Hoppa till innehåll

Almegas Tjänsteindikator Q2 2018: Tjänste­indikatorn pekar fortsatt nedåt

    Kapitel

Den privata tjänstesektorns produktionstillväxt blir svagare under årets andra kvartal enligt Almegas tjänsteindikator. Den har också tidigare indikerat att tillväxttoppen passerades under förra året, vilket också visat sig i den faktiska utvecklingen enligt tjänsteproduktionsindex. Den avmattning som tjänsteindikatorn indikerar tyder på kapacitetsbrist och inte på en svagare konjunktur eftersom efterfrågan för flertalet tjänstebranscher är fortsatt stark.

Även om tjänstesektorn passerade en topp för tillväxten under förra året, låg tillväxten på hyggliga 2,8 procent under första kvartalet i år. Störst bidrag till denna ökning kom återigen från företag inom branscher som säljer tjänster till i första hand företag, såsom datakonsulter och telekomföretag, samt inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, bemanningsföretag, fastighetsservice, säkerhetstjänster, resetjänster med flera. Dessa bidrog sammantaget med drygt 3/4 av tillväxten i den privata tjänstesektorn under första kvartalet.

Det kan tyckas vara en gåta att tillväxten inom företagstjänster kan fortsätta hållas uppe så väl samtidigt som en stor andel av företagen rapporterar brist på personal, vilket hämmar tillväxten. Under de senaste åren märks en trend av ökad import av tjänster som insats i både tjänste- och varuproducerande branscher, vilket kan vara en förklaring varför tillväxten trots allt hålls uppe. Särskilt importen av datatjänster har ökat markant under de senaste åren, med nära en tredubbling jämfört med år 2010.

Almegas arbetsmarknadsindikator tyder på att sysselsättningstillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att börja avta under andra kvartalet i år. Den uppåtgående trenden för indikatorn från 2014 har därmed brutits. Det går allt långsammare för företagen att hitta den kompetens de söker vilket bromsar ökningstakten för sysselsättningen. Antalet lediga jobb fortsatte att öka under årets första kvartal. En övervägande andel av de lediga jobben finns inom tjänstesektorn varav cirka 60 procent inom kunskapsintensiva branscher.

De privata tjänsteföretagen har tydligt fortsatt svårt att höja sina försäljningspriser i någon större utsträckning men prisökningstakten kan väntas ta något mer fart under andra kvartalet enligt Almegas prisindikator. Prisökningstakten är dock långt ifrån den som uppmättes perioden före finanskrisen 2009. De privata tjänsteföretagen deltar i allt större utsträckning i produktion längs globala värdekedjor. Den ökade konkurrensen det leder till lämnar ett mindre utrymme för höjda försäljningspriser, trots det starka efterfrågeläget. Även tjänstepriserna i KPI påverkas, men i något lägre utsträckning.

Läs hela rapporten