Hoppa till innehåll

Höjt tak i sjuk­försäkringen

Den 1 juli 2018 höjs det så kallade taket i sjukförsäkringen från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp. Med anledning av denna ändring har kollektivavtalens sjuklönebestämmelser konsekvensändrats. De förmåner som omfattas är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Ändringarna innebär att brytpunkten för det lägre sjuklöneavdraget för sjuklön dag 15 – 90 höjs från 28 438 kronor per månad till 30 333 kronor per månad. Arbetsgivarens kostnad för sjuklön dag 15 – 90 minskar därmed för tjänstemän med månadslön överstigande 28 438 kronor. Ändringen gäller från och med 1 juli 2018 även för pågående sjukskrivningar. Kollektivavtalens nya lydelse kommer att finnas under fliken kollektivavtal i arbetsgivarguiden från och med den 1 juli 2018. Länk till kollektivavtalssidan i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).

Exempel:
En tjänsteman har en månadslön på 35 000 kronor.

Sjuklön före 1 juli 2018
Sjuklön per dag (dag 15 – 90) är 287 kronor, efter ett avdrag från månadslönen med 863 kronor.

Sjuklön efter den 1 juli 2018
Sjuklön per dag (dag 15 – 90) är 238 kronor, efter ett avdrag från månadslönen med 913 kronor.

Krav på plan för återgång i arbete

Från och med den 1 juli 2018 införs nya regler i Socialförsäkringsbalkens 30 kapitel 6 § om arbetsgivarens skyldighet att planera insatser som underlättar anställdes återgång vid sjukskrivning. Dessa innebär att en plan för återgång i arbete ska vara upprättad senast när den anställde varit sjukskriven i 30 dagar, om det kan antas att hans eller hennes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Om det med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd klart framgår att denne inte kan återgå i arbete behöver det inte upprättas någon plan.

För pågående sjukfall som vid ikraftträdandet den 1 juli 2018 varat eller antas pågå minst 60 dagar ska en plan ha upprättats senast den 30 september 2018.

Planen för återgång i arbete ska, i den utsträckning det är möjligt, upprättas i samråd med den anställde. Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande se till att planen följs och att det vid behov görs ändringar i den. Begreppet rehabiliteringsplan är kvar. För den är Försäkringskassan alltjämt ansvarig (30 kapitlet 12-13 §§ Socialförsäkringsbalken). Det ska inte blandas ihop med kravet på arbetsgivaren i 30 kapitlet 6 § om en plan för återgång i arbete. Den formella rehabiliteringsplanen tar Försäkringskassan fram när en försäkrad i en rehabiliteringsåtgärd kommer ifråga för rehabiliteringsersättning.

Ändringen innebär också att stödet för att stimulera och underlätta arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser utvidgas. Detta kommer innebära att det arbetsplatsnära stödet till arbetsgivaren ska kunna lämnas med ett tak på 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår. Nuvarande stöd innebär 7 000 kronor per insats och år. Bidraget ska lämnas med ett högsta belopp på maximalt 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår.

Mer information och ansökningsblankett för stöd om arbetsplatsinriktad rehabilitering finns på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer om sjukfrånvaro och rehabilitering i Arbetsgivarguiden (inloggning krävs).