långsammare under det andra kvartalet i år. Det är ett tydligt tecken på att inflationen fortsätter att sjunka.30

Diagram 13: Almegas prisindikator för förändringen i tjänstepriser, kvartal två 2023, samt årlig förändring av tjänstepriserna (procent)

Diagram 13: Almegas prisindikator för förändringen i tjänstepriser, kvartal två 2023, samt årlig förändring av tjänstepriserna (procent)
Källa: Almega, Konjunkturinstitutet och SCB

Tabell 8: Den årliga prisökningstakten inom tjänstebranscherna samt deras bidrag till förändringen i Tjänsteprisindex (TPI) det första kvartalet 2023

Procent

Förändring årstaktBidrag till TPI
Tjänsteprisindex (TPI)5,95,9
Transport och magasinering6,11,2
Hotell och resturang9,60,5
Information och kommunikation6,91,9
Fastighetstjänster5,20,7
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik4,10,9
Uthyrning och andra stödtjänster5,90,7
Andra tjänster7,60,1
Källa: Almega, SCB

Diagram 14: Tjänstebranschernas bidrag till års förändringen i tjänsteprisindex

Diagram 14: Tjänstebranschernas bidrag till årsförändringen i tjänsteprisindex
Källa: SCB

Den främsta förklaringen till att prisökningen på tjänster bromsat in är att transportpriserna ökar betydligt långsammare än tidigare. Priserna på tranporttjänster ökade som mest med 16,9 procent i årstakt under början av 2022. När priserna på drivmedel föll under hösten 2022 bromsade priserna på transporttjänster in. Under det första kvartalet i år ökade transportpriserna med 6,1 procent i årstakt och prisökningen jämfört med föregående kvartal stannade på 0,4 procent.

Priserna på informations- och kommunikationstjänster ökade med 6,9 procent i årstakt det första kvartalet i år. IKT-sektorns storlek innebär att sektorn gav det största bidraget till prisökningen på tjänster. Den största prisökningen ägde rum i hotell- och restaurangbranschen där priserna ökade med 9,6 procent i årstakt men branschen bidrar mindre till den totala ökningen av tjänstepriserna.

Andelen tjänsteföretag som räknar med att höja sina priser det närmaste kvartalet fortsätter att minska. Förväntningarna på höjda priser är lägst inom bemanning, resetjänster och delar

Tabell 9: Företagens prisförväntningar februari och maj 2023

Nettotal säsongsrensat

FebMaj
Tjänstesektorn3530
Landtransporter2726
Hotell och resturanger4242
Datakonsulter3342
Fastighetsförvaltning2630
Juridiska och ekonomiska konsulter1838
Konsulter företagsledning2411
Arkitekter5144
Arbetsförmedling, bemanning m.m.1118
Researrangörer och resebyråer248
Källa: Konjunkturinstitutet
Anm: Nettotalet är andelen företag som planerar att höja sina försäljningspriser minus andelen som planerar att sänka dem.

Konsumentpriserna på tjänster börjar bromsa in

Det dröjde innan ökningen av producentpriserna på tjänster 2022 syntes i konsumentledet. Eftersläpningen innebär att det kommer att dröja ytterligare innan den långsammare ökningen av producentpriserna leder till minskade prisökningar för konsumenterna.

I maj steg priserna på tjänster som ingår i konsumentprisindex (KPI) med 6,3 procent på årsbasis vilket bara var 0,2 procentenheter lägre än i mars. Ökningen av konsumentpriserna på tjänster förklaras främst av höjda priser på boende – exklusive el samt höjda kostnader för bil och andra transporter. Höjda priser på restauranger och övernattningar inför sommaren bidrog också.

Tabell 10: Tjänstepriserna i KPI mars till maj 2023, årsförändring totalt och olika tjänsters bidrag

Procent

MarsAprilMaj
Tjänstepriser totalt6,55,96,3
Boendekostnader1,81,71,7
Bil- och transportkostnader1,11,31,4
Post och teletjänster0,01,30,0
Nöjen, lotterier med mera1,00,01,0
Läkar- och tandläkarvård, personlig hygien0,50,50,5
Restauranger och logi1,71,21,4
Övriga tjänster0,30,10,2
Källa: Almega, SCB
Anm: Bland övriga tjänster ingår; begravning, hemförsäkring, bank, utbildning, reparation och hushållstjänster

Trots att konsumentpriserna på tjänster fortsätter att öka är prisökningen långsammare än på varor. I maj ökade konsumentpriserna – exklusive räntor – för både varor och tjänster med 6,7 procent i årstakt jämfört med 7,6 procent i april och 8,0 procent i mars. Nedgången i inflationstakten berodde främst på fallande priser på livsmedel och energi medan höjda priser på hotell och restaurangtjänster samt kläder bromsade nedgången. 31

Inflationen, exklusive energipriserna, var i maj till 8,2 procent bara 0,2 procent lägre än i april. Trots att nedgången blev mindre än väntad är det tydligt att inflationen är på väg ned. Möjligheterna är fortfarande stora att inflationen når ner till två procent i början av nästa år.

5. Om tjänsteindikatorn

Almegas tjänsteindikator har tagits fram av Almega från och med år 2001 för att ge en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt.32 Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, inom både tjänstesektorn och Sveriges ekonomi, eftersom den privata tjänstesektorn svarar för 52 procent av Sveriges BNP.

Almegas tjänsteindikator täcker in cirka 90 procent av den privata tjänstesektorns förädlingsvärde och drygt 80 procent av dess sysselsättning.33 Indikatorn bygger på en skattning av sambandet mellan tjänsteföretagens svar i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och utfallet för produktionstillväxten i den privata tjänstesektorn enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Skattningen utgår från sambandet mellan bland annat företagens förväntningar om det kommande kvartalets efterfråge- och produktionsutveckling och den faktiska utvecklingen av tjänsteproduktionen per kvartal enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) tjänsteproduktionsindex.

Tjänsteindikatorn är beräknad i indexform där värdet 100 anger genomsnittet för den period som den bygger på (skattningen är gjord på data från och med år 2005). Indexvärden över 100 anger en högre tillväxt än det historiska genomsnittet och index under 100 på det motsatta. Indikatorn anger också om tillväxten kan förväntas öka, vara oförändrad eller minska under det närmaste kvartalet. Indikatorn är ledande och ligger två till tre månader före publiceringen av det faktiska utfallet från SCB.

Almegas arbetsmarknadsindikator bygger på ett skattat samband mellan svar från tjänsteföretagen i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och den privata tjänstesektorns sysselsättningsförändring enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik. Arbetsmarknadsindikatorn bygger dessutom på uppgifter om vakansgraden i tjänstesektorn, som hämtas från SCB och uppdateras kvartalsvis. Indexvärdet 100 anger det historiska genomsnittet för indikatorn baserat på det skattade sambandet från och med år 2005.

Prisindikatorn bygger på ett skattat samband mellan svar från tjänsteföretagen i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer och förändringen av försäljningspriserna i den privata tjänstesektorns enligt SCB:s tjänsteprisindex. Värdet 100 anger den genomsnittliga prisökningstakten sedan 2006.