Hoppa till innehåll

Reglerna ska börja gälla den 1 januari 2023. Almega har pekat på risker med de nya reglerna, såsom att företag exkluderas trots att de erbjuder verksamheter som håller hög kvalitet.

De nya reglerna kan sägas bestå av två huvuddelar

  • Registrering av idéburna organisationer
    Idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska ha möjlighet att registrera sig i ett offentligt register. En registrerad idéburen organisation får inte göra några värdeöverföringar annat än till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Vidare får inte staten, en region eller en kommun ha ett rättsligt bestämmande inflytande över sådan organisation.
  • Upphandlingar och valfrihetssystem reserverade för idéburna organisationer
    Såväl offentliga upphandlingar (LOU) som valfrihetssystem (LOV) inom välfärdssektorn ska kunna reserveras för deltagande av enbart idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med tjänsten. Idéburna organisationer behöver inte vara registrerade, men ska uppfylla förutsättningarna för registrering för att få delta i sådana reserverade upphandlingar och valfrihetssystem.

Reserverat för idéburna organisationer – vad omfattas?

Reglerna om reserverade upphandlingar och valfrihetssystem omfattar välfärdssektorn. Ett viktigt undantag i fråga om valfrihetssystem är dock primärvård (såsom vårdcentraler). Regeringens förslag att även inkludera primärvården röstades ned av riksdagen. I övrigt omfattas blanda annat hälsovård, socialtjänst såsom hemtjänst och andra närbesläktade tjänster samt utbildningstjänster. De nya LOU-reglerna omfattar upphandlingar över EU:s tröskelvärden, som i nuläget avser upphandlingar vars värde överstiger 7,8 miljoner SEK.

För närmare inblick i vilka specifika tjänster som ingår hänvisas till de så kallade CPV-koderna i respektive lagstiftning

Vad tycker Almega om de nya reglerna?

Almega anser att alla aktörer som på ett kvalitativt sätt tillgodoser medborgarnas behov ska ges möjligheter att verka och växa av egen kraft och har framfört kritik under behandlingen av lagförslaget. Vi har pekat på risker för att vinstdrivande företag kan drabbas hårt om de exkluderas, trots att de tillhandahåller mycket kvalitativ verksamhet. Det kan medföra att såväl investeringsviljan som utvecklingskraften hos dessa företag trängs bort. Vi har även varnat för att reglerna om att reservera upphandlingar och valfrihetssystem kan strida mot EU-rätten. Almega kommer att fortsätta att bevaka såväl frågan om reglernas förenlighet med EU-rätten som hur reglerna kommer att tillämpas i praktiken.

Här kan du läsa mer: