Hoppa till innehåll

En likvärdig skola

För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. Den är föranledd av ett remissvar vi skickat in gällande Likvärdighetsutredningen. Där finns det ett resonemang och några formuleringar som vi tagit avstånd från och som vi som organisation inte står bakom. Dessa skrivningar är nu borttagna från den inskickade remissen.

De förslag vi presenterar i remissen står vi dock bakom och är reformer vi tror och anser kommer skapa en likvärdig skola.

Vi anser att skolan ska skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. Elever med behov av extra stöd har samma rätt till utbildning av hög kvalitet och få likvärdiga förutsättningar att nå bra kunskapsresultat som alla andra elever.

Därför är det rätt att skolor i utsatta områden utifrån elevunderlaget och de förväntade kunskapsresultaten får högre ekonomisk ersättning än andra skolor. Det stärker tryggheten, skapar bättre skolmiljöer, ger förutsättningar för mindre klasser och fler och bättre lärare. Detta är insatser som ökar skolornas förutsättningar att se till så att eleverna når kunskapsmålen och stärker förutsättningarna för skolans fostrande uppdrag.

Likvärdigheten bör uppnås genom att ge extra stöd till de svagare eleverna och genom att extra resurser tillförs de skolor som har ett svårare uppdrag utifrån elevunderlaget. Den pågående stora satsningen med statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling är en bra modell.

Likvärdighet är inte ett mål som ska nås genom tvång och genom att gå emot föräldrarnas och elevernas vilja eller genom att kommuner tillåts sänka ersättningen till fristående skolor. Det handlar istället om att jobba mera med skolornas kvalitetsarbete, informationskampanjer för att utveckla skolvalet, ökade resurser för att stötta svaga elever, ökade resurser till skolor i utsatta områden och nedläggning av dåliga skolor.

Almega är kritiska till förslaget från Likvärdighetsutredningen att kommuner ska kunna göra avdrag på skolpengen till friskolor. På det sättet skulle kommunerna kunna skapa ojämlika förutsättningar mellan elever i friskolor i förhållande till kommunens egna skolor. Detta skulle innebära färre lärare och mindre resurser till barn som går i en fristående skola vilket minskar likvärdigheten. Extra resurser bör tillföras skolor som har ett svårare uppdrag utifrån elevunderlaget, men inte genom att sänka skolpengen till friskolorna.